PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczenie podatku dochodowego przez polskiego naukowca zatrudnionego w USA
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie podatku dochodowego przez polskiego naukowca zatrudnionego w USA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018

Naukowiec, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, w 2017 r. wyjechał do USA na dwuletni kontrakt realizowany w strefie publicznej. Został tam zatrudniony na podstawie umowy o pracę i co dwa tygodnie otrzymuje wynagrodzenie. Dochód z tytułu kontraktu nie jest opodatkowany w USA (korzysta z art. 17 konwencji między Polską a USA). W jaki sposób naukowiec powinien rozliczyć się w Polsce z dochodów, które uzyskał w 2017 r. w USA? Czy przysługuje mu ulga abolicyjna?

Naukowiec, mający miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskujący z tytułu kontraktu w USA dochód, który zgodnie z art. 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie może być opodatkowany w USA, powinien rozliczyć ten dochód w Polsce na ogólnych zasadach, według skali podatkowej. W takiej sytuacji nie ma zastosowania metoda proporcjonalnego odliczenia, określona w art. 20 ust. 1 umowy oraz w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PDOF. W konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo do tzw. ulgi abolicyjnej.

Zakres obowiązku podatkowego w Polsce

Zakres obowiązku podatkowego w Polsce zależy od miejsca rezydencji podatkowej danej osoby. Przy czym kwestię miejsca zamieszkania danej osoby dla celów podatkowych należy rozpatrywać w świetle art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF oraz właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska (art. 4a ustawy o PDOF).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu trzeba zwrócić uwagę na postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 4 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. nr 31, poz. 178), zwanej dalej "umową".

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Zakładamy, że w rozpatrywanym stanie faktycznym naukowiec, który wyjechał na dwuletni kontrakt do USA, nie posiada statusu rezydenta podatkowego w USA. W konsekwencji, jako osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlega on w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF).

Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania nauczycieli i pracowników naukowych

Większość zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawiera szczególne regulacje dotyczące opodatkowania nauczycieli i pracowników naukowych.

Przykładem takich regulacji jest art. 17 umowy. Stanowi on, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium jednego umawiającego się państwa jest zaproszona przez rząd drugiego umawiającego się państwa, jego jednostkę administracyjną lub jej władzę terenową, przez uniwersytet lub inną uznaną instytucję dydaktyczną tego drugiego umawiającego się państwa na przewidywany okres nieprzekraczający 2 lat celem nauczania lub uczestniczenia w pracach badawczych lub w obu celach na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej i jeżeli taka osoba przybywa do tego drugiego umawiającego się państwa przede wszystkim w tym celu, to jej dochód z pracy dydaktycznej lub badawczej na takim uniwersytecie lub w instytucji dydaktycznej będzie wyłączony spod opodatkowania przez to drugie umawiające się państwo przez okres nieprzekraczający 2 lat od dnia przyjazdu do tego drugiego umawiającego się państwa. Zasada ta nie ma zastosowania do dochodu z badań, jeżeli takie badania nie są prowadzone w interesie publicznym, lecz przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści materialnych prywatnie przez określoną osobę lub osoby.

Z pytania wynika, że naukowiec będący polskim rezydentem w 2017 r. wyjechał do USA na dwuletni kontrakt realizowany w interesie publicznym. W takiej sytuacji dochód uzyskany przez naukowca w 2017 r. w USA z tytułu kontraktu, zgodnie z art. 17 umowy, nie może być opodatkowany w USA. W konsekwencji dochód ten w całości podlega opodatkowaniu tylko w Polsce - na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wymaga podkreślenia, że w rozpatrywanym stanie faktycznym przy rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce nie ma zastosowania metoda proporcjonalnego odliczenia, określona w art. 20 ust. 1 umowy oraz w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PDOF. Metoda ta ma bowiem zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy zgodnie z postanowieniami umowy ten sam dochód może być opodatkowany w obu omawiających się państwach (tj. w USA oraz w Polsce).

Kwestia tzw. ulgi abolicyjnej

Na podstawie art. 27g ustawy o PDOF, osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, która za granicą uzyskała dochody np. ze stosunku pracy podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia (tj. na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a tej ustawy), ma prawo odliczyć od podatku dochodowego tzw. ulgę abolicyjną.

Kwota tej ulgi odpowiada różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym według metody wyłączenia z progresją, określonej w art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF. Celem wprowadzenia ulgi abolicyjnej było bowiem zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą.

Trzeba zwrócić uwagę, że prawo do ulgi abolicyjnej przysługuje w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, przyznaje państwu źródła możliwość opodatkowania określonego dochodu, a jednocześnie w odniesieniu do tego dochodu przewiduje stosowanie w państwie rezydencji metody proporcjonalnego odliczenia.

W takiej sytuacji (tj. wówczas, gdy umowa międzynarodowa jest zawarta) bez znaczenia jest to, czy druga strona umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (państwo źródła), zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, faktycznie pobiera podatek od danego dochodu.

Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 31 października 2016 r., nr DD10.8201.1.2016.GOJ.

Natomiast prawo do ulgi abolicyjnej nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy:

 • zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane przez polskiego rezydenta za granicą podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, bowiem umowa nie pozwala państwu źródła na ich opodatkowanie (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.389.2017.2.MAP, a także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2016 r., nr IPPB4/4511-1523/15-4/JK2) bądź
   
 • dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. w Brazylii), a w państwie tym nie pobrano od niego podatku (patrz: interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 21 lutego 2017 r., nr DD7.8222.2.2016.GOJ).

Jeżeli zatem w rozpatrywanym stanie faktycznym naukowiec, mający miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskał w 2017 r. z tytułu kontraktu w USA dochód, który zgodnie z art. 17 umowy jest wyłączony z opodatkowania w USA - to ulga abolicyjna nie może mieć zastosowania.

Zeznanie podatkowe za 2017 r.

W przedstawionej sytuacji naukowiec powinien do 30 kwietnia 2018 r. złożyć zeznanie PIT-36 za 2017 r. (w tym terminie powinien również wpłacić podatek wynikający z zeznania).

Przy czym przychody uzyskane w 2017 r. w USA z tytułu umowy o pracę, koszty uzyskania tych przychodów oraz dochód powinien wykazać w części D zeznania PIT-36 "Dochody/straty ze źródeł przychodów", w wierszu "Należności ze stosunku: pracy (...)".

Przypominamy, że wyrażone w walucie obcej przychody (m.in. z tytułu umowy o pracę) przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF). Jeżeli zatem naukowiec otrzymywał w 2017 r. wynagrodzenie w walucie obcej co dwa tygodnie, to każdorazowo otrzymane wynagrodzenie powinien przeliczyć na złote, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF.

Co istotne, w zeznaniu podatkowym nie wykazuje się przychodów (dochodów) zwolnionych z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o PDOF.

Przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę za granicą należy zatem przed ich przeliczeniem na złote pomniejszyć - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy - o kwotę stanowiącą równowartość 30% diety przysługującej pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Kwoty te są bowiem zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20, z zastrzeżeniem ust. 15 ustawy o PDOF. Wysokość diety za dobę zagranicznej podróży służbowej w poszczególnych państwach określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz.167).

Wykonywanie pracy za granicą nie pozbawia podatnika możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 pkt 3 ustawy o PDOF.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.