Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Nabycie uprawnień do ulgi rehabilitacyjnej w trakcie roku podatkowego
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nabycie uprawnień do ulgi rehabilitacyjnej w trakcie roku podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Podatnik jest osobą niepełnosprawną. W rozliczeniu rocznym zamierza skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy dla skorzystania z tej ulgi konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez cały rok podatkowy? Czy aby odliczyć wydatki na używanie samochodu osobowego, pojazd musi stanowić jego własność (współwłasność) przez cały rok?

Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej również wtedy, gdy orzeczenie o niepełnosprawności oraz prawo własności (współwłasności) samochodu osobowego uzyskał w trakcie roku podatkowego.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 updof, przy ustalaniu podstawy opodatkowania można pomniejszyć dochód o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Szczegółowe zasady i warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej są określone w art. 26 ust. 7-7g i 13a updof.

Z przepisów tych wynika m.in., że aby skorzystać z odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej, konieczne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek określonego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Stosownie do art. 26 ust. 7d i 7g updof, takim dokumentem jest:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
     
  • decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
     
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
     
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Brak jest jednak zastrzeżenia, że takie orzeczenie/decyzję trzeba posiadać przez cały rok podatkowy. Z tego względu przyjmuje się, że jeśli orzeczenie/decyzja zostanie wydana w trakcie roku podatkowego, osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu tę osobę, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za ten rok podatkowy. Jedynie ustalając kwotę odliczenia, trzeba pamiętać, by uwzględnić w niej te wydatki rehabilitacyjne, które zostały poniesione począwszy od dnia wydania orzeczenia/decyzji. Gdyby jednak z pisma wynikało, że niepełnosprawność powstała wcześniej (tj. istniała w oznaczonym okresie przed wydaniem orzeczenia/decyzji), to w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione w roku podatkowym sprzed dnia wydania orzeczenia/decyzji.

Jeśli chodzi o wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej, to jedną z kategorii stanowią wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego. Istotne jest, by taki samochód stanowił własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Wówczas od dochodu można odliczyć wydatki faktycznie poniesione na jego używanie, bez konieczności ich dokumentowania. Wysokość odliczenia z tego tytułu nie może jednak przekraczać w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Tak wynika z art. 26 ust. 7a pkt 14 i ust. 7c updof.

Również w tym przypadku przepisy nie wprowadzają zastrzeżenia, że dopuszczalność uznania wydatków z tytułu używania samochodu osobowego za wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej, zależy od posiadania samochodu przez cały rok podatkowy. Stosując zatem wykładnię literalną analizowanych przepisów, należy stwierdzić, że jeżeli uprawniony podatnik (tj. osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu taką osobę) uzyska prawo własności (lub współwłasności) samochodu osobowego w trakcie roku podatkowego, to będzie mógł odliczyć wydatki z tytułu używania tego samochodu poniesione od momentu nabycia tego prawa. Co istotne, takie nabycie nie skutkuje zmniejszeniem (proporcjonalnie do czasu dysponowania prawem własności/współwłasności samochodu) limitu wydatków podlegających odliczeniu.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60