Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Wspólne opodatkowanie  »   Wspólne rozliczenie małżonków
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wspólne rozliczenie małżonków

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Mąż uzyskuje z działalności gospodarczej dochody opodatkowane według skali podatkowej. Żona nie osiąga dochodów. Czy fakt, że mąż jest ubezpieczony w ZUS, a żona w KRUS, pozbawia ich prawa do wspólnego rozliczenia się w zeznaniu podatkowym?

Fakt, że mąż jest ubezpieczony w ZUS, a żona w KRUS, nie pozbawia ich prawa do wspólnego rozliczenia się w zeznaniu podatkowym.

Małżonkowie zamieszkali w Polsce (objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym), mogą wspólnie opodatkować tylko dochody osiągnięte ze źródeł podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. Zastosowanie takiego sposobu rozliczenia jest możliwe w przypadku małżonków, którzy:

  • pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
     
  • istniała między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
     
  • nie podlegali w roku podatkowym przepisom o podatku liniowym, podatku tonażowym, karcie podatkowej, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z najmu prywatnego) lub przepisom ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
     
  • w ustawowym terminie złożą zeznanie podatkowe, w którym oboje lub jeden z nich wyrazi wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów.

Są to warunki wymienione w art. 6 updof, które muszą być spełnione, by wspólne rozliczenie małżonków było możliwe.

Ubezpieczenie w ZUS jednego małżonka, a drugiego w KRUS, nie wpływa na możliwość złożenia przez nich wspólnego zeznania podatkowego. Jeżeli zatem wspomniane wcześniej warunki do łącznego rozliczenia się małżonków są spełnione, to nie ma przeszkód, by skorzystali oni z takiego sposobu opodatkowania. Przy czym preferencyjny sposób opodatkowania małżonków ma zastosowanie także wtedy, gdy jeden z nich nie osiągnął w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60