PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od podatku  »   Brak zapłaty podatku za granicą wyklucza korzystanie z ulgi abolicyjnej ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Brak zapłaty podatku za granicą wyklucza korzystanie z ulgi abolicyjnej - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jeżeli podatnik będący polskim rezydentem podatkowym uzyskuje dochody w państwie obcym, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a od dochodów tych nie płaci on podatku za granicą, to w istocie nie dochodzi do podwójnego opodatkowania i w rezultacie nie ma podstaw do stosowania ulgi abolicyjnej.

Tak wynika z wyroku NSA z 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 7/17.

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym osiągał dochody z pracy najemnej w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to konieczność rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia. Występując z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, podatnik spytał, czy będzie uprawniony do skorzystania z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g updof, w przypadku gdy nie zapłaci podatku za granicą z uwagi na zwolnienie wynikające z przepisów wewnętrznych państwa, w którym pracuje? W jego ocenie odliczenie jest możliwe, gdyż zapłata podatku za granicą nie stanowi warunku do korzystania z tej ulgi.

Organy podatkowe stwierdziły inaczej. Uznały, że w przypadku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia przy rozliczaniu w Polsce dochodów uzyskanych w państwie obcym, z którym nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, prawo do skorzystania z odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi abolicyjnej, przysługuje wyłącznie wówczas, gdy dokonano zapłaty podatku za granicą. Skoro podatnik nie uiszczał podatku za granicą, to nie jest uprawniony do tej ulgi.

Na niekorzyść podatnika orzekły również sądy administracyjne obu instancji.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

NSA, po rozpoznaniu sprawy wyjaśnił, że przewidziana w art. 27g updof ulga abolicyjna przeznaczona jest dla podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy uzyskali dochód w państwie obcym, dla którego w Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczania. Z uregulowań tego przepisu wynika, że odliczeniu od podatku (pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym według metody proporcjonalnego odliczenia, czyli zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a updof, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją, czyli w sposób określony w art. 27 ust. 8 updof.

Z uregulowań art. 27 ust. 9 i 9a updof wynika natomiast, że metodę proporcjonalnego odliczenia stosuje się do dochodów z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, określonej w art. 27 ust. 8 updof, lub
   
 • z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda ta polega na tym, że dochody uzyskane za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. Podatek obliczony od tych łącznych dochodów, pomniejsza się o kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zatem według metody ustanowionej w art. 27 ust. 9 updof, odliczeniu podlega kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Tak więc gdy podatnik nie płaci podatku za granicą, odliczenie to nie przysługuje. Jednocześnie w takim przypadku nie występuje problem podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów, a to uzasadnia wniosek, że nie ma również do odliczenia kwoty, o której mowa w art. 27g updof. Tym samym w rozpoznanej sprawie zasadne jest stwierdzenie, że podatnikowi nie przysługuje prawo do zastosowania ulgi abolicyjnej.

Na koniec Sąd wyjaśnił, że analiza orzecznictwa NSA prowadzi do wniosku, że nie ma rozbieżności co do tego, iż w przypadku gdy podatnik nie zapłacił podatku za granicą, a Polska nie ma podpisanej z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to podatnik nie może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Stanowisko takie zostało zaprezentowane w następujących wyrokach NSA: z 8 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 596/16 oraz sygn. akt II FSK 653/17, z 7 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 529/16, z 23 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 396/16, z 29 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 3163/15. Wyrażono w nich pogląd, że zapłata podatku za granicą jest jedną z nadrzędnych przesłanek do tego, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej. Co istotne wymienione orzeczenia zapadły na gruncie spraw, w których przedmiotowa kwestia dotyczyła dochodów uzyskiwanych z pracy w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.