PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Wydatki na używanie samochodu w rodzinie osób niepełnosprawnych
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki na używanie samochodu w rodzinie osób niepełnosprawnych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Zamierzam rozliczyć się wspólnie z mężem, a w zeznaniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej chcemy odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego. W naszej rodzinie osobą niepełnosprawną jestem ja oraz dwoje naszych dzieci (do lat 16). Czy fakt, że w rodzinie są trzy osoby niepełnosprawne wpływa na wysokość limitu odliczenia? Czy ulga przysługuje, jeżeli samochód jest używany przez osobę niepełnosprawną do przejazdów do pracy, sklepu, do lekarza, albo do przewozu niepełnosprawnych dzieci, np. do szkoły?

Warunki odliczania wydatków przed i po nowelizacji

Na etapie ustalania podstawy opodatkowania według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy mogą pomniejszyć odpowiednio dochód lub przychód o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w rozumieniu art. 26 ust. 7a updof. Wśród tych wydatków są m.in. wydatki z tytułu używania samochodu osobowego. Trzeba jednak dodać, że art. 26 ust. 7a pkt 14 updof określający warunki uznania tego rodzaju wydatków za wydatki rehabilitacyjne uzyskał nowe brzmienie od 1 stycznia 2018 r. Przy czym przepis w tym brzmieniu ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2017 r.

Zwróć uwagę!

W zeznaniu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2017 r. uprawnieni podatnicy mogą na nowych zasadach korzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego.

Przypomnijmy, że przed nowelizacją art. 26 ust. 7a pkt 14 updof, za wydatki rehabilitacyjne uważało się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Natomiast aktualnie przepis ten stanowi, że wydatkami rehabilitacyjnymi są wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Z porównania treści przepisu przed i po zmianie wynika, że zniesione zostały dwa warunki, od których spełnienia uzależnione było prawo odliczania w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego. Pierwszy z nich dotyczy kryterium niepełnosprawności osoby przewożonej samochodem, która musiała posiadać orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa, a drugi - celu przewozu, który musiał być związany z odbyciem niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Nadal istotna jest natomiast własność (współwłasność) samochodu osobowego. Ponadto utrzymany został roczny limit wydatków z tytułu używania samochodu podlegających odliczeniu, ustalony w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Stosowanie ulgi w rodzinie osób niepełnosprawnych

W wyniku nowelizacji rozszerzeniu uległ krąg podatników uprawnionych do odliczania wydatków z tytułu używania samochodu osobowego. Jednak ogólne zasady korzystania z tego odliczenia pozostają bez zmian.

Z odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w dalszym ciągu mogą korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Prawo do ulgi daje przy tym utrzymanie osób niepełnosprawnych takich jak m.in. współmałżonek i dzieci (własne, przysposobione, obce przyjęte na wychowanie lub pasierbowie), jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10.080 zł.

Zwróć uwagę!

Limit dochodów osób niepełnosprawnych w wysokości 10.080 zł obowiązuje od początku 2018 r. Jednak również uzyskanie w 2017 r. przez osobę niepełnosprawną dochodów nieprzekraczających tej kwoty nie pozbawi prawa do ulgi rehabilitacyjnej podatnika, który w 2017 r. miał na utrzymaniu taką osobę.

Podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczać wydatki rehabilitacyjne poniesione z tytułu używania samochodu na własne potrzeby, pozostającej na jego utrzymaniu innej osoby niepełnosprawnej oraz dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia. Z kolei podatnik, który nie ma orzeczonej niepełnosprawności, może odliczać wydatki rehabilitacyjne dotyczące osób niepełnosprawnych pozostających na jego utrzymaniu, np. współmałżonka i dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.

W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, każdy z małżonków ustala osobno, czy spełnia warunki do zastosowania ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli więc oboje małżonkowie ponoszą wydatki, np. z tytułu używania własnego samochodu osobowego, a więc takie, które mogą być odliczone do wysokości 2.280 zł, limit w tej wysokości przysługuje osobno każdemu z małżonków. Przy czym jeśli wydatki takie ponosi osoba niepełnosprawna, która korzysta z samochodu osobowego na własny użytek oraz niepełnosprawnych dzieci, to limit w kwocie 2.280 zł dotyczy wszystkich tych wydatków. Podobnie gdy podatnik ponosi wydatki na używanie samochodu osobowego w celu zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnego współmałżonka oraz niepełnosprawnych dzieci, którzy pozostają na jego utrzymaniu, to bez względu na liczbę tych osób, wszystkie wydatki z tego tytułu również może odliczyć tylko do kwoty 2.280 zł.

