PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Utrzymanie psa asystującego - zakres ulgi po zmianach
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Utrzymanie psa asystującego - zakres ulgi po zmianach

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Nowelizacja ustawy o PIT spowodowała rozszerzenie kręgu podatników, którzy mogą być uprawnieni do stosowania ulgi rehabilitacyjnej z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie psa asystującego. Kiedy pies będący na utrzymaniu osoby niepełnosprawnej ma podatkowy status psa asystującego? Jakie wydatki można uwzględnić w kwocie odliczenia?

Status psa asystującego musi potwierdzać certyfikat wydany przez uprawniony podmiot prowadzący szkolenie takich psów. W kwocie odliczenia, która nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł, można uwzględnić wydatki na jego wyżywienie oraz mające na celu zapewnienie psu potrzeb bytowych, a także dobrego stanu zdrowia.

Nowy zakres podmiotowy ulgi

Nowe prawoWydatki na utrzymanie psa asystującego stanowią kategorię wydatków rehabilitacyjnych uprawniających do ulgi podatkowej. Wynika to z art. 26 ust. 7a pkt 8 updof, który od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje w nowym brzmieniu. Stosownie do jego treści wydatkami na cele rehabilitacyjne są wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej - w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Zwróć uwagę!

Znowelizowany przepis regulujący zakres ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków na utrzymanie psa asystującego ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia w 2017 r.

Dokonana zmiana spowodowała rozszerzenie kręgu podmiotów mających prawo do omawianego odliczenia. Przed nowelizacją możliwość odliczania wydatków z tytułu utrzymania psa asystującego dotyczyła:

a) osób niewidomych i niedowidzących zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa,

b) osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, a także

c) podatników mających na utrzymaniu wymienione w pkt a i b osoby niepełnosprawne.

Pies asystujący

Należy podkreślić, że w ramach ulgi można odliczać wyłącznie wydatki na utrzymanie psa asystującego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). W myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, psem asystującym jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Status psa asystującego musi potwierdzać certyfikat, który jest wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Wynika z niego, jaką funkcję ma pełnić pies. Ze względu na rodzaje certyfikatów, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. nr 64, poz. 399), wyróżnia się następujące psy asystujące:

a) pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej - daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę,

b) pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo - asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku; specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu,

c) pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej - asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu,

d) pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) - wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.

Posiadanie takiego certyfikatu jest jednym z podstawowych warunków, od którego spełnienia zależy prawo odliczenia omawianych wydatków. Wskazuje na to art. 26 ust. 7c pkt 2 updof, z regulacji którego wynika, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Potwierdza to również wyrok NSA z 8 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2040/15. W ocenie Sądu: "(...) ażeby pies mógł być uznany za psa asystującego musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony a cykl szkolenia musi być potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniony do tego podmiot". Ponieważ skarżący nie posiadali takiego certyfikatu, NSA uznał, że ulga im nie przysługuje.

Rodzaj wydatków

Odliczenie z omawianego tytułu dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego. Ustawodawca nie określił bliżej, o jakie wydatki chodzi. Nie budzi wątpliwości, że podstawowym kosztem ponoszonym w związku z utrzymaniem psa są wydatki na jego wyżywienie. Obowiązkiem właściciela jest też zapewnienie psu odpowiednich warunków bytowych oraz dbałość o jego kondycję zdrowotną. W tym aspekcie za wydatki związane z utrzymaniem psa można więc rozpatrywać koszty leków i suplementów wspomagających zdrowie, opłat za porady i konsultacje weterynaryjne, szczepień i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Natomiast za wydatki na utrzymanie psa asystującego nie można, w naszej ocenie, uznać m.in. opłaty z tytułu posiadania psa ani też kosztów szkolenia psa i uzyskania certyfikatu potwierdzającego jego status psa asystującego. Wątpliwe może być również kwalifikowanie do wydatków podlegających odliczeniu kosztów zakupu akcesoriów dla psa, w szczególności: smyczy, obroży, uprzęży, kagańca itp. Ponoszenie tego rodzaju wydatków nie wiąże się z utrzymaniem psa, lecz jest podyktowane względami bezpieczeństwa (zarówno dotyczącymi samego psa, jak też osób postronnych mających z nim kontakt), do zachowania których obligują właściciela odrębne przepisy.

Kwota odliczenia i jej dokumentowanie

Wydatki na utrzymanie psa asystującego podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Należy przy tym podkreślić, że kwota tego limitu nie stanowi ryczałtu, w ramach którego każdy uprawniony może dokonywać odliczenia. Co do zasady bowiem, odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki faktycznie poniesione na utrzymanie psa asystującego, choć samego prawa odliczenia ustawodawca nie uzależnił od posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość (art. 26 ust. 7c updof). Wśród organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest jednak pogląd, że organ podatkowy może weryfikować kwotę dokonanego odliczenia i żądać od podatników uprawdopodobnienia poniesienia wydatków objętych odliczeniem. Stanowisko takie prezentowane jest m.in. przez NSA w powołanym wcześniej wyroku. Czytamy w nim: "Z (...) przepisów u.p.d.o.f. nie można wywodzić, że powyższa ulga przysługuje z samego faktu inwalidztwa. Określone (...) przepisami wydatki muszą być faktycznie poniesione i to na określone cele. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c u.p.d.o.f. podatnik nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków (na używanie samochodu, na utrzymanie psa asystującego), lecz powinien on liczyć się z koniecznością wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w sposób wiarygodny uprawdopodobnić fakt ich poniesienia.

Inaczej mówiąc, orzeczenie o niepełnosprawności to tylko jeden z warunków odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne. Podatnik nie może być pozbawiony prawa do odliczeń omawianych wydatków, o ile uprawdopodobni ich poniesienie. Za takim rozumieniem przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. przemawia zarówno wykładnia literalna (w przepisie jest mowa o »poniesieniu wydatków«), jak i wykładnia celowościowa. Celem, który przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu możliwości dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, było ułatwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia.

(...) w przypadku spornych wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Ustawodawca nie zwolnił jednak podatników z obowiązku wykazania faktu poniesienia wydatku zgodnie z celem określonym w uldze, lecz jedynie od obowiązku wykazania wysokości tego wydatku. A zatem, osoba ponosząca ten wydatek nie ma obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających w sposób bezpośredni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodnić i uprawdopodobnić przejazd własnym samochodem osobowym, czy wydatki na utrzymanie psa asystującego, co może uczynić w sposób najbardziej dla siebie dogodny".

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.