Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Dochody zagraniczne  »   Brytyjskie dochody z pracy w rocznym PIT
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Brytyjskie dochody z pracy w rocznym PIT

Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Agata Cieśla

Osoby fizyczne, które w 2020 r. uzyskały dochody z pracy w Wielkiej Brytanii, ale są polskimi rezydentami podatkowymi, zobowiązane są do rozliczenia się z polskim fiskusem nawet jeżeli nie osiągnęły dochodów w Polsce. Obowiązek ten jest wynikiem wejścia w życie Konwencji MLI, co spowodowało, że metoda opodatkowania tych zagranicznych dochodów uległa zmianie.

Już nie progresja a proporcjonalne odliczenie

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z pracy w Wielkiej Brytanii, ale będące polskimi rezydentami podatkowymi, do końca 2019 r. swoje brytyjskie dochody rozliczały według metody wyłączenia z progresją. Przy tej metodzie, jeżeli poza dochodami brytyjskimi nie osiągały żadnych podlegających opodatkowaniu dochodów krajowych, nie były zobowiązane do składania w Polsce zeznania podatkowego.

Jednak od 1 stycznia 2020 r. brytyjskie dochody z pracy są w Polsce opodatkowane z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego. To z kolei wiąże się z koniecznością złożenia rocznego zeznania.

Metoda unikania podwójnego opodatkowania, jaką jest proporcjonalne odliczenie, charakteryzuje się bowiem tym, że dochód osiągnięty za granicą nie podlega zwolnieniu od podatku w Polsce niezależnie od tego, czy w tym samym roku podatnik osiągnął dochód w Polsce czy też nie. Polega ona na tym, że dochód z pracy za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (tj. krajowych i zagranicznych, a jeżeli podatnik nie osiągnął dochodów w Polsce, to tylko od dochodu zagranicznego) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9 ustawy o pdof - Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

Metoda odliczenia proporcjonalnego ma od 2020 r. oprócz dochodów z pracy najemnej uzyskanych w Wielkiej Brytanii zastosowanie także do tej kategorii dochodów uzyskanych w Irlandii, Finlandii, Izraelu, Japonii, Litwie, Nowej Zelandii i Słowacji.

Wyznaczanie wysokości dochodu

Ustalając kwotę zagranicznego przychodu za 2020 r. z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii podlegającego wykazaniu w rocznym zeznaniu, podatnik powinien w pierwszej kolejności do przychodu uzyskanego przez siebie zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof. Przepis ten przewiduje, że wysokość zwolnienia dla zagranicznego przychodu z tego źródła wynosi 30% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w tzw. budżetówce z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Tak ustalony przychód podatnik zobowiązany jest następnie przeliczyć na złote według kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów.

Oprócz wskazanego zwolnienia osoby, które uzyskują zagraniczne przychody ze stosunku pracy (stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy), uprawnione są do ich pomniejszania o koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof. Koszty te stosują w takiej samej wysokości i na takich samych zasadach jak w przypadku przychodów z pracy świadczonej w Polsce.

Zmniejszenia dotyczące dochodu

Polscy rezydenci uzyskujący dochody z pracy za granicą opodatkowane według metody proporcjonalnego odliczenia, czyli m.in. brytyjskie dochody z pracy najemnej, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pdof mają możliwość stosowania w zeznaniu rocznym odliczeń od dochodu wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy o pdof. Są to m.in. darowizny na określone cele oraz wydatki poniesione w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej czy też ulgi termomodernizacyjnej.

Jednak kwotami, które w pierwszej kolejności podlegają odliczeniu od dochodu, są kwoty niektórych pobranych lub opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof). Odliczeniu w zeznaniu rocznym podlegają bowiem składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych w państwach członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej (art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdof), jednak nie wszystkie. Z uregulowań zawartych w art. 26 ust. 1 pkt 2a, ust. 13a-13c ustawy o pdof z możliwości odliczania od dochodu (przychodu) ustawodawca wyłączył składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innym państwie, jeżeli podstawą ich wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Odliczenia od podatku

Od podatku osoby pracujące za granicą i rozliczające zagraniczne dochody przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego mogą z kolei odliczyć składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy ich wymiaru. W tym zakresie obowiązują te same zasady co w przypadku zagranicznych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Oprócz tego podatnicy wychowujący lub utrzymujący dzieci, o których mowa w art. 27f ustawy o pdof, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie, od podatku dochodowego mogą odliczyć tzw. ulgę prorodzinną.

Szczególna ulga przy zagranicznych zarobkach

Podatnicy, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie osiągają za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, a dochody te pochodzą m.in. ze stosunku pracy, mają prawo do tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1 ustawy o pdof. Tego odliczenia od podatku nie stosuje się jednak, gdy dochody te pochodzą z tzw. rajów podatkowych.

Ulga podlega odliczeniu m.in. od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach tej ulgi odlicza się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Zerowy PIT

Gdy zagraniczne przychody z pracy najemnej rozliczane z wykorzystaniem metody odliczenia proporcjonalnego (czyli m.in. przychody brytyjskie) uzyskuje osoba w wieku do 26 lat, która uprawniona jest do korzystania z tzw. ulgi dla młodych, czyli zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, to ustalając kwotę przychodów podlegających temu zwolnieniu z pdof, należy uwzględnić te zagraniczne przychody.

W sytuacji gdy uprawniony podatnik w jednym roku podatkowym uzyskuje dochody zarówno krajowe, jak i zagraniczne, to on sam decyduje o sposobie wykorzystania ulgi. W ten sposób ma realny wpływ na wysokość swojego rocznego podatku dochodowego.

