PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Dochody zagraniczne  »   Opodatkowane dochody zagraniczne w polskim zeznaniu
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowane dochody zagraniczne w polskim zeznaniu

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Agata Cieśla

Z roku na rok przybywa osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, które oprócz dochodów uzyskanych w kraju osiągają także dochody z pracy za granicą. Ich rozliczenie w zeznaniu rocznym odbywa się z zastosowaniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania. O ile przy metodzie wyłączenia z progresją zagraniczne dochody nie podlegają w Polsce opodatkowaniu, a jedynie biorą udział w wyliczaniu stopy procentowej podatku do zastosowania do dochodów krajowych, to przy metodzie proporcjonalnego odliczenia należy je wykazać w krajowym zeznaniu i opodatkować.

Proporcjonalne odliczenie

Metoda odliczenia proporcjonalnego ma zastosowanie do dochodów z pracy najemnej uzyskanych m.in. w Holandii, Belgii, Rosji czy Stanach Zjednoczonych. Przy tej metodzie unikania podwójnego opodatkowania dochód osiągnięty za granicą nie podlega zwolnieniu od podatku w Polsce niezależnie od tego, czy w tym samym roku podatnik osiągnął dochód w Polsce, czy też nie. Polega ona na tym, że dochód z pracy za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (tj. krajowych i zagranicznych, a jeżeli podatnik nie osiągnął dochodów w Polsce, to tylko od dochodu zagranicznego) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9 ustawy o pdof - Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Pomniejszanie przychodów

• Diety

Ustalając kwotę zagranicznego przychodu z pracy najemnej podlegającego wykazaniu w rocznym zeznaniu, podatnik powinien zastosować do niego zwolnienie od podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof. Kwota zwolnienia dla zagranicznego dochodu z tego źródła odpowiada wysokości 30% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w tzw. budżetówce z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Tak ustalony przychód podatnik zobowiązany jest następnie przeliczyć na złote według kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów.

• Koszty uzyskania przychodów

Osoby, które osiągają przychody ze stosunku pracy (stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy), mają prawo pomniejszać je o koszty uzyskania przychodów wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof. Możliwość tę mają również osoby uzyskujące przychody z omawianego źródła położonego za granicą. Stosują je w takiej samej wysokości i na takich samych zasadach jak w przypadku pracy świadczonej w Polsce.

Odliczenia od dochodu

Osoby mieszkające w Polsce i uzyskujące dochody z pracy za granicą, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pdof uprawnione są do odliczenia od dochodu wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy o pdof. Są to m.in. darowizny na określone cele oraz wydatki poniesione w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Pierwszeństwo wśród tych odliczeń mają jednak kwoty niektórych pobranych lub opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof). Odliczeniu w zeznaniu rocznym podlegają bowiem także składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych w państwach członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej (art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdof). Należy w tym miejscu podkreślić, że w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 2a, ust. 13a-13c ustawy o pdof odliczeniu od dochodu (przychodu) nie podlegają składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innym państwie, jeżeli podstawą ich wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. To powoduje, że uprawnieni do odliczenia omawianych składek są tylko podatnicy rozliczający swoje dochody przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją zagraniczne dochody są w Polsce zwolnione od opodatkowania.)


Darmowy program PIT Gofin 2018 do sporządzania zeznań rocznych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.

Pomniejszenia podatku

Od podatku osoby pracujące za granicą i rozliczające zagraniczne dochody przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego mogą z kolei odliczyć składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy ich wymiaru. W tym zakresie obowiązują te same zasady co w przypadku zagranicznych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Ponadto od podatku dochodowego podatnik spełniający kryteria określone w art. 27f ustawy o pdof ma prawo odliczyć m.in. tzw. ulgę prorodzinną (szerzej o dochodach decydujących o prawie do ulgi na dzieci pisaliśmy w GP nr 20 z 2019 r. na str. 4).

Ulga abolicyjna

Podatnicy, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie osiągają za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, a dochody te pochodzą m.in. ze stosunku pracy, mają prawo do tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1 ustawy o pdof. Tego odliczenia od podatku nie stosuje się jednak, gdy dochody te pochodzą z tzw. rajów podatkowych.

Ulga podlega odliczeniu m.in. od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach tej ulgi odlicza się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Przykład

Pani Dagmara pracowała w Belgii na umowę o pracę od 1 czerwca do 30 września 2018 r. Przychody z pracy w Belgii wyniosły po 2.800 euro miesięcznie (ogółem 11.200 euro), a wypłaty miały miejsce odpowiednio 29 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2018 r. Od zagranicznego wynagrodzenia potrącono podatek w wysokości po 245 euro od każdej wypłaty (kwoty podatku zapłaconego za granicą przyjęte zostały jedynie na potrzeby przykładu). Dieta za dobę podróży w Belgii w 2018 r. wynosiła 48 euro.