Zaprezentowane stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w broszurze informacyjnej pt. "Ulga rehabilitacyjna - roczne rozliczenie podatku za 2017 r." zamieszonej na stronie internetowej tego resortu (http://sip.mf.gov.pl) - dokument nr 148338/K. Z broszury tej wynika, że każda osoba niepełnosprawna oraz osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną dysponuje "własnym" limitem do kwoty 2.280 zł. Przy czym danej osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna.

Zwróć uwagę!

Przewidziany w ramach ulgi rehabilitacyjnej limit odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego nie podlega zwiększeniu ze względu na liczbę osób (dzieci) niepełnosprawnych, których wydatki dotyczą.


Przykład

Pani Anna i pan Andrzej są małżeństwem. Posiadają samochód, który stanowi ich współwłasność. W ich rodzinie osobą niepełnosprawną jest pani Anna oraz dwoje ich dzieci, które nie ukończyły 16 lat.

Przypadek I - na utrzymaniu pana Andrzeja pozostaje zarówno żona, jak i dzieci

Podatnik używa samochodu osobowego stanowiącego jego współwłasność na potrzeby przewozu żony i dzieci. W 2017 r. wydatki związane z przewozem żony wyniosły - 1.500 zł, pierwszego dziecka - 1.230 zł, a drugiego dziecka - 1.080 zł. Łączna kwota wydatków rehabilitacyjnych poniesiona przez podatnika (3.810 zł) przekroczyła kwotę limitu odliczenia określoną dla tego rodzaju wydatków. W zeznaniu podatnik będzie mógł odliczyć z tego tytułu jedynie 2.280 zł.

Przypadek II - na utrzymaniu pana Andrzeja pozostają jedynie dzieci

Podatnik używa samochodu osobowego na potrzeby przewozu dzieci. W 2017 r. wydatki związane z przewozem pierwszego dziecka wyniosły 1.230 zł, a drugiego dziecka - 1.080 zł. Łączna kwota wydatków rehabilitacyjnych poniesiona przez podatnika (2.310 zł) przekroczyła kwotę limitu odliczenia określoną dla tego rodzaju wydatków. W zeznaniu podatnik będzie mógł odliczyć z tego tytułu jedynie 2.280 zł.

Samochodu osobowego używa również pani Anna na własne potrzeby. W 2017 r. poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 1.500 zł. W takiej wysokości może je odliczyć w zeznaniu za 2017 r.

Jak wspomniano wcześniej, w wyniku nowelizacji art. 26 ust. 7a pkt 14 updof, zniesione zostało zastrzeżenie, że odliczeniu podlegają te wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, które dotyczą koniecznych przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W ten sposób ustawodawca umożliwił korzystanie z odliczenia omawianych wydatków, nie tylko gdy są one ponoszone w związku z rehabilitacją osób (dzieci) niepełnosprawnych, ale również w związku z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Oznacza to w praktyce możliwość odliczania wydatków z tytułu używania samochodu osobowego w celu załatwiania codziennych spraw osób (dzieci) niepełnosprawnych, w szczególności w związku z dojazdem do pracy, szkoły, sklepu, lekarza, urzędu itp. W każdym takim przypadku używanie samochodu niewątpliwie stanowi dla osób niepełnosprawnych ułatwienie w wykonywaniu czynności życiowych.

Aktualna pozostaje zasada, zgodnie z którą, aby odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, nie jest konieczne dokumentowanie tych wydatków. Obowiązujący limit odliczenia nie stanowi jednak kwoty ryczałtowej, którą mogą stosować uprawnione osoby. W każdym przypadku wydatki na używanie samochodu mogą być odliczane tylko w wysokości faktycznie poniesionej. Tak więc organy podatkowe mogą żądać uprawdopodobnienia odliczanych wydatków.

Przepisy podatkowe nie określają sposobu ustalenia wysokości wydatków z tytułu używania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne na ich potrzeby. W praktyce przyjęło się, że kwotę wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu można ustalić, uwzględniając m.in. cenę za 1 litr paliwa, liczbę przejechanych kilometrów oraz dane dotyczące średniego zużycia paliwa na 100 km.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.