Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Wspólne opodatkowanie  »   Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków - cudzoziemców mieszkających w Polsce
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków - cudzoziemców mieszkających w Polsce

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018

Przez cały 2017 rok miejscem zamieszkania małżonków z Ukrainy była Polska. Mąż osiągał dochody z umowy o pracę, natomiast żona wychowywała dzieci i nie osiągała dochodów. Czy w tej sytuacji małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym?

Małżonkowie z Ukrainy mieszkający przez cały 2017 r. w Polsce mogą złożyć wspólne zeznanie roczne.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Przy czym za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
   
 • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku małżonków, o których mowa w pytaniu, wymienione powyżej warunki - jak zakładamy - są spełnione i podlegają oni nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W tej sytuacji mogą oni skorzystać ze wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym pod warunkiem, że:

 • przez cały 2017 r. pozostawali w związku małżeńskim,
   
 • przez cały 2017 r. pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa,
   
 • do żadnego z małżonków nie miały zastosowania w 2017 r. przepisy o podatku liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu prywatnego), ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
   
 • w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia 2018 r. złożą zeznanie podatkowe, w którym oboje lub jeden z małżonków złoży wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, zaznaczając właściwy kwadrat w pozycji zatytułowanej "wybór sposobu opodatkowania" oraz składając podpis pod zeznaniem.

Nie jest przeszkodą do wspólnego opodatkowania małżonków to, że jeden z nich w roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60