PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Darowizna na cele krwiodawstwa
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Darowizna na cele krwiodawstwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Dla podatników będących dawcami krwi ustawodawca przewidział preferencję podatkową. Polega ona na odliczeniu od dochodu darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371).

Odliczenia mogą być realizowane:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek lub ryczałtu ewidencjonowanego przez podatników osiągających odpowiednio dochody lub przychody z działalności gospodarczej lub z tzw. prywatnego najmu, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oraz
   
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Zwróć uwagę!

Darowizny nie można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, jeżeli została ona odliczona od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym - i odwrotnie.

Wysokość kwoty odliczenia przysługującej z tytułu dokonanej darowizny krwi podatnicy muszą ustalić samodzielnie. W tym celu należy pomnożyć kwotę rekompensaty za 1 litr pobranej krwi i ilość litrów oddanej krwi lub jej składników.

W 2017 r. kwota rekompensaty za 1 litr krwi pobranej wynosiła 130 zł. Przy czym jak wynika z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 235), ta kwota rekompensaty dotyczy krwi rzadkiej grupy. Mając jednak na uwadze, że omawiana ulga podatkowa jest powiązana z celami krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, ma zastosowanie do wyliczenia wartości darowizny bez względu na to, czy podatnik oddał krew czy inne jej składniki.

Przykład

W 2017 r. na rzecz publicznej służby krwi podatniczka czterokrotnie oddała krew, każdorazowo w ilości 350 ml. Łącznie przez cały rok oddała 1,4 litra krwi (4 x 350 ml : 1.000 ml). Wartość darowizny na cele krwiodawstwa wyniosła 182 zł (130 zł/litr x 1,4 litra).

Nowe prawoDodajmy, że opisany sposób obliczania kwoty odliczenia z tytułu darowizny krwi wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c updof w brzmieniu obowiązującym od początku 2018 r., lecz zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej ustawę o PIT (tj. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. poz. 2175) uregulowanie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku 2017 r.

Należy jednak podkreślić, że na potrzeby odliczenia realizowanego w trakcie 2017 r. podatnicy ustalali kwotę odliczenia w nieco inny sposób, bowiem przepisy wówczas obowiązujące zróżnicowały wysokość odliczenia w zależności od przedmiotu darowizny. Gdy przedmiotem darowizny nie była krew, lecz jej składniki, podatnicy mnożyli kwotę rekompensaty (130 zł) przez ilość litrów oddanych składników krwi przeliczonych jako równoważne 1 litrowi krwi. Na potrzeby tego przeliczenia, w myśl art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi przyjmowano, że równoważnikiem 1 litra krwi są:

 • 3 litry osocza,
   
 • 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
   
 • 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
   
 • 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Zniesienie wymogu dokonywania takiego przeliczenia przy rozliczeniu ulgi w zeznaniu podatkowym za 2017 r. oznacza, że podatnicy będą mieli możliwość odliczenia wyższej kwoty z tytułu dokonanej darowizny składników krwi.

Przykład

W 2017 r. na rzecz publicznej służby krwi podatnik sześciokrotnie oddał osocze, każdorazowo w ilości 600 ml. Łącznie przez cały rok oddał 3,6 litra osocza (6 x 600 ml : 1.000 ml), co odpowiada 1,2 litra krwi. Realizując darowizny na cele krwiodawstwa w trakcie roku podatkowego, na etapie ustalania zaliczek na podatek, odliczył zatem łącznie kwotę w wysokości 156 zł (130 zł/litr x 1,2 litra).

Ponieważ w związku z nowelizacją ustawy o PIT podatnika nie obowiązuje reguła przeliczania ilości oddanych składników krwi na 1 litr krwi, w zeznaniu za 2017 r. może od dochodu odliczyć kwotę z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa w wysokości 468 zł (130 zł/litr x 3,6 litra).


Zwróć uwagę!

Odliczeniu podlega kwota z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa, w wysokości nie wyższej niż wynosi kwota stanowiąca 6% dochodu (przychodu) uzyskanego w roku podatkowym. Limit ten obejmuje przy tym wartość darowizn na cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest udokumentowanie ilości oddanej nieodpłatnie w roku podatkowym krwi lub jej składników. Dowodem wymaganym przez ustawodawcę jest w tym przypadku zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Korzystając z odliczenia darowizny w zeznaniu podatkowym, należy dołączyć do niego załącznik PIT/O. W formularzu tym podatnik musi wykazać:

 • kwotę przekazanej darowizny,
   
 • kwotę dokonanego odliczenia, oraz
   
 • dane identyfikujące jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi, w szczególności jej nazwę i adres.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.