PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   1% podatku należnego za 2019 r. na rzecz OPP
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

1% podatku należnego za 2019 r. na rzecz OPP

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020

Podatnicy PIT już od wielu lat mają możliwość przekazać 1% podatku należnego wynikający ze złożonego zeznania podatkowego na wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP). Z uprawnienia tego można skorzystać bez względu na to, czy zeznanie jest składane w formie tradycyjnej (papierowej) czy elektronicznie, w tym w ramach usługi Twój e-PIT udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.

1. Wybór organizacji

Wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1% podatku należnego, należy dokonać spośród podmiotów ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). Obecnie wykaz ten - w formie elektronicznej - prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zwróć uwagę!

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. dostępny jest pod adresem: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.


2. Warunki przekazania podatku

Wniosek

Przekazanie 1% podatku należnego tytułem wsparcia dla OPP następuje na wniosek podatników wyrażony w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem terminu określonego na jego złożenie. Wniosek taki zawierają zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, a także PIT-28S, PIT-36S PIT-36LS.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2019 r. Darmowy program PIT 2019, z pomocą
którego podatnik może sporządzić
zeznanie za 2019 r., dostępny jest
w serwisie www.gofin.pl

We wniosku można wskazać wyłącznie jedną OPP, poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku jednak, gdy podatnicy rozliczają swoje dochody na różnych formularzach zeznań, wówczas w każdym z tych zeznań mogą wskazać inną OPP.

Poza tym we wniosku wpisuje się kwotę do przekazania OPP, która nie powinna być wyższa od kwoty 1% podatku należnego wykazanego w danym zeznaniu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Jednak nawet gdy deklarowana kwota wsparcia zostanie podana w zawyżonej wysokości, to wskazana organizacja otrzyma kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego (pomniejszoną o koszty przelewu bankowego).

Podatnicy mogą dodatkowo wskazać we wniosku cel szczegółowy, na który OPP powinna przeznaczyć przekazaną kwotę wsparcia (np. dane osoby będącej pod opieką OPP, do której ma trafić pomoc), a ponadto - wyrazić zgodę na przekazanie OPP przez naczelnika urzędu skarbowego informacji o podatniku (tj. imienia, nazwiska, adresu, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - danych tego przedsiębiorstwa) oraz o wysokości przekazanej przez niego kwoty.

Zwróć uwagę!

Wniosek o przekazanie 1% podatku może zostać złożony w trybie korekty zeznania polegającej na uzupełnieniu wcześniej pominiętej części zeznania zawierającej ten wniosek. Warunkiem jest, aby korekta ta została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Z kolei jeżeli podatnicy nie składają samodzielnie zeznania podatkowego, lecz rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dokonuje za nich płatnik, to w celu przekazania 1% podatku należnego wynikającego z tego rozliczenia muszą wypełnić i złożyć oświadczenie PIT-OP, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym oświadczeniu wystarczy wpisać jedynie numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą zamierzają wesprzeć. Podatnicy mogą też podać cel szczegółowy oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie. Złożenie przedmiotowego oświadczenia stanowi zgodę na przekazanie 1% podatku należnego.

Realizacja wniosku

Przekazaniem kwot pochodzących z 1% podatku dla OPP zajmują się naczelnicy urzędów skarbowych. Dyspozycje podatników w tym zakresie są jednak przez nich realizowane wyłącznie wówczas, gdy zachodzą określone okoliczności.

I tak, oświadczenie PIT-OP za 2019 r. musi zostać złożone w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Natomiast gdy podatnicy składają zeznania podatkowe, muszą dopełnić następujących warunków:

1) wniosek o przekazanie 1% musi być złożony:

  • przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, w którym wniosek wyrażono; oznacza to, że za 2019 r. PIT-28PIT-28S należy złożyć do 2 marca 2020 r. (29 lutego przypada w sobotę), PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r., a PIT-CFC - do 30 września 2020 r., lub
    
  • w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania, gdy wniosek został wyrażony w korekcie zeznania,

2) podatek będący podstawą obliczenia kwoty wsparcia dla OPP musi być opłacony w pełnej wysokości, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego; za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 8,70 zł, czyli kwoty odpowiadającej trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Należy zwrócić uwagę, że bez wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP pozostaje moment złożenia korekty zeznania, jeżeli jej celem nie jest złożenie wspomnianego wniosku.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.