PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Co ryczałtowcy powinni wiedzieć o rozliczeniu podatku za 2019 r.?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Co ryczałtowcy powinni wiedzieć o rozliczeniu podatku za 2019 r.?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020

Wraz z upływem 31 grudnia 2019 r. zakończył się kolejny rok podatkowy. Dla osób fizycznych, które w 2019 r. osiągały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oznacza to powstanie obowiązku rozliczenia podatku w zeznaniu podatkowym.

Jako pierwsi zeznanie za 2019 r. będą musieli złożyć ci podatnicy, którzy stosowali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w odniesieniu do przychodów osiąganych z:

 • prowadzonej działalności gospodarczej,
   
 • umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą,
   
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c updof.

Co ważne, sposób realizacji tego obowiązku za 2019 r. został w pewnym zakresie zmodyfikowany.

1. Termin złożenia zeznania

Dotychczas zeznanie podatkowe ryczałtowcy składali w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten został wydłużony. Obecnie, w myśl art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.), obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym zeznania ryczałtowcy muszą dopełnić - w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie złożone przed początkiem tego terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy zauważyć, że w rozliczeniu za 2018 r. obowiązywał druk oznaczony jako PIT-28/PIT-28S. Wyboru czy składany jest PIT-28 (składał go podatnik będący osobą fizyczną), czy PIT-28S (składał go podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku), dokonywało się poprzez skreślenie niepotrzebnego oznaczenia. W rozliczeniu za 2019 r. będą obowiązywały dwa osobne zeznania PIT-28PIT-28S. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozporządzenie to, na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego, oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Zwróć uwagę!

PIT-28 PIT-28S za 2019 r. ryczałtowcy będą musieli złożyć najpóźniej 2 marca 2020 r. (gdyż 29 lutego 2020 r. przypada w sobotę).


2. Elektroniczny system e-PIT

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ryczałtowcy obowiązku rozliczenia za 2019 r. będą mogli dopełnić, korzystając z internetowego systemu e-PIT. Według założeń resortu finansów, system e-PIT ma zostać udostępniony 15 lutego 2020 r.

Po zalogowaniu się w systemie ryczałtowcy uzyskają dostęp do wypełnionego wstępnie zeznania PIT-28. Po jego przejrzeniu będą mogli pozostawić to rozliczenie bez zmian, gdy odpowiadać będzie stanowi faktycznemu. Możliwe będzie również zmodyfikowanie rozliczenia lub jego odrzucenie. W tym ostatnim przypadku ryczałtowcy będą musieli sporządzić PIT-28 we własnym zakresie.


3. Nowy wzór formularza PIT-28 i załączników do niego

Do rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 r. przez osoby fizyczne ma być przeznaczony formularz oznaczony jako PIT-28(22). Tak wynika z powołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów.

Analiza nowego druku PIT-28 wskazuje, że w zeznaniu wprowadzono poz. 6a dotyczącą rodzaju korekty zeznania. Poprzez zaznaczenie kwadratu oznaczonego nr 1 lub 2 podatnik wskazuje przyczyny korekty, tzn. czy jest ona dokonywana w ramach przysługującego mu prawa do korekty deklaracji, zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej, czy jako realizacja prawa do korekty składanej w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, stosownie do art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej. W drugim z wymienionych przypadków, korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn jej dokonania. Ponadto formularz zeznania został rozszerzony o część, w której podatnik wskazuje, że w roku podatkowym wybrał kwartalny sposób opłacania ryczałtu oraz metodę ustalania przychodów na podstawie art. 14 ust. 1j updof. W zeznaniu można także podać rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania.

Zależnie od okoliczności PIT-28 będzie składany wraz z dołączonymi załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28)PIT-2K(8).

W rozliczeniu za 2019 r. druki PIT-28/B, PIT/O i PIT/D będą miały nowe wzory (określone powołanym wcześniej rozporządzeniem).

W PIT-28/B, który stanowi informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek), dodano część poświęconą informacji o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym. Natomiast zmiany w PIT/O są związane z możliwością uwzględnienia nowych ulg podatkowych, w tym z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz darowizn na cele kształcenia zawodowego.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.