Przykład

Pan Karol (30 lat) pracował w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na umowę o pracę od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Przychody z pracy w tym kraju wyniosły po 2.550 GBP miesięcznie. Wypłaty wynagrodzeń miały miejsce odpowiednio 30 czerwca, 31 lipca i 31 sierpnia 2020 r. Od zagranicznego wynagrodzenia potrącono podatek w wysokości po 230 GBP od każdej wypłaty (kwoty podatku zapłaconego za granicą przyjęte zostały jedynie na potrzeby przykładu). Dieta za dobę podróży w Wielkiej Brytanii w 2020 r. wynosiła 35 GBP.

W Polsce pan Karol pracował w 2020 r. na umowę o pracę i uzyskał z tego tytułu przychody w kwocie 37.600 zł, miał zastosowane koszty w kwocie 2.250 zł, a jego dochody to 35.350 zł, składki społeczne pobrane przez płatników to 5.154,96 zł, składki zdrowotne do odliczenia - 2.514,48 zł, a pobrane zaliczki - 2.312 zł.

Pan Karol rozlicza się indywidualnie, korzystając tylko z tzw. ulgi abolicyjnej.

1. Obliczenie przychodu z pracy za granicą podlegającego opodatkowaniu

Kwota przychodu uzyskana w 2020 r. w Wielkiej Brytanii po uwzględnieniu zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof wyniosła:

- w czerwcu - 2.235 GBP (2.550 GBP - 35 GBP × 30 dni × 30%),
- w lipcu - 2.224,50 GPB (2.550 GBP - 35 GBP × 31 dni × 30%),
- w sierpniu - 2.224,50 GPB (2.550 GBP - 35 GBP × 31 dni × 30%),

Pan Karol przychody z pracy w Wielkiej Brytanii do wykazania w zeznaniu przeliczył na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów (kurs średni 1 GBP z 29.06.2020 r. wynosił 4,8900 zł, z 30.07.2020 r. - 4,8761 zł, z 28.08.2020 r. - 4,9117 zł).

Przychody otrzymane w poszczególnych miesiącach przeliczone na złote wyniosły:

- otrzymany 30.06.2020 r. - 10.929,15 zł,
- otrzymany 31.07.2020 r. - 10.846,88 zł,
- otrzymany 31.08.2020 r. - 10.926,08 zł.

Ogółem przychód pana Karola z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii wyniósł 32.702,11 zł.

2. Zagraniczny dochód podlegający opodatkowaniu

Zryczałtowane koszty przysługujące za pracę od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. wynoszą 750 zł. Stąd podlegający opodatkowaniu dochód z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii wynosi 31.952,11 zł. Pan Karol wykaże go w poz. 9 załącznika PIT/ZG oraz poz. 69 zeznania PIT-36 (w pozycjach 67 i 68 do przychodów i kosztów dotyczących dochodów krajowych doliczy zagraniczne).

3. Należny podatek:

- podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu)
31.952,11 zł + 30.195,04 zł (tj. 35.350 zł - 5.154,96 zł),
62.147 zł
- podatek obliczony według skali podatkowej  10.039,87 zł,
- podatek zapłacony za granicą, przeliczony na złote (poz. 259 PIT-36)
230 GBP × 4,8900 zł/GBP + 230 GBP × 4,8761 zł/GBP + 230 GBP × 4,9117 zł/GBP,
3.375,89 zł
- limit do odliczenia z tytułu podatku zapłaconego za granicą 10.039,87 zł × 31.952,11 zł : 62.147 zł 5.161,87 zł,
- podatek zapłacony za granicą (do odliczenia)  3.375,89 zł,
- podatek po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą (10.039,87 zł - 3.375,89 zł) 6.663,98 zł.

4. Ulga abolicyjna

Ustalenie podatku według metody wyłączenia z progresją:

- dochód osiągnięty w Polsce 30.195,04 zł,
- dochód osiągnięty za granicą  31.952,11 zł,
- dochód łączny do stopy procentowej  62.147,15 zł,
- podatek wg skali (wyliczony wyłącznie na potrzeby stopy %)  10.039,90 zł,
- stopa procentowa podatku
(10.039,90 zł : 62.147,15 zł) × 100,
16,16%
- podatek należny wyliczony według stopy procentowej
30.195 zł × 16,16% 
4.879,51 zł.

W pkt 3 przykładu ustalono już podatek według metody proporcjonalnego odliczenia, wynosi on 6.663,98 zł. Kwota do odliczenia od podatku z tytułu tzw. ulgi abolicyjnej wynosi 1.784,47 zł, tj. (6.663,98 zł - 4.879,51 zł).

Kwotę przedmiotowej ulgi pan Karol wykaże w załączniku PIT/O w poz. 47, a następnie przeniesie do poz. 266 zeznania PIT-36.

5. Podatek należny i kwota z rozliczenia

W wyniku odliczenia w poz. 262 składek zdrowotnych z PIT-11 za pracę w Polsce w kwocie 2.514,48 zł i zastosowania ulgi abolicyjnej podatek należny za 2020 r. wyniesie 2.365,03 zł, tj. (6.663,98 zł - 2.514,48 zł - 1.784,47 zł). Po uwzględnieniu zapłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek (2.312 zł) z rozliczenia wychodzi do zapłaty kwota w pełnych złotych w wysokości 53 zł (poz. 395 PIT-36).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.