PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Dochody zagraniczne  »   Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą a rozliczenie PIT w Polsce
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą a rozliczenie PIT w Polsce

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017

Świadczę usługi stolarskie we Francji dla osób prywatnych (meble wykonuję w Polsce, a następnie montuję u klienta za granicą). W związku z tym zarejestrowałem we Francji działalność gospodarczą i tam również rozliczam VAT. W jaki sposób powinienem rozliczać podatek dochodowy w Polsce?

Jeżeli polski rezydent podatkowy zarejestrował działalność gospodarczą za granicą i tam wykonuje tę działalność poprzez położony w danym państwie zakład, to dochody (przychody), które uzyskuje z tego tytułu, podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona. Niezależnie od tego polski rezydent podatkowy, co do zasady, ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z zagranicznych dochodów (przychodów), z uwzględnieniem metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie, którą Polska zawarła z danym państwem.

Kwestia obowiązku podatkowego w Polsce

W przedstawionej sytuacji przede wszystkim należy ustalić, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania przedsiębiorcy dla celów podatkowych (miejsce rezydencji podatkowej). Od tego zależy zakres jego obowiązku podatkowego w Polsce.

Jeżeli bowiem osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF). W takim przypadku dochody uzyskane za granicą, co do zasady, podatnik ma obowiązek rozliczać w naszym kraju.

Natomiast jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli powinna rozliczać w Polsce tylko te dochody (przychody), które uzyskała na terytorium Polski (art. 3 ust. 2a i 2b ustawy o PDOF).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która:

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym (art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF).

Wystarczy spełnienie tylko jednej z ww. przesłanek, aby można było uznać daną osobę za polskiego rezydenta. Jeżeli zatem w związku z wyjazdami za granicę podatnik przebywał poza Polską przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym, lecz ośrodek jego interesów życiowych pozostał w Polsce - to nadal jest uważany za osobę mającą miejsce zamieszkania w naszym kraju, a w konsekwencji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ustalenie ośrodka interesów życiowych, którego położenie decyduje o miejscu rezydencji podatkowej, wymaga indywidualnej oceny wszelkich okoliczności faktycznych wskazujących, z którym państwem łączą podatnika silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze (przede wszystkim miejsce przebywania najbliższej rodziny podatnika, jego powiązania zawodowe, charakter pracy, powiązania towarzyskie, miejsce położenia składników majątku podatnika, itp.). Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby.

Omawiane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy o PDOF).

W rozpatrywanej sytuacji jest to umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5), zwana dalej "umową".

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

W przypadku, gdy podatnik spełnia warunki do uznania, że ma miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Polski, jak i Francji, to wówczas jego status należy ustalić stosując tzw. normy kolizyjne określone w art. 4 ust. 2 tej umowy.

Warunki, kiedy dochody polskiego przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu we Francji

W świetle postanowień art. 7 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 lit. d) umowy, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym we Francji tylko wtedy, gdy działalność ta jest wykonywana poprzez położony w tym państwie zakład.

W takim przypadku dochody polskiego rezydenta są opodatkowane we Francji - jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane takiemu zakładowi.

Ogólna definicja zakładu została sformułowana w art. 5 ust. 1 umowy i oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa.

Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządzania, filię, biuro, w którym jest prowadzona działalność handlowa, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych oraz budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy (art. 5 ust. 2 umowy).

Z definicji tej wynika, iż dla uznania, że przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w formie zagranicznego zakładu, powinny łącznie wystąpić trzy następujące przesłanki:

 • istnienie miejsca, gdzie działalność jest prowadzona (placówka),
   
 • stały charakter takiej placówki,
   
 • wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (całkowicie lub częściowo) za pośrednictwem takiej placówki.

Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD, "placówką" może być każde pomieszczenie, środki lub urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Sam fakt, że przedsiębiorstwo ma do dyspozycji pewną przestrzeń służącą jego działalności gospodarczej, wystarczy do zaistnienia stałej placówki gospodarczej (placówka może istnieć również wtedy, gdy nie ma żadnych pomieszczeń).

"Zakładem" w rozumieniu umowy jest również budowa lub montaż, których okres przekracza 12 miesięcy. Ponadto szczególną formą istnienia zagranicznego zakładu jest działalność tzw. przedstawiciela zależnego, który posiadając pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, działa w drugim umawiającym się państwie (art. 5 ust. 4 umowy).

Pojęcie zakładu nie obejmuje natomiast czynności wymienionych w art. 5 ust. 3 umowy, których wspólną cechą jest ich przygotowawczy i pomocniczy charakter.

Definitywne stwierdzenie, czy podatnik prowadzi za granicą działalność za pomocą zakładu, jest więc możliwe tylko na podstawie gruntownej analizy wszystkich okoliczności faktycznych, z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rozliczenie podatku dochodowego

Jeżeli faktyczne warunki, w jakich polski rezydent prowadzi na terytorium Francji działalność gospodarczą, nie spełniają przesłanek do uznania, że działalność ta jest prowadzona za pośrednictwem zakładu w rozumieniu art. 5 polsko-francuskiej umowy - to przychody (dochody) uzyskane z tej działalności powinny podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce.

Natomiast jeżeli w sytuacji przedstawionej w pytaniu polski rezydent podatkowy zarejestrował działalność gospodarczą we Francji i wykonuje tę działalność poprzez położony w tym państwie zakład, to uzyskane przez niego dochody (przychody) powinny być opodatkowane we Francji (zgodnie z francuskimi przepisami podatkowymi), w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane takiemu zakładowi. Niezależnie od tego, ze względu na polską rezydencję podatkową, podlega on w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem - co do zasady - ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Francji. W celu zaś uniknięcia podwójnego opodatkowania przy rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce powinien zastosować tzw. metodę wyłączenia z progresją, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) umowy polsko-francuskiej oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochody podlegające opodatkowaniu za granicą korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce. Dochody te trzeba jednak uwzględnić przy obliczaniu stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów, które podatnik uzyskał w Polsce (np. z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, etc.), podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. W takim przypadku dochody osiągnięte za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, podatnik powinien wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36 (w części H) oraz w załączonej do zeznania informacji PIT/ZG. Przy obliczaniu kwoty dochodu uzyskanego za granicą i podlegającego rozliczeniu w Polsce należy stosować zasady określone w ustawie o PDOF. Zgodnie z art. 11a ustawy o PDOF, wyrażone w walucie obcej przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu bądź dzień poniesienia kosztu.

Aktywne druki i formularze Wzory deklaracji i informacji PIT
dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

UWAGA! Jeżeli oprócz zagranicznych dochodów, do których zgodnie z zawartą przez Polskę umową ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dana osoba nie uzyskała w ciągu roku żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej - to nie ma obowiązku złożenia w Polsce zeznania PIT-36 za ten rok.

Jeżeli zaś polski przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w innym państwie poprzez położony tam zakład, to przychodów (dochodów) uzyskanych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, nie powinien łączyć z przychodami (dochodami) uzyskanymi w Polsce, opodatkowanymi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź 19% podatkiem liniowym.

Na koniec trzeba podkreślić, że przedstawione wyjaśnienia uwzględniają aktualny stan prawny. Warto jednak zauważyć, że 29 września 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. Z uzasadnienia do projektu tej ustawy wynika, że Polska przewiduje zmianę 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (m.in. z Francją).

W rezultacie w umowach tych nastąpi zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania - z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. W chwili obecnej trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi w odniesieniu do poszczególnych państw (patrz: odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 15089).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.