W Polsce pani Dagmara pracowała przez pozostałe miesiące na umowę o pracę. Z dwóch informacji PIT-11 (u jednego pracodawcy była zatrudniona przed wyjazdem, a u drugiego po powrocie z zagranicy) wynika, że w 2018 r. z tego tytułu uzyskała przychody w kwocie 33.600 zł, miała zastosowane koszty w kwocie 890 zł, jej dochody to 32.710 zł, składki społeczne pobrane przez płatników to 4.606,65 zł, składki zdrowotne do odliczenia - 2.246,96 zł, a pobrane zaliczki - 2.440 zł.

Pani Dagmara rozlicza się indywidualnie korzystając tylko z tzw. ulgi abolicyjnej.

1. Obliczenie przychodu z pracy za granicą podlegającego opodatkowaniu

Kwota przychodu uzyskana w 2018 r. za granicą po uwzględnieniu zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof wyniosła:

- w czerwcu - 2.368 euro (2.800 euro - 48 euro × 30 dni × 30%),
- w lipcu - 2.353,60 euro (2.800 euro - 48 euro × 31 dni × 30%),
- w sierpniu - 2.353,60 euro (2.800 euro - 48 euro × 31 dni × 30%),
- we wrześniu - 2.368 euro (2.800 euro - 48 euro × 30 dni × 30%).

Pani Dagmara przychody z pracy w Belgii do wykazania w zeznaniu przeliczyła na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów (kurs średni 1 euro z 28.06.2018 r. wynosił 4,3566 zł, z 30.07.2018 r. - 4,2838 zł, z 30.08.2018 r. - 4,2917 zł, z 27.09.2018 r. - 4,2814 zł).

Przychody otrzymane w poszczególnych miesiącach przeliczone na złote wyniosły:

- otrzymany 29.06.2018 r. - 10.316,43 zł,
- otrzymany 31.07.2018 r. - 10.082,35 zł,
- otrzymany 31.08.2018 r. - 10.100,95 zł,
- otrzymany 28.09.2018 r. - 10.138,36 zł.

Ogółem przychód pani Dagmary z pracy wykonywanej w Belgii wyniósł 40.638,09 zł.

2. Zagraniczny dochód podlegający opodatkowaniu

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu przysługujące za pracę od 1 czerwca do 30 września 2018 r. wynoszą 445 zł, gdyż pani Dagmara pracowała w tej samej miejscowości, w której mieszkała. Stąd podlegający opodatkowaniu dochód z tytułu pracy w Belgii wynosi 40.193,09 zł. Pani Dagmara wykaże go w poz. 9 załącznika PIT/ZG oraz poz. 45 zeznania PIT-36 (w pozycjach 43 i 44 do przychodów i kosztów dotyczących dochodów krajowych doliczy przychody i koszty zagraniczne).

3. Należny podatek

- podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
40.193,09 zł + 28.103,35 zł (tj. 32.710 zł - 4.606,65 zł),
68.296 zł
- podatek obliczony według skali podatkowej  11.737,26 zł,
- podatek zapłacony za granicą, przeliczony na złote (do wykazania w poz. 204 PIT-36) 
245 euro × 4,3566 zł/euro + 245 euro × 4,2838 zł/euro + 245 euro × 4,2917 zł/euro + 245 euro × 4,2814 zł/euro,
4.217,31 zł
- limit do odliczenia z tytułu podatku zapłaconego za granicą 
11.737,26 zł × 40.193,09 zł : 68.296 zł,
6.907,53 zł
- podatek zapłacony za granicą (do odliczenia w ramach obliczonego limitu)  4.217,31 zł,
- podatek po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą (11.737,26 zł - 4.217,31 zł)  7.519,95 zł.

4. Ulga abolicyjna

Ustalenie podatku według metody wyłączenia z progresją:

- dochód osiągnięty w Polsce  28.103,35 zł,
- dochód osiągnięty za granicą  40.193,09 zł,
- dochód łączny do stopy procentowej  68.296,44 zł,
- podatek obliczony według skali podatkowej  11.737,26 zł,
- stopa procentowa podatku (11.737,26 zł : 68.296,44 zł) × 100  17,19%,
- podatek należny wyliczony według stopy procentowej 28.103 zł × 17,19%  4.830,91 zł.

W pkt 3 przykładu ustalono już podatek według metody proporcjonalnego odliczenia, wynosi on 7.519,95 zł. Kwota do odliczenia od podatku z tytułu tzw. ulgi abolicyjnej wynosi 2.689,04 zł, tj. (7.519,95 zł - 4.830,91 zł).

Kwotę przedmiotowej ulgi pani Dagmara wykaże w załączniku PIT/O w poz. 41, a następnie przeniesie do poz. 211 zeznania PIT-36.

5. Podatek należny i kwota z rozliczenia

W wyniku odliczenia w poz. 207 składek zdrowotnych z PIT-11 za pracę w Polsce w kwocie 2.246,96 zł i zastosowania ulgi abolicyjnej podatek należny za 2018 r. wyniesie 2.583,95 zł, tj. (7.519,95 zł - 2.246,96 zł - 2.689,04 zł). Po uwzględnieniu zapłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek (2.440 zł) z rozliczenia wychodzi do zapłaty kwota w pełnych złotych w wysokości 144 zł (poz. 338 PIT-36).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.