Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczenie w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020

Osoba fizyczna uzyskała dochody z pracy w Polsce i Holandii. W Holandii płaciła podatek od uzyskanych tam dochodów. Czy w zeznaniu powinna wykazać zagraniczne dochody i podatek zapłacony za granicą?

Osoba, która w 2019 r. uzyskała w Holandii dochody z pracy najemnej, ma obowiązek rozliczyć je z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego w zeznaniu PIT-36. W zeznaniu tym wykazuje się zarówno zagraniczne przychody, jak i zapłacony za granicą podatek.

1. Rezydencja podatkowa

Jeżeli Polak pracuje na terytorium Holandii, to w pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakiego państwa jest aktualnie rezydentem podatkowym.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (polscy rezydenci), podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wynika to z art. 3 ust. 1 updof.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

a) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

b) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Oznacza to, że jeżeli dana osoba, podejmując pracę w Holandii, np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z urzędem skarbowym będzie traktowana jako polski rezydent podatkowy. Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce swoich dochodów uzyskiwanych w Holandii.

Zakładamy, że w omawianym przypadku wspomniana w pytaniu osoba ma rezydencję podatkową w Polsce. W takiej sytuacji podlega ona w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Zwróć uwagę!

Podatnik, który ma miejsce zamieszkania w Polsce i w 2019 r. osiągnął dochody w Holandii, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe.


2. Metoda unikania podwójnego opodatkowania

Dochody polskich rezydentów przebywających czasowo za granicą w celach zarobkowych podlegają opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przedstawionej sytuacji miejscem wykonywania pracy przez Czytelnika jest Holandia, a zatem mają zastosowanie przepisy konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120).

Przepisy prawne Teksty umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie 
www.przepisy.gofin.pl

Konwencja przewiduje jako metodę eliminującą podwójne opodatkowanie, tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego. Metoda ta wynika z art. 23 ust. 5 lit. a konwencji. W konsekwencji przyjęcia tej metody unikania podwójnego opodatkowania, dochód osiągnięty za granicą nie podlega zwolnieniu od opodatkowania w Polsce niezależnie od tego, czy podatnik osiągnął dochód w Polsce, czy też nie.

Metoda ta polega na tym, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej konwencji może być opodatkowany w Holandii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Holandii. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Holandii. Na gruncie ustawy o PIT metoda proporcjonalnego odliczenia została uregulowana w art. 27 ust. 9.


3. Opodatkowanie w Polsce dochodów zagranicznych

Zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej równowartość 30% diet

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, przychody uzyskane za granicą ze stosunku pracy (stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy) należy pomniejszyć - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (stosunku pokrewnym) - o kwotę stanowiącą równowartość 30% diety przysługującej pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 167). Dieta za dobę podróży służbowej w Holandii wynosi 50 euro.

Dla celów wyliczenia kwoty omawianego zwolnienia należy brać pod uwagę dni, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • podatnik przebywał w tym dniu za granicą (uwzględnia się soboty, niedziele oraz dni przyjazdu do kraju wykonywania pracy i wyjazdu z tego kraju),
   
 • podatnik pozostawał w tym dniu w stosunku pracy (stosunku pokrewnym).

Przeliczenie przychodu i podatku zapłaconego za granicą na złote

Po pomniejszeniu o wartość zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, przychody należy przeliczyć na złote według zasad określonych w art. 11a updof. Na podstawie tego przepisu wyrażone w walutach obcych:

 • przychody (np. z pracy najemnej za granicą),
   
 • koszty uzyskania przychodów,
   
 • kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek,

przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień uzyskania przychodu lub dzień poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Obliczenie dochodu i podatku

Osobom, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 updof. Podatnik uzyskujący przychody z tego źródła, ale położonego za granicą, też ma prawo pomniejszyć przychody o koszty uzyskania przychodów. Przyjmuje je w takiej samej wysokości, jak w przypadku pracy świadczonej w Polsce i na takich samych zasadach.

Od ustalonego dochodu (tj. przychodu osiągniętego za granicą pomniejszonego o przychód zwolniony od podatku, a następnie przeliczonego na złote i obniżonego o koszty uzyskania przychodów) odlicza się kwoty pobranych lub opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a updof. Na podstawie tych przepisów można odliczyć nie tylko składki odprowadzane do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ale także składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innych niż Polska państwach członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Należy przy tym pamiętać, że prawo do odliczenia zapłaconych za granicą składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zostało uzależnione przez ustawodawcę od łącznego spełnienia warunków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2a i ust. 13a-13c updof.

Jeżeli w zeznaniu podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń od dochodu, np. z tytułu darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, o ile spełnia warunki konieczne do skorzystania z tych odliczeń.

Z kolei podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę pobranej lub zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym zagraniczne. Zasady odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne uregulowane zostały w art. 27b updof. Obniżenie o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska kraju UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej stosuje się, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 4 updof.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podatnik ma również prawo zastosować ulgę prorodzinną (art. 27f updof) oraz złożyć wniosek o przekazanie wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu (art. 45c updof).

Ponadto osoba, która uzyskała dochody z tytułu pracy na terytorium Holandii podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, ma prawo do tzw. ulgi abolicyjnej (art. 27g updof). Polega ona na tym, że podatnik ma prawo odliczyć od podatku pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją.

Zagraniczne dochody w zeznaniu

Dochody z pracy najemnej uzyskane w 2019 r. za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36(27), w części E "Dochody/straty ze źródeł przychodów", w wierszu "Stosunek służbowy, stosunek pracy...".

Kwotę podatku zapłaconego za granicą ujmuje się w tym zeznaniu w części I "Obliczenie podatku", w wierszu "Podatek zapłacony za granicą...".

Do wspomnianego zeznania należy dołączyć informację PIT/ZG(7).

Roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2019 r. Darmowy program PIT 2019, z pomocą
którego podatnik może sporządzić
zeznanie za 2019 r., dostępny jest
w serwisie www.gofin.pl
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.