Facebook
PIT 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Dochody zagraniczne  »   Podatek od dochodu z pracy sezonowej za granicą

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od dochodu z pracy sezonowej za granicą

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Pracowałem w okresie wakacji za granicą (praca sezonowa). Jak rozliczyć zagraniczny dochód w Polsce?

Aby ocenić, czy dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce, należy się kierować postanowieniami dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z krajem, w którym była wykonywana praca sezonowa.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (polscy rezydenci), podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

a) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

b) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dochody polskich rezydentów przebywających czasowo za granicą w celach zarobkowych podlegają opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przy czym, jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla pracodawcy, który ma siedzibę w tym państwie, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu również w tym państwie.

Dwie metody unikania podwójnego opodatkowania

W przypadku wystąpienia podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała wynikająca z właściwej umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania. Ta, którą należy wybrać, zależy od kraju, w którym dana osoba pracowała.

W zależności od postanowień konkretnej umowy jest to metoda:

 • wyłączenia z progresją (na gruncie polskich przepisów sprecyzowana w art. 27 ust. 8 updof) bądź
   
 • proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą (na gruncie polskich przepisów sprecyzowana w art. 27 ust. 9 i 9a updof).

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie również do dochodów osiąganych w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Każda z tych metod oznacza odmienne konsekwencje podatkowe.

Metoda wyłączenia z progresją

W przypadku krajów, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i w której jako metodę obliczania podatku należnego w Polsce wskazano tzw. metodę wyłączenia z progresją, uzyskana kwota posłuży wyłącznie do ustalenia stopy opodatkowania w Polsce. Według tej metody, dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, jednak mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w kraju.

Przy tej metodzie postępuje się w następujący sposób:

1) dochody uzyskane w Polsce (podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej) sumuje się z dochodami uzyskanymi za granicą,

2) od sumy dochodów oblicza się podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej (wyłącznie do celów ustalenia stopy procentowej),

3) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

4) ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją została zapisana w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Polska podpisała m.in. z Francją, Grecją, Niemcami, Portugalią, Szwecją, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Przepisy prawne Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl

W przypadku gdy podatnik nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, a z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika metoda wyłączenia z progresją, wówczas nie składa on zeznania podatkowego. W przeciwnym przypadku, tj. gdy uzyskał w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, zagraniczne dochody musi uwzględnić w zeznaniu do ustalenia stopy procentowej służącej opodatkowaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że od podatku obliczonego według skali podatkowej od łącznych dochodów podatnika, a więc osiągniętych zarówno w kraju, jak i za granicą, odlicza się podatek, który ta osoba zapłaciła za granicą. Jednak odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Przy tej metodzie podatnik zobowiązany do obliczenia podatku ma prawo pomniejszyć jego wysokość o odpowiednią część lub całość podatku zapłaconego za granicą.

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2019 r. m.in. z pracy w: Belgii, Holandii i USA, z którymi to krajami Polska ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także kraju, z którym Polska nie ma obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Osoby, które uzyskały dochody podlegające rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mogą w zeznaniu odliczyć od podatku dochodowego kwotę tzw. ulgi abolicyjnej uregulowanej w art. 27g updof (z wyjątkiem gdy dochody uzyskają w kraju uznanym za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. raj podatkowy).

W przypadku kiedy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia, podatnik niezależnie od tego czy uzyskał dochody w kraju, czy wyłącznie za granicą, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce. Ponadto ma obowiązek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek powinien zapłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania za ten rok. Taki obowiązek wynika z art. 44 ust. 7 updof.

Zwolnienie od podatku

Podatnik pracujący u zagranicznego pracodawcy powinien pamiętać, że nie cała wartość zarobków z pracy uzyskana za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce. W art. 21 ust. 1 pkt 20 updof ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dla części takich przychodów. Z przywołanego przepisu wynika, że kwota tego zwolnienia odpowiada wysokości 30% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, stosunku służbowym, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy.

Przepisy prawne Tekst rozporządzenia o podróży służbowej dostępny jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Wysokość diety za dobę zagranicznej podróży służbowej w poszczególnych państwach określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Przykład

Od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. (w sumie 61 dni) pan Karol pracował w Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o pracę zawartej z tamtejszym pracodawcą.

Dieta za dobę podróży służbowej w Wielkiej Brytanii wynosi 35 GBP.

Od przychodów uzyskanych w 2019 r. z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii pan Karol ma prawo odliczyć kwotę 640,50 GBP (30% z 35 GBP x 61 dni).

Dla celów wyliczenia kwoty omawianego zwolnienia należy brać pod uwagę dni, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • podatnik przebywał w tym dniu za granicą (uwzględnia się też soboty i niedziele),
   
 • podatnik pozostawał w tym dniu w stosunku pracy (stosunku pokrewnym).

Po uwzględnieniu zwolnienia od podatku, przeliczenia podlegającego opodatkowaniu przychodu na złote dokonuje się według kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Obliczenie dochodu i podatku

Osobom, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 updof. Podatnik uzyskujący przychody z tego źródła, ale położonego za granicą, też ma prawo pomniejszyć przychody o koszty uzyskania przychodów. Przyjmuje je w takiej samej wysokości, jak w przypadku pracy świadczonej w Polsce i na takich samych zasadach.

Od ustalonego dochodu (tj. przychodu osiągniętego za granicą pomniejszonego o przychód zwolniony od podatku, a następnie przeliczonego na złote i obniżonego o koszty uzyskania przychodów) odlicza się kwoty pobranych lub opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a updof. Na podstawie tych przepisów można odliczyć nie tylko składki odprowadzane do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ale także składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innych niż Polska państwach członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Należy przy tym pamiętać, że prawo do odliczenia zapłaconych za granicą składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zostało uzależnione przez ustawodawcę od łącznego spełnienia warunków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2a i ust. 13a-13c updof.

Jeżeli w zeznaniu podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń od dochodu, np. z tytułu darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, o ile spełnia warunki konieczne do skorzystania z tych odliczeń.

Z kolei podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę pobranej lub zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym zagraniczne. Zasady odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne uregulowane zostały w art. 27b updof. Obniżenie o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska kraju UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej stosuje się, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 4 updof.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Zwróć uwagę!

Dochody z pracy najemnej uzyskane za granicą rozlicza się na formularzu PIT-36 oraz wykazuje się je w załączniku PIT/ZG.

Do rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych za granicą przydatne są dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy, wysokość uzyskanych przychodów, fakt zapłacenia podatku dochodowego za granicą i jego wysokość. Takimi dokumentami mogą być np. zaświadczenia od zagranicznego pracodawcy, kopie rozliczeń z zagranicznym organem podatkowym, otrzymane od pracodawcy miesięczne potwierdzenia wypłacanych wynagrodzeń. Z kolei wysokość składek podlegających odliczeniu należy ustalać na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.