PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Korzystanie z odliczenia wydatków na leki
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korzystanie z odliczenia wydatków na leki

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019

Podatnik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty zażywa określone leki. Jakie warunki musi spełnić, aby w zeznaniu podatkowym odliczyć wydatki na ich zakup?

Odliczenie wydatków na leki jest możliwe w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Można z niego skorzystać tylko po spełnieniu wszystkich warunków, od których uzależnione jest stosowanie tej ulgi.

Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej określa art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7-7g i 13a updof. Regulacje te mają zastosowanie również w przypadku stosowania tej ulgi na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.), co wynika z art. 11 tej ustawy.

1. Osoby uprawnione do odliczenia

Generalnie odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dokonuje się w zeznaniu podatkowym. W jej ramach podlegają odliczeniu poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki te odlicza się od:

 • dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub
   
 • przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.
Zwróć uwagę!

Ulga rehabilitacyjna ma charakter powszechny, ale krąg podmiotów z niej korzystających jest ograniczony. Uprawnionymi do niej są wyłącznie podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ust. 7e updof.

Wobec tego, że prawo do odliczenia odnosi się do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych, istotne jest wykazanie, że osoba, której wydatki dotyczą, faktycznie ma taki status. Na jego potwierdzenie trzeba dysponować odpowiednimi dokumentami. Do kwestii tych odnoszą się przepisy art. 26 ust. 7d i 7g updof. Wynika z nich, że status osoby niepełnosprawnej może potwierdzać określone orzeczenie o niepełnosprawności, tj. orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
   
 • o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
   
 • o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Ponadto prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobie, która ma decyzję przyznającą:

 • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
   
 • rentę szkoleniową albo
   
 • rentę socjalną.

2. Wydatki objęte zakresem ulgi

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej są wymienione w art. 26 ust. 7a updof. Zawarty w tym przepisie katalog wydatków ma charakter zamknięty i nie może być rozszerzany o inne wydatki, nieobjęte zakresem tej regulacji.

Do wydatków na cele rehabilitacyjne należą m.in. wydatki na leki (art. 26 ust. 7a pkt 12 updof). Pojęcie leku nie zostało jednak zdefiniowane w ustawie o PIT, zatem przy ocenie wydatku trzeba kierować się definicją leku zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, opublikowanej w Dz. U. z 2019 r. pod poz. 499 ze zm. (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.3.2019.1.HD).

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Podkreślenia wymaga, że nie każdy wydatek na zakup leków daje prawo do ulgi. Odliczeniem mogą być objęte wyłącznie takie wydatki, które:

 • dotyczą zakupu leków, które zgodnie ze stwierdzeniem lekarza specjalisty powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną stale lub czasowo,
   
 • zostały sfinansowane ze środków podatnika i nie będą mu zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. w formie dopłat, dofinansowania, refundacji kosztów).

3. Podstawa i mechanizm ustalenia kwoty odliczenia

Wysokość wydatków poniesionych na zakup leków i podlegających odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumenty te, zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 updof, muszą zawierać w szczególności:

 • dane identyfikujące kupującego i sprzedającego,
   
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
   
 • kwotę zapłaty.

Odliczeniem nie można jednak objąć całej kwoty wynikającej z dokumentów. W art. 26 ust. 7a pkt 12 updof przewidziano bowiem, że odliczeniu podlega jedynie ta część wydatków na leki, poniesionych faktycznie w danym miesiącu, która stanowi nadwyżkę ponad kwotę 100 zł. Oznacza to, że ustalając wysokość odliczenia z tego tytułu, trzeba najpierw ustalić kwotę różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w poszczególnych miesiącach roku podatkowego a kwotą 100 zł, i do odliczenia w zeznaniu podatkowym przyjąć sumę tych nadwyżek.

Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne i z uwagi na stan zdrowia musi zażywać leki zalecone przez lekarza specjalistę.

Odnosząc się do tej sytuacji, należy podkreślić, że ponoszenie przez podatnika wydatków na leki, które musi zażywać stale lub czasowo, a których zakup finansuje z własnych środków (w całości lub w części), nie uprawnia jeszcze do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Aby uzyskać to prawo, podatnik musi posiadać stosowne orzeczenie lub decyzję, potwierdzające jego status jako osoby niepełnosprawnej. Z omówionych wcześniej regulacji prawnych nie wynika, by decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego stanowiła takie potwierdzenie.

Natomiast gdyby podatnik uzyskał stosowny dokument (orzeczenie/decyzję), to będzie mógł odliczyć odpowiednią część, opłaconych z własnych środków, miesięcznych wydatków na leki (tj. nadwyżkę ponad kwotę 100 zł). Zasadniczo chodzi o wydatki ponoszone począwszy od miesiąca, w którym orzeczenie/decyzja zostaną wydane. Wyjątkowo, jeśli organ orzekający ustaliłby datę powstania niepełnosprawności wcześniejszą niż dzień wydania orzeczenia/decyzji, to podatnik mógłby korzystać z ulgi na leki również w związku z wydatkami poniesionymi w okresie poprzedzającym to orzeczenie/decyzję, tzn. od dnia, na który byłaby datowana jego niepełnosprawność.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.