Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Zeznanie PIT-37 za 2019 r. osoby w wieku do 26. ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zeznanie PIT-37 za 2019 r. osoby w wieku do 26. roku życia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020

Podatnicy, będący osobami fizycznymi, są obowiązani do składania zeznań podatkowych za 2019 r. w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia br. Obowiązek ten, co do zasady, dotyczy również młodych podatników, w wieku do ukończenia 26. roku życia. W przypadku rozliczenia przychodów/dochodów tych osób należy pamiętać o tzw. uldze w PIT, obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. Ulga ta polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów osób do ukończenia 26. roku życia - w 2019 r. do wysokości nieprzekraczającej kwoty 35.636,67 zł (w 2020 r. limit ten wynosi 85.528 zł). Zwolnione od podatku dochodowego są tu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF.

Osoby młode mają kilka sposobów na rozliczenie swoich przychodów/dochodów za 2019 r. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się tu skorzystanie z usługi Twój e-PIT, w której zostały przygotowane dla nich wstępnie wypełnione zeznania (zakładamy, że podatnik będzie rozliczał się na druku PIT-37). Osoby te mogą również skorzystać z systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, innych programów do składania zeznań, czy też papierowych formularzy PIT.

UWAGA! Aktywny druk PIT-37(26) oraz inne druki rozliczeniowe PIT znajdują się w darmowym Programie PIT Gofin 2019.

wykrzyknik Jeśli w 2019 r. podatnik uzyskał wyłącznie przychody zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych, od których płatnik nie pobrał zaliczki na podatek, obowiązek złożenia zeznania podatkowego go nie dotyczy. Zeznanie to musi jednak złożyć, gdy płatnik (np. z uwagi na brak stosownego oświadczenia od podatnika) pobrał od nich zaliczkę. W tej sytuacji młodemu podatnikowi będzie przysługiwał zwrot podatku.

Przypomnijmy, że formularz PIT-37 składają podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu m.in. wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów. Zeznanie to jest przeznaczone dla osób, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej, nie są obowiązane doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych oraz nie odliczają podatku od przychodów z budynków (o którym mowa w art. 30g ustawy o PDOF).

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT

W ramach usługi Twój e-PIT, KAS przygotował zeznania za 2019 r. również młodym podatnikom (za wyjątkiem składanych m.in. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Przypominamy, iż sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe za 2019 r. można:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
   
 • zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować,
   
 • zignorować - co oznacza, że z upływem terminu do składania zeznań, przygotowane przez KAS zeznanie zostanie uznane za złożone, chyba że podatnik rozliczył się wcześniej,
   
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Biuletynie Informacyjnym nr 7 z 1 marca br. pisaliśmy o nowych możliwościach przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) w usłudze Twój e-PIT. Poinformowaliśmy tam (zgodnie z zapowiedzią MF), że nowością w tej usłudze jest uwzględnienie w niej ulgi w PIT dla młodych. Przypomnijmy, że MF wyjaśniło, iż:

"(...)

 • jeśli podatnik nie złożył pracodawcy oświadczenia o objęciu jego przychodów ulgą w 2019 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek - wówczas otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot przysługuje podatnikowi,
   
 • jeśli dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT. Uwaga: jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT,
   
 • jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, podatnik posiadał także inne dochody podlegające opodatkowaniu (i np. przekroczył próg, objęty ulgą) - to wówczas zostanie mu udostępnione zeznanie PIT w usłudze. (...)"

Korzystając z usługi Twój e-PIT, warto jednak zwrócić uwagę na poprawność przygotowanego zeznania. Jest ono sporządzane automatycznie na podstawie informacji PIT-11 (w nowej wersji 25), zatem jego poprawność zależy od tego, czy płatnik (np. pracodawca) prawidłowo wypełnił PIT-11.

Samodzielne rozliczenie na druku PIT-37

Dla zapewnienia poprawnego rozliczenia podatku za 2019 r., w nowym druku zeznania PIT-37(26) (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) zostały dodane pola umożliwiające wykazanie w nich przychodów młodego podatnika, podlegające zwolnieniu z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF (patrz: przykład).

• Część C - przychody zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych

Część C formularza PIT-37(26) "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" (tj. w ramach ulgi dla młodych) wypełniają podatnicy, którzy w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż do ukończenia 26. roku życia, otrzymali przychody ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz z umów zlecenia, zarówno w sytuacji, gdy płatnik do tych przychodów stosował ww. zwolnienie z PIT, jak i gdy pobrał od nich zaliczkę na podatek (wykazane w poz. 36, 41, 55, 87 i 88 informacji PIT-11(25)). Przy wypełnianiu tej części zeznania należy pamiętać, że suma kwot z poz. 36 i 38 zeznania podatnika (poz. 36 dotyczy przychodów ze stosunku pracy/stosunków pokrewnych, natomiast poz. 37 - przychodów z umów zlecenia) nie może przekroczyć limitu ulgi dla młodych na 2019 r., tj. kwoty 35.636,67 zł (dotyczy przychodów uzyskanych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.).

Natomiast nadwyżkę ponad kwotę 35.636,67 zł, podlegającą opodatkowaniu, należy wykazać w części D zeznania PIT-37 "Dochody/straty ze źródeł przychodów". W części tej nie uwzględnia się już przychodów wykazanych w części C.

• Część D - dochody/straty ze źródeł przychodów

W tej części młodzi podatnicy wykazują kwoty przychodów podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (m.in. przychody osiągnięte przed 1 sierpnia 2019 r. czy nadwyżkę przychodów ponad limit zwolnienia z PIT w ramach ulgi dla młodych), koszty uzyskania przychodów, dochody/straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników.

