PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego w 2017 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego w 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Już w 2017 r. można skorzystać z odliczenia kwoty z tytułu używania samochodów osobowych przez osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na nowych zasadach. Czy w sytuacji wspólnego zamieszkiwania z niepełnosprawnym rodzicem otrzymującym emeryturę można z tej ulgi skorzystać? Jak rozumieć pojęcie "mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną"?

"Mieć na utrzymaniu" to znaczy m.in. korzystać ze wspólnych dochodów, zapewnić utrzymanie, opiekę i inne potrzeby. Zatem otrzymywanie emerytury przez osobę niepełnosprawną będącą na utrzymaniu podatnika nie jest przeszkodą do skorzystania z ulgi przysługującej z tytułu używania przez podatnika samochodu osobowego, o ile dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył w 2017 r. kwoty 10.080 zł.

Zmiana prawa Ustawą z dnia 27 października 2017 r. m.in. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2175) poszerzono zakres ulgi rehabilitacyjnej przysługującej z tytułu używania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Zmiana ma zastosowanie już do dochodów za 2017 r., a więc rozliczeń PIT za 2017 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF, za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Przed zmianą przepisu ulga ta dotyczyła tylko wydatków na przejazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; odbycie takich zabiegów podatnik był obowiązany, na żądanie organu podatkowego, udokumentować (okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych). Druga ważna zmiana polega na poszerzeniu tej ulgi wobec wszystkich niepełnosprawnych, bez względu na posiadaną grupę.

Jak podano w uzasadnieniu projektu zmian do ustawy:

"(...) Proponuje się rozszerzenie stosowania tego odliczenia (ulgi rehabilitacyjnej - przyp. red.), bowiem ustawa w ramach tej ulgi daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych nie tylko na cele rehabilitacyjne, ale także wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zatem uzasadniona jest likwidacja ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych oraz rozszerzenia prawa do odliczenia do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką. Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia, bowiem oprócz zabiegów rehabilitacyjnych osoby te wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. (...)"

Jednocześnie wprowadzono zmiany do art. 26 ust. 7e ustawy o PDOF, zwiększając dochód osoby niepełnosprawnej uprawniającej podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę (chodzi o osoby z bliskiej rodziny, które wymienia ten przepis, tj. m.in. współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, rodzica, itp.) do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, do kwoty 10.080 zł w roku podatkowym (przed zmianą była to kwota 9.120 zł). Jednoznacznie uściślono, że do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będzie się wliczało alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ww. ustawy (tj. dzieci: małoletnich, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie).

Natomiast odnośnie pojęcia "osoby będącej na utrzymaniu", to ustawa o PDOF nie definiuje tego zwrotu. Definicja taka znajduje się natomiast w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), gdzie w art. 3 pkt 12 zapisano, iż przez "osoby pozostające na utrzymaniu" ustawa nakazuje rozumieć członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Pojęcie to było także wyjaśniane w orzecznictwie administracyjnym. WSA w Poznaniu w wyroku prawomocnym z 18 września 2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 651/13), wyjaśnił, że na gruncie reguł znaczeniowych ogólnego języka polskiego "(...) "mieć kogoś na (swoim) utrzymaniu", to "ponosić koszty związane z czyimś wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami" (...)."

W kontekście powyższego, a także w potocznym znaczeniu, "mieć kogoś na swoim utrzymaniu" to zapewnienie nie tylko wyżywienia, ale także opieki i innych potrzeb. W odniesieniu więc do niepełnosprawnych członków rodziny będzie to ogół czynności zapewniających tej osobie codzienne funkcjonowanie, a więc i wożenie do lekarza, robienie zakupów, itd. Otrzymywanie zatem emerytury przez niepełnosprawnego rodzica będącego na utrzymaniu podatnika nie wyklucza prawa do ulgi rehabilitacyjnej. Ponadto ustawodawca wprowadził limit dochodów osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika uprawniający do ulgi. Zatem nie wykluczył osób uzyskujących emerytury, renty, zasiłki czy inne dochody.

W świetle powyższego, podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawnego rodzica może już za 2017 r. od swoich dochodów odliczyć wydatki w związku z używaniem samochodu osobowego na potrzeby tej osoby do wysokości nieprzekraczającej 2.280 zł na nowych zasadach, o ile rodzic nie uzyskał w 2017 r. dochodów przekraczających kwotę 10.080 zł. Do zastosowania tej ulgi podatnik nie musi posiadać żadnych dowodów dokumentujących przejazdy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.