Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe z 16 września 2019 r. pt. "Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne". Chodzi tu m.in. o ulgę termomodernizacją uregulowaną w art. 26h updof. Należy podkreślić, że objaśnienia te zostały wydane w trybie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a więc stanowią ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego. Tym samym zastosowanie się do tych objaśnień powoduje objęcie podatników ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy.

Resort finansów wskazał i wyjaśnił w powołanych objaśnieniach następujące kluczowe warunki dotyczące stosowania ulgi:

 1. Z ulgi skorzystają podatnicy, którzy:
  • opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, oraz
    
  • opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 1. Budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie, musi służyć celom mieszkaniowym i być budynkiem jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Przy czym podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.
   
 2. Ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który jest wybudowany. Nie można z niej korzystać w związku z wydatkami ponoszonymi w trakcie budowy budynku.
   
 3. Realizowana inwestycja musi spełniać warunki pozwalające uznać ją za przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w rozumieniu określonym w definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.).
   
 4. Odliczeniem można objąć tylko wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489), których poniesienie potwierdzają faktury wystawione przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia od VAT.
   
 5. Pod rygorem utraty prawa do ulgi oraz dokonanych odliczeń przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek potwierdzony fakturą. Przy czym za datę poniesienia wydatku należy przyjąć dzień sprzedaży (tj. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze, ponieważ na jej podstawie ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku gdy na fakturze brak jest informacji o dniu sprzedaży, przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.
Przykład

Podatnik wpłacił zaliczkę na piec gazowy w 2018 r. Sprzedaż pieca nastąpiła w 2019 r. i w tym roku została wystawiona faktura. Podatnik może odliczyć w całości wydatki poniesione na zakup pieca (łącznie z kwotą zaliczki zapłaconą w 2018 r.), o ile spełni pozostałe warunki.

 1. Każdy podatnik, w tym małżonkowie prowadzący przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku objętym wspólnością majątkową, może w ramach ulgi odliczyć kwotę poniesionych wydatków jednak w wysokości nieprzekraczającej łącznie 53.000 zł. Limit ten nie jest przy tym związany z jedną inwestycją, lecz dotyczy wydatków na realizację wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem/współwłaścicielem.
Przykład

Dwóch współwłaścicieli dokonuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jeden poniósł wydatki udokumentowane fakturami na kwotę 30.000 zł, a drugi - na kwotę 40.000 zł. Udział każdego współwłaściciela we własności nieruchomości wynosi 50%. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków, o ile spełni pozostałe warunki. Współwłaściciele nie stosują proporcji odpowiadającej udziałowi we współwłasności budynku.

 1. W kwocie odliczenia można uwzględniać wydatki sfinansowane przez podatnika z własnych środków, również pochodzących z przyznanych mu pożyczek i kredytów, o ile podlegają spłacie (tzn. nie zostały umorzone). Odliczeniu podlega przy tym cała kwota wydatków, bez względu na wysokość spłaconego kredytu lub pożyczki, którym zostały sfinansowane.
Przykład

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na którego realizację otrzymał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka w części została umorzona. Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków sfinansowanych uzyskaną pożyczką wyłącznie w tej części, która nie podlegała umorzeniu.

Przykład

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne ze swoich środków, a następnie otrzymał dotację z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10% poniesionych wydatków. Podatnik ma prawo do odliczenia wyłącznie 90% poniesionych wydatków, czyli tej części, która nie została dofinansowana podatnikowi w formie dotacji. Dotacja ta stanowi bowiem częściowy zwrot uprzednio poniesionych wydatków.

Przykład

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w ramach którego poniósł w 2019 r. wydatki na kwotę 20.000 zł. Wydatki te w wysokości 15.000 zł zostały sfinansowane z kredytu bankowego. W 2019 r. podatnik wpłacił bankowi kwotę 12.000 zł tytułem spłaty kredytu i 2.000 zł tytułem spłaty odsetek. Podatnik ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2019 r. kwoty 20.000 zł, o ile spełni pozostałe warunki.

 1. Co ważne, jeżeli poniesione wydatki są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
   
 2. Odliczenia dokonuje się wyłącznie w zeznaniu podatkowym, zasadniczo uwzględniając w kwocie odliczenia wydatki poniesione w danym roku. Jeżeli jednak kwota przysługującego odliczenia nie będzie miała pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika, jej nieodliczoną część można odliczać w kolejnych latach podatkowych. Okres realizacji odliczeń nie może jednak przekraczać łącznie sześciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Przykład

Podatnik w 2019 r. przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne i poniósł na nie wydatki w wysokości 50.000 zł. W zeznaniu za 2019 r. jego podstawa obliczenia podatku wynosiła 20.000 zł, za 2020 r. - 25.000 zł, w latach 2021-2023 nie osiągnął żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a za 2024 r. wykazał podstawę obliczenia podatku w wysokości 30.000 zł. Podatnik może poniesione wydatki odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2019 r. w wysokości 20.000 zł, za 2020 r. - w wysokości 25.000 zł i za 2024 r. w wysokości 5.000 zł.

 1. W przypadku gdy podatnik po roku, w którym dokona odliczeń, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym ten zwrot otrzymał. Podobnie należy postąpić w razie utraty prawa do ulgi termomodernizacyjnej z uwagi na niedotrzymanie terminu zakończenia przedsięwzięcia, którego dotyczyły odliczone uprzednio wydatki.
   
 2. Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.