W części D (w kol. f) "Zaliczka pobrana przez płatnika" młodzi podatnicy wykazują kwoty zaliczek pobranych przez płatników, w tym też zaliczki pobrane od przychodów zwolnionych z PIT z tytułu ulgi dla młodych.

W przypadku zastosowania zwolnienia z PIT w ramach ulgi dla młodych, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz z umów zlecenia stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Tak stanowi art. 22 ust. 3b ustawy o PDOF.

UWAGA! W praktyce istnieją rozbieżności w interpretacji tego przepisu. Według jednego z poglądów, podatnik w zeznaniu podatkowym wykazuje koszty uzyskania przychodów za każdy miesiąc pracy, niezależnie od tego, czy są one związane z przychodem opodatkowanym, czy zwolnionym z PIT - pod warunkiem, że nie przekraczają one (w skali roku) przychodów podlegających opodatkowaniu. Według drugiego stanowiska, do przychodów podlegających opodatkowaniu nie należy stosować kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodami zwolnionymi z PIT, co w praktyce oznacza, że w zeznaniu podatkowym nie wykazuje się kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały przez płatnika uwzględnione w danym miesiącu z uwagi na zastosowanie zwolnienia z PIT. Naszym zdaniem, zasadne jest opowiedzenie się za drugim z tych stanowisk (tak też założyliśmy w poniższym przykładzie). Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów o potwierdzenie prawidłowości tego poglądu (o uzyskanej odpowiedzi poinformujemy na łamach naszego czasopisma).

Uwaga od redakcji!

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 14 kwietnia br. wyjaśniło, że w ujęciu rocznym koszty uzyskania przychodów podatnik (osoba młoda) może zastosować także za miesiące, w których korzystał z ulgi dla młodych. Nie mogą być one jednak wyższe od przychodów opodatkowanych. MF podało następujący przykład:

"(...) Podatnik jest zatrudniony na umowie o pracę w zakładzie pracy położonym w tej samej miejscowości, w której mieszka. Do końca maja uzyskuje przychody objęte ulgą dla młodych, a od czerwca (w związku z ukończeniem 26. roku życia) przychody podlegające opodatkowaniu.

Czy podatnikowi przysługują zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów za cały rok (12 miesięcy), czy tylko za okres, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu?

Za cały rok, z tym, że ich wysokość nie może przekroczyć limitów określonych w art. 22 ust. 2 ustawy PIT oraz kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu. (...)"

Piszemy o tym w BI nr 13 z 1 maja br.

• Część E i część G - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ulga w PIT dla młodych, co do zasady, nie wpłynęła na pobór składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od przychodów/dochodów tych osób. Przychody te (objęte zwolnieniem z PIT) na zasadach ogólnych podlegają oskładkowaniu (z wyjątkiem przychodów z umów zlecenia uczniów/studentów w wieku do ukończenia 26. roku życia).

wykrzyknik Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi przychód (dochód) zwolniony z PIT w ramach ulgi dla młodych - nie podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.

Młody podatnik ogólną kwotę zapłaconych składek wykazuje w zeznaniu PIT-37(26) (składki społeczne w poz. 106, zdrowotną - w poz. 116 - patrz: przykład), przy czym składki te pomniejsza o tę ich część, która przypada na przychody (dochody) zwolnione z PIT w ramach omawianej ulgi, wykazane w części C tego zeznania. Jeżeli przychody uzyskane przez młodego podatnika w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. podlegają w całości zwolnieniu z PIT (nie przekroczyły limitu 35.636,67 zł), kwota tego pomniejszenia odpowiada składkom z informacji PIT-11(25), wykazanym w pozycjach dotyczących składek naliczonych od przychodu/dochodu zwolnionego z PIT.

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów do zeznania PIT-37(26) za 2019 r. wyjaśniono, w jaki sposób należy ustalić kwotę tego pomniejszenia w innych przypadkach. Z wyjaśnień tych wynika m.in., że należy zsumować przychody zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych i przychody opodatkowane, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w ogólnej sumie. Tak ustalony udział odpowiada tej części składek, która pomniejsza ogólną kwotę zapłaconych składek.

Przykład

Osoba w wieku 24 lat przez cały 2019 r. pracowała na umowę o pracę, z wynagrodzeniem miesięcznym 3.000 zł. Za 2019 r. osiągnęła przychód w wysokości 36.000 zł (3.000 zł × 12 m-cy), w tym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. - 21.000 zł, a od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. - 15.000 zł. Były to jedyne zarobki tego podatnika. Pracodawca nie pobrał zaliczek na podatek od przychodu w wysokości 15.000 zł (podatnik złożył w 2019 r. stosowne oświadczenie w tej sprawie).

Rozliczenie przychodów podatnika za 2019 r. przedstawiało się następująco (dane te zostały wykazane w PIT-11(25) za 2019 rok):

Przychód opodatkowany Przychód zwolniony z PIT na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF
Przychód opodatkowany - 21.000 zł Przychód zwolniony z PIT - 15.000 zł
Koszty uzyskania przychodów - 778,75 zł Koszty uzyskania przychodów - 0 zł
Dochód - 20.221,25 zł Dochód - 15.000 zł
Zaliczka na podatek pobrana przez płatnika - 1.393 zł Zaliczka na podatek - 0 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne (podlegające odliczeniu od dochodu) - 2.879,10 zł Składki na ubezpieczenia społeczne (niepodlegające odliczeniu od dochodu) - 2.056,50 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (podlegająca odliczeniu od podatku) - 1.404,34 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne (niepodlegająca odliczeniu od podatku) - 1.003,10 zł

W PIT-37(26) za 2019 r. podatnik wykazał:

PIT-37

PIT-37

UWAGA! W przypadku wystąpienia kwoty do zwrotu podatnik, w części N "Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty", może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.