PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Rozliczanie dochodu z obrotu walutą wirtualną
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie dochodu z obrotu walutą wirtualną

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Prowadzę działalność gospodarczą. Dodatkowo w ramach tej działalności zarejestrowałem się na giełdzie (portalu) wymiany kryptowaluty. Nie traktuję jednak tej aktywności jako przedmiotu działalności gospodarczej i nie zamierzam aktualizować PKD, rozszerzając przedmiot działalności o handel kryptowalutami. Na jakich zasadach powinienem rozliczyć dochody ze sprzedaży kryptowalut w 2019 r.?

Obrót kryptowalutami, czyli walutami wirtualnymi, stanowi obecnie źródło przychodu z kapitałów pieniężnych. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego, a rozlicza się go w zeznaniu podatkowym.

1. Kwalifikacja do źródła przychodów

Stan prawny istniejący do końca 2018 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., nie zawierała przepisów odnoszących się wprost do problematyki opodatkowania obrotu kryptowalutą. Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia na temat skutków podatkowych takiego obrotu, gdzie wskazało, że przychód powstaje m.in. w przypadku sprzedaży kryptowaluty (tzn. zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną) oraz zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, towar lub usługę (przyjmując, że zamiana jest formą odpłatnego zbycia). Jednocześnie stwierdziło, że przychody te mogą być zaliczane do źródła przychodów z:

 • praw majątkowych albo
   
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności prowadzonej w warunkach przewidzianych w art. 5a pkt 6 updof.

Sposób zakwalifikowania przychodów do tych źródeł determinował zasady opodatkowania. Wspomniane wyjaśnienia resortu finansów omawialiśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 15 z 2018 r., w artykule pt. "Obrót kryptowalutami - wybrane zagadnienia".

Od 2019 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie opodatkowania obrotu kryptowalutą.

Stan prawny obowiązujący od 2019 r.

Od 2019 r. przychody osób fizycznych z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zaliczane są do przychodów z kapitałów pieniężnych. Przy czym przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się:

 • wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub
   
 • regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną (art. 17 ust. 1f updof).

Do przychodów z kapitałów pieniężnych należy zaliczać przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, również gdy przychody te są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników. Jedynie w przypadku działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) podatnik PIT musi zaliczać te przychody do przychodów z działalności gospodarczej. Tak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 11 w związku z ust. 1g updof.

Zatem przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych tylko w przypadku działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a więc w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d) prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

W świetle powołanych regulacji podatnik musi przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych uzyskane w 2019 r. w ramach działalności gospodarczej kwalifikować do przychodów z:

 • działalności gospodarczej - jeżeli prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
   
 • kapitałów pieniężnych - w pozostałych przypadkach.

Z opisu stanu faktycznego należy wnioskować, że podatnik będzie uzyskiwał przychody kwalifikowane do kapitałów pieniężnych.


2. Ustalenie dochodu i zapłata podatku

Na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego, przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej kwalifikowane do kapitałów pieniężnych mogą być pomniejszane o koszty uzyskania przychodów. Należy przy tym uwzględniać regulacje zawarte w art. 22 ust. 14-16 updof. W ich świetle za koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uznaje się:

 • udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz
   
 • koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wprowadzono również zasadę, że