Facebook
PIT 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Dochody zagraniczne  »   Dochody z tytułu umowy zlecenia wykonywanej za granicą

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dochody z tytułu umowy zlecenia wykonywanej za granicą

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Z Polakiem zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia na obsługę należącego do nas jachtu pływającego po Adriatyku (po wodach terytorialnych Chorwacji). Będzie on kapitanem tego jachtu. Czy wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy za pracę za granicą powinno być opodatkowane w Polsce, czy w Chorwacji?

Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy, który będzie wykonywał działalność o samodzielnym charakterze w Chorwacji, posiadając tam stałą placówkę, będzie podlegać opodatkowaniu w Chorwacji, ale także w Polsce (zgodnie z obowiązującą zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego). Znajdzie przy tym zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

1. Miejsce zamieszkania zleceniobiorcy

Dla określenia kraju opodatkowania trzeba najpierw ustalić, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania zleceniobiorcy dla celów podatkowych (miejsce jego rezydencji podatkowej). Od tego bowiem zależy zakres obowiązku podatkowego w Polsce.

Na podstawie art. 3 ust. 1a updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
   
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Trzeba zauważyć, że wystarczy spełnienie tylko jednej z wymienionych przesłanek, aby można było uznać daną osobę za polskiego rezydenta. Jeżeli zatem w związku z wyjazdami za granicę podatnik przebywa poza Polską przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym, lecz ośrodek jego interesów życiowych pozostaje w Polsce - to nadal jest on uważany za osobę mającą miejsce zamieszkania w naszym kraju, a w konsekwencji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W celu ustalenia ośrodka interesów życiowych, którego położenie decyduje o miejscu rezydencji podatkowej, konieczna jest indywidualna ocena wszelkich okoliczności faktycznych wskazujących, z którym państwem łączą podatnika silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze (przede wszystkim miejsca przebywania najbliższej rodziny podatnika, jego powiązań zawodowych, charakteru pracy, powiązań towarzyskich, miejsca położenia składników majątku podatnika, itp.). Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby.

Omawiany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof). W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym jest to umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. nr 78, poz. 370 ze zm.), zwana dalej umową.

Przepisy prawne Teksty umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl

W przypadku gdy podatnik spełnia warunki do uznania, że ma miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Polski, jak i Chorwacji, to wówczas jego status należy ustalić, stosując tzw. normy kolizyjne określone w art. 4 ust. 2 umowy.

W rozpatrywanej sytuacji zakładamy, że ośrodek interesów życiowych zleceniobiorcy nadal pozostaje w Polsce, a tym samym miejsce zamieszkania tej osoby dla celów podatkowych znajduje się w naszym kraju.

Zwróć uwagę!

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (rezydenci podatkowi), podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęte są zarówno dochody (przychody) ze źródeł krajowych, jak i tych, które znajdują się za granicą.


2. Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ponieważ z pytania nie wynika, że firma zamierza zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która będzie wykonywać zlecenie w ramach działalności gospodarczej, przyjmujemy założenie, iż wynagrodzenie, które będzie wypłacała na podstawie umowy zlecenia, jest przychodem tej osoby z wykonywania na terytorium Chorwacji działalności o samodzielnym charakterze, o której mowa w art. 14 ust. 1 umowy.

Stosownie do tego przepisu dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, z wyjątkiem następujących przypadków, gdy taki dochód może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie:

 • osoba dla wykonywania swojej działalności posiada zwykle stałą placówkę w drugim umawiającym się państwie (tu: Chorwacji); w takim przypadku dochód może być opodatkowany w tym drugim państwie (tu: Chorwacji), lecz tylko w takim zakresie, w jakim dochód może być przypisany tej stałej placówce; lub
   
 • osoba przebywa w drugim umawiającym się państwie (tu: Chorwacji) przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w danym roku kalendarzowym; w takim przypadku opodatkowany w danym państwie może być tylko dochód w nim osiągnięty.

Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych (art. 14 ust. 2 umowy).

Rozstrzygnięcie kwestii, czy podatnik prowadzi za granicą działalność za pomocą stałej placówki, każdorazowo wymaga analizy wszystkich okoliczności faktycznych.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie definiuje pojęcia "stałej placówki". W literaturze (por. Model Konwencji OECD Komentarz pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego Wyd. Oficyna Prawa Polskiego 2010 r., str. 921) przyjmuje się, że istnienie stałej placówki uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

 • istnienie konkretnego miejsca prowadzenia działalności, np. biura, laboratorium,
   
 • miejsce prowadzenia tej działalności musi być dostępne dla podatnika,
   
 • korzystanie przez podatnika z tego miejsca musi charakteryzować się pewnym stopniem trwałości,
   
 • rodzaj aktywności wykonywanych w tym miejscu musi mieścić się w zakresie art. 14 konwencji,
   
 • miejsce powinno mieć znaczenie dla wykonywania tej działalności i być wykorzystywane z określoną regularnością.
Zwróć uwagę!

Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dają prawo opodatkowania dochodów uzyskiwanych z wykonywania wolnego zawodu i innej działalności o samodzielnym charakterze w kraju źródła, nie tylko w sytuacji gdy związane jest to z posiadaniem w tym kraju stałej placówki, do której dochody te mogą być przypisane, ale także przebywaniem w kraju źródła przez okres przekraczający 183 dni.

W opisanym stanie faktycznym uznać należy, że kapitan jachtu będzie wykonywał działalność o samodzielnym charakterze w Chorwacji, posiadając stałą placówkę, którą będzie jacht należący do zleceniodawcy. W konsekwencji, dochód uzyskany z prowadzenia tej działalności, który może być przypisany tej stałej placówce, podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Chorwacji, jak i w państwie miejsca zamieszkania kapitana, czyli w Polsce. W takim przypadku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.


3. Metoda unikania podwójnego opodatkowania

Stosownie do art. 23 ust. 1 lit. a umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Chorwacji, to Polska (z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w omawianym przypadku), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją, którą na gruncie ustawy o PIT reguluje art. 27 ust. 8 updof. W świetle tego przepisu, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce i oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.