Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników PIT w zeznaniu ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników PIT w zeznaniu za 2021 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
1. Strata podatkowa - rozliczenie na dwa sposoby

W przypadku gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w zeznaniu podatkowym stratę. Można ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat, po roku, w którym wystąpiła strata.

Zwróć uwagę!

Podatnik PIT w zeznaniu za 2021 r. może odliczyć straty z lat ubiegłych, które powstały w latach 2016-2020.

Straty powstałe w latach 2016-2018 rozlicza się według przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., tj. dochód uzyskany z danego źródła przychodów można obniżyć o wysokość straty z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono alternatywną możliwość jednorazowego odliczenia straty poniesionej ze źródła przychodów od dochodu uzyskanego z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć 5.000.000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej (w ramach limitu 5.000.000 zł) dotyczy strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - Dz. U. poz. 2244).

Rok poniesienia straty Sposób rozliczenia straty w zeznaniu za 2021 r. przez podatników PIT
2016, 2017, 2018 podatnik może obniżyć dochód uzyskany w 2021 r. ze źródła przychodów, w którym poniósł stratę, przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty straty
2019, 2020 podatnik może:
- obniżyć dochód uzyskany w 2021 r. ze źródła przychodów, w którym poniósł stratę, przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty straty, lub
- obniżyć jednorazowo dochód uzyskany ze źródła przychodów, w którym poniósł stratę, o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł (nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach pięcioletniego okresu liczonego począwszy od roku następującego po roku, w którym poniesiono stratę, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty)
 

Odliczając stratę, należy przestrzegać zasady, że strata z danego źródła przychodu może obniżać dochód z tego samego źródła. Nie jest więc możliwe obniżenie dochodu kwalifikowanego do danego źródła przychodów, jeśli poniesiona strata wynika z innego źródła przychodów. Na podstawie art. 10 ust. 1 updof odrębnymi źródłami przychodu są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof.
Przykład

Pan Filip w 2020 r. poniósł stratę w wysokości 29.000 zł. W zeznaniu za 2021 r. osiągnął dochód w wysokości wyższej od tej straty, może więc odliczyć jednorazowo pełną kwotę straty, tj. 29.000 zł (spełniony został warunek dający możliwość odliczenia straty jednorazowo, ponieważ nie przekracza ona limitu 5.000.000 zł) lub rozliczać ją w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych (2021-2025), z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości straty, czyli 14.500 zł.


Przykład

Pan Krzysztof w 2019 r. poniósł stratę w wysokości 6.000.000 zł. Ze względu na uzyskane dochody w 2020 i 2021 r. (odpowiednio 5.845.000 zł i 3.278.000 zł) rozliczył stratę w ciągu dwóch lat. W zeznaniu za 2020 r. rozliczył 5.000.000 zł, a w zeznaniu za 2021 r. kwotę nieprzekraczającą 50% straty, czyli 1.000.000 zł.

Nie ma możliwości odliczenia strat wymienionych w art. 9 ust. 3a updof, czyli:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8 updof),
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da updof,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od PIT, z wyjątkiem strat z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a updof.
Roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2021 r. W programie DRUKI Gofin dostępna jest
nowa funkcjonalność, za pomocą której
podatnik może sporządzić
zeznanie za 2021 r.

Kwotę odliczanej w roku podatkowym straty wykazuje się, w zależności od źródła straty, w zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S, PIT-38.


2. Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej

art. 10 ust. 1 pkt 3 updof ustawodawca wskazał jako źródło przychodów pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli źródłem przychodów podatnika jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to osiąga przychody i ponosi koszty oraz ustala dochód/stratę z tego źródła. Stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza wyłącznie od dochodu osiągniętego w ramach tego samego źródła przychodów.

Przykład

Pan Stanisław w 2018 r. z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej poniósł stratę w wysokości 10.000 zł. Z kolei w latach 2019-2021 osiągnął dochód w wysokości odpowiednio 8.000 zł, 1.200 zł, 15.000 zł. W rozliczeniu za rok 2019 odliczył od dochodu 50% tej straty, czyli 5.000 zł. Z kolei w rozliczeniu za 2020 r. mógł odliczyć tylko 1.200 zł straty (do wysokości osiągniętego dochodu). W rozliczeniu za rok 2021 odliczy pozostałą część tej straty, czyli 3.800 zł. Kwotę tę wpisze w części F zeznania PIT-36(29) za 2021 r. (w poz. 200 lub 201), a w poz. 199 wymieni źródło strat z lat ubiegłych (pozarolnicza działalność gospodarcza).


Przykład

Pani Maria w 2021 r. prowadziła działalność gospodarczą indywidualnie i w formie spółki cywilnej. Z działalności prowadzonej indywidualnie poniosła stratę (6.000 zł). Natomiast z tytułu udziału w spółce cywilnej uzyskała dochód (123.000 zł). W rozliczeniu rocznym przychody i koszty podatkowe z działalności prowadzonej w każdej z tych form rozliczy łącznie. W rezultacie stratę z indywidualnej prowadzonej działalności "skompensuje" z dochodem z udziału w spółce cywilnej.

Odliczanie strat po zmianie formy opodatkowania

Podatnik zachowuje prawo do odliczenia straty poniesionej z działalności gospodarczej również po zmianie formy opodatkowania dochodów z tego źródła przychodów z podatku liniowego na skalę podatkową lub odwrotnie, a także po zmianie z podatku liniowego lub skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast nie ma możliwości odliczania straty z lat ubiegłych, jeżeli w roku podatkowym z tytułu działalności gospodarczej opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Podatnik osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, od których opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b updof, jeżeli nie została odliczona od dochodu na podstawie przepisów ustawy o PIT (art. 9 ust. 5 updof w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm., zwanej dalej ustawą o ryczałcie).

W przypadku dokonywania odliczeń straty od przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik stosuje odpowiednio art. 9 ust. 3-3b updof. Przy czym, jeżeli osiąga on przychody opodatkowane różnymi stawkami, stratę odlicza od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów (art. 11 ust. 3 ustawy o ryczałcie).

Likwidacja działalności

Jeżeli w związku z likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej albo przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową bądź wniesieniem do takiej spółki przedsiębiorstwa osoby fizycznej następuje wygaśnięcie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, podatnicy tracą możliwość rozliczenia straty poniesionej wcześniej z tego źródła przychodów. Jeżeli jednak przed upływem pięcioletniego okresu do rozliczenia straty ponownie rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub też w formie spółki niebędącej podatnikiem CIT, uzyskają możliwość odliczania straty. Przy czym nie może być przekroczony pięcioletni okres przewidziany dla jej rozliczenia.

Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę

Dochód przedsiębiorstwa w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof, o wysokość straty poniesionej i nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę (art. 9 ust. 3b updof). Oznacza to, że gdy zmarły przedsiębiorca w latach 2016-2020 wykazał straty z działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo w spadku ma możliwość ich podatkowego rozliczenia w zeznaniu za 2021 r.

Strata odliczana w okresie zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może on jednak wykonywać pewne czynności, np. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Wynika to z art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Obowiązek ten ciąży na podatniku nawet wtedy, gdy nie osiągnął on w ciągu roku dochodu. W zeznaniu podatnik ujmuje wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz poniesione koszty. Jeżeli w okresie zawieszenia u podatnika wystąpi dochód z działalności gospodarczej, to może go pomniejszyć o straty z lat ubiegłych.

Przykład

W 2020 r. podatnik poniósł stratę z działalności gospodarczej w wysokości 50.000 zł. Od 1 stycznia 2021 r. zawiesił działalność na 12 miesięcy. W okresie zawieszenia sprzedawał środki trwałe.

Przypadek I - dochód za 2021 r. wynosi 108.000 zł

Dochód pomniejszy o całą kwotę straty za 2020 r. (spełniony został warunek dający możliwość odliczenia straty jednorazowo, ponieważ nie przekracza ona limitu 5.000.000 zł).

Przypadek II - dochód za 2021 r. wynosi 40.000 zł

Podatnik odliczy od dochodu stratę w wysokości 40.000 zł. Pozostałą część straty (10.000 zł) będzie mógł odliczyć od dochodu uzyskanego w latach 2022-2025.

Strata we wspólnym zeznaniu małżonków

Poniesienie straty podatkowej z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyklucza prawa małżonków do wspólnego opodatkowania. Również w takim przypadku mogą oni złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, jeżeli spełniają określone prawem warunki (art. 6 ust. 2 i następne updof). Dokonując wspólnego rozliczenia, należy pamiętać, że strata poniesiona w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej przez jednego małżonka nie może być kompensowana z dochodem uzyskanym z tego samego źródła przychodów przez drugiego małżonka.


3. Straty z innych źródeł przychodów

Działy specjalne produkcji rolnej

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy dochody z tej działalności ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych), mogą odliczać stratę na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof. Aby jednak jej rozliczenie było możliwe, musi być spełniony wymóg określony w art. 9 ust. 4 updof. Przepis ten obliguje podatników do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych po roku, w którym poniesiono stratę.

Prywatny najem

Od przychodów z prywatnego najmu, tj. przychodów z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof i art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, można do końca 2022 r. opłacać podatek według skali podatkowej albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przypominamy, że od 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu ma pozostać ryczałt.

Podatnicy, którzy stosują opodatkowanie przychodów z prywatnego najmu według skali podatkowej, mogą ponieść stratę, która podlega odliczeniu na zasadach przewidzianych w art. 9 ust. 3 updof. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia możliwości odliczenia straty podatkowej z prywatnego najmu jest wystąpienie w latach następnych dochodu/przychodu z tego źródła. Należy bowiem pamiętać, że rozliczenie straty z prywatnego najmu nie wymaga kontynuowania opłacania podatku według skali podatkowej. Po przejściu na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnik może taką stratę rozliczyć w kolejnych latach, pomniejszając przychód do opodatkowania uzyskany z tego źródła przychodów.

Przykład

Pan Jan w 2021 r. przekształcił dotychczasowy najem własnej nieruchomości w jednoosobową działalność gospodarczą. W 2020 r. z prywatnego najmu opodatkowanego według skali podatkowej poniósł stratę w wysokości 35.000 zł. W zeznaniu PIT-36 za 2021 r. podatnik nie może rozliczyć straty poniesionej z prywatnego najmu z dochodami uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości, gdyż są to dwa odrębne źródła przychodów. Skoro strata powstała ze źródła przychodów, którym był najem, to może ona zostać rozliczona wyłącznie w ramach dochodu uzyskanego z tego źródła przychodów.


Przykład

Pan Piotr od trzech lat wynajmuje prywatnie mieszkanie. W 2019 i 2020 r. wybrał opodatkowanie prywatnego najmu według skali podatkowej. W 2021 r. zmienił formę opodatkowania i przeszedł na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Za lata 2019 i 2020 poniósł straty odpowiednio 20.000 zł i 15.000 zł. W 2021 r. przychód z najmu wyniósł 50.000 zł. W zeznaniu PIT-28 podatnik mógł dokonać odliczenia strat z roku 2019 i 2020. W poz. 78 zeznania PIT-28(24) ujął straty z lat ubiegłych w wysokości 35.000 zł.

W sytuacji gdy oboje małżonkowie wynajmują składniki majątku objęte wspólnością małżeńską, co do zasady, każdy z nich obowiązany jest do rozliczenia połowy dochodu/przychodu uzyskanego z tego tytułu. Na podstawie zgodnego oświadczenia, złożonego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, cały dochód/przychód z najmu może być opodatkowany przez jednego z małżonków.

Przykład

Podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską należy lokal użytkowy. W 2020 r. podatnik wraz z żoną wynajął ten lokal. Małżonkowie złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie, że całość dochodów z tego tytułu opodatkuje tylko mąż. Ponieważ poniesione w roku podatkowym koszty remontu lokalu przeprowadzonego na potrzeby najmu przekroczyły osiągnięty przychód, dokonując rocznego rozliczenia, podatnik wykazał stratę podatkową. O poniesioną stratę będzie on mógł obniżyć dochód/przychód, który z tytułu najmu osiągnie w latach 2021-2025.

Kapitały pieniężne

Przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych z uwagi na sposób opodatkowania dzielą się na dwie grupy: opodatkowane ryczałtowo zgodnie z art. 30a updof oraz opodatkowane 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b updof.

W przypadku opodatkowania 19% podatkiem podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalany z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 30b updof. Jeżeli przychód będzie niższy od kosztów jego uzyskania, wówczas wystąpi strata podatkowa. Podatnicy osiągający przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych w trybie art. 30b updof obowiązani są do ich rozliczenia w zeznaniu podatkowym (PIT-38).

Przepisy ustawy o PIT w art. 9 ust. 6 przewidują rozliczenie wykazanej w zeznaniu podatkowym straty poniesionej z następujących tytułów:

 • z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • z objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny.

Do rozliczenia straty z wymienionych tytułów stosuje się art. 9 ust. 3 updof.

Odnośnie zaś przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 updof istotne jest, że w tym przypadku 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik. Ma on obowiązek wpłacenia pobranego podatku naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek ten pobrano (art. 42 ust. 1 updof). Ponadto jest również zobligowany, w terminie do końca stycznia roku następnego, wykazać wysokość pobranego podatku na formularzu PIT-8AR. Informację tę, w formie elektronicznej, otrzymuje jedynie urząd skarbowy. Natomiast podatnik nie otrzymuje informacji o uzyskanym przychodzie i nie rozlicza go w zeznaniu.

Jeżeli w roku podatkowym podatnicy osiągają przychody (dochody) lub ponoszą straty z kapitałów pieniężnych, ale z tytułów podlegających opodatkowaniu na różnych zasadach, nie jest możliwe "skompensowanie" tych dochodów i strat. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.421.2021.4.JK stwierdził m.in.: "(...) zasada opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wyrażona w art. 30b ww. ustawy (updof - przyp. red.), wyklucza możliwość odliczenia od tego dochodu straty z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, gdyż reguły opodatkowania dochodów z tego tytułu reguluje art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy".

Przykład

W 2021 r. podatnik poniósł stratę na sprzedaży akcji oraz uzyskał dochód z dywidend. Spółka dokonująca wypłaty dywidendy pobrała 19% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanej dywidendy i przekazała go do właściwego urzędu skarbowego. Sprzedaż akcji rozliczy podatnik. Poniesioną stratę z ich sprzedaży wykaże w zeznaniu PIT-38. Będzie mógł rozliczać ją w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, pomniejszając dochody z kapitałów pieniężnych wykazywane w PIT-38.


4. Straty u wspólników spółki komandytowej sprzed opodatkowania CIT

Do 31 grudnia 2020 r. (lub 30 kwietnia 2021 r. w przypadku dobrowolnego odroczenia opodatkowania CIT) wspólnicy spółki komandytowej zaliczali przychody osiągane za pośrednictwem tej spółki do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wraz z objęciem spółek komandytowych CIT, ich wspólnicy nie opodatkowują już dochodów osiąganych z działalności spółki, nie rozliczają też bieżących strat podatkowych.

Mimo że obecnie to spółki komandytowe, a nie wspólnicy są podatnikami w zakresie dochodów osiąganych przez spółkę, wspólnicy nadal mają możliwość odliczenia strat podatkowych, które powstały w okresie przed opodatkowaniem spółek komandytowych CIT. Jeżeli w 2021 r. wspólnik spółki komandytowej uzyskał dochody zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, to rozliczy straty ze spółki komandytowej na ogólnych zasadach, odliczając je od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki niebędącej podatnikiem CIT.

Także wspólnicy spółek komandytowych, którzy w 2021 r. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, mają możliwość odliczenia strat poniesionych z działalności spółki komandytowej, zanim stała się ona podatnikiem CIT. Taką możliwość przewiduje art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2123 (zwanej dalej ustawą nowelizującą). W myśl tego przepisu wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem PIT, który przed dniem uzyskania przez tę spółkę statusu podatnika CIT poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updof (tj. z udziału w zyskach osób prawnych), o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT stratę. Może ją odliczyć w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosuje się tu odpowiednio zasady, o których mowa w art. 9 ust. 3 updof. Przy obliczaniu pięcioletniego okresu odliczenia uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona (art. 15 ust. 4 ustawy nowelizującej). Co ważne, możliwość odliczenia straty poniesionej z działalności spółki komandytowej (zanim stała się ona podatnikiem CIT) na takich szczególnych warunkach jest dopuszczalna, o ile straty tej nie można odliczyć zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 updof lub art. 11 ustawy o ryczałcie, ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

W praktyce pojawiły się wątpliwości, jak w praktyce stosować art. 15 ust. 2 ustawy nowelizującej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 23 lutego 2021 r., nr DD5.054.9.2021 będącym odpowiedzią na zapytanie poselskie nr 2866 wyraził stanowisko, że nie ma uzasadnienia stwierdzenie, że obniżenia przychodu mogłaby dokonać spółka (jako płatnik dokonujący podziału na rzecz wspólników wypracowanego zysku), w której wspólnik chcący skorzystać z takiego uprawnienia posiada ogół praw i obowiązków. Zwrócił też uwagę, że odliczenie straty wymaga indywidualnego rozliczenia przez każdego ze wspólników spółki komandytowej, w oparciu o dane, których nie posiada spółka komandytowa jako płatnik podatku od dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych. Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób wspólnik spółki komandytowej miałby dokonać takiego odliczenia, skoro przychodów opodatkowanych ryczałtowo zgodnie z art. 30a updof nie rozlicza w zeznaniu. Wspomniane pismo zaprezentowaliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 7 z 2021 r., w artykule pt. "Wątpliwości dotyczące wspólników spółek komandytowych i spółek jawnych rozstrzygnięte w odpowiedzi na zapytanie poselskie".

Wygląda jednak na to, że resort finansów zmienił stanowisko w tej kwestii. Otóż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.176.2021.1.MK1 uznał, że odpowiednie stosowanie przepisów o rozliczeniu strat na zasadach ogólnych do tych, które przewiduje art. 15 ust. 2 ustawy nowelizującej, oznacza, iż obniżenie przychodu powstałego z udziału w zysku w spółce, powinno nastąpić przed wypłatą przez spółkę udziału w zyskach i przed pobraniem przez nią podatku. Jego zdaniem inne rozumienie tego przepisu powodowałoby, że spółka pobierałaby podatek od takich wypłat w pełnej wysokości, a wnioskodawca nie miałby możliwości odliczenia straty, o której mowa w tym przepisie od przychodu z udziału w zysku.

Naszym zdaniem, prawidłowe stanowisko zajął organ podatkowy w powołanej interpretacji indywidualnej. Słusznie uznał, że to spółka komandytowa przed wypłatą udziału w zyskach, w celu ustalenia należnego podatku powinna obniżyć przychód podatnika z udziału w zyskach osób prawnych o nieodliczoną przez niego stratę.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.