PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Jak rozumieć pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" na potrzeby ulgi podatkowej?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak rozumieć pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" na potrzeby ulgi podatkowej?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

W 2019 r. podatnik wymienił bramę garażową w budynku mieszkalnym, którego jest właścicielem. Planowane są dalsze inwestycje obejmujące wymianę okien i ocieplenie budynku. Czy wszystkie inwestycje należy traktować jak jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które musi być ukończone do końca 2022 r., czy są to różne przedsięwzięcia?

Uważamy, że prowadzone inwestycje stanowią jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a więc aby zachować prawo do ulgi, należy zakończyć je do końca 2022 r.

Na gruncie ustawy o PIT ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h, a w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajduje ona umocowanie w art. 11. Celem jej wprowadzenia było wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych przez podatników w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ponieważ jest to ulga nowa (obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.), a jej stosowanie budzi wątpliwości, Ministerstwo Finansów 16 września 2019 r. wydało objaśnienia podatkowe w sprawie korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Opisywaliśmy je w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 20 z 2019 r., w artykule pt. "Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów".

Podstawowe warunki stosowania ulgi

Prawo do ulgi mogą uzyskać podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami już wybudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którzy osiągają:

 • dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, albo
   
 • przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tacy podatnicy mogą odliczać wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w należącym do nich budynku. Odliczenia tych wydatków dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wydatki te zostały poniesione.

Zwróć uwagę!

Wysokość wydatków objętych omawianą ulgą ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Co istotne, zachowanie prawa do ulgi zostało uzależnione od zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jednocześnie kwota odliczenia przysługującego podatnikowi została ograniczona limitem. Wynosi on 53.000 zł i dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest on właścicielem lub współwłaścicielem.

Rodzaje przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Należy podkreślić, że katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Jego analiza wskazuje, że w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mogą być prowadzone różnego rodzaju inwestycje, np. związane z instalacją grzewczą, prądotwórczą, wentylacyjną, dociepleniem czy uszczelnieniem budynku.

Na potrzeby ulgi określone zostało znaczenie pojęcia "przedsięwzięcie termomodernizacyjne", przy czym ustawa o PIT odsyła w tym zakresie do definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.). W myśl tego przepisu przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do m.in. budynków mieszkalnych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli m.in. budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do m.in. budynków mieszkalnych,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jednorodne inwestycje prowadzone w jednym budynku

Uważamy, że za odrębne przedsięwzięcia termomodernizacyjne należy uznać w szczególności inwestycje prowadzone w poszczególnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do podatnika. Do takich wniosków, w naszej ocenie, prowadzi zestawienie uregulowań zawartych w art. 26h ust. 1 i 2 updof.

W pierwszym przepisie zastrzeżono, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają określone wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jest tu więc mowa o przedsięwzięciu realizowanym w jednym budynku. Tymczasem w przepisie określającym limit kwoty odliczenia wskazano, że limit ten dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych budynkach. Warto dodać, że również z objaśnień podatkowych wynika, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.

Naszym zdaniem, możliwe jest również potraktowanie jako odrębnych przedsięwzięć, inwestycji realizowanych w jednym budynku, z uwagi na przedmiot prac. Tak wynika z przywołanej definicji, w myśl której jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne traktuje się inwestycje o zróżnicowanym charakterze, np. takie, których przedmiotem jest ulepszenie powodujące ograniczenie strat energii (np. docieplenie ścian), jak również polegające na zamianie źródeł energii na źródła odnawialne (np. montaż instalacji fotowoltaicznej).

Odnosząc się do sytuacji podatnika, należy zauważyć, że inwestycje polegające na wymianie bramy garażowej w budynku, a także planowane prace związane z wymianą okien i stolarki okiennej oraz ociepleniem budynku, mają jednorodny charakter. Ich przedmiotem jest takie ulepszenie budynku, które pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Skoro te inwestycje stanowią jedno przedsięwzięcie, a pierwszy wydatek został poniesiony w 2019 r., to podatnik, aby zachować prawo do ulgi, powinien zakończyć to przedsięwzięcie do końca 2022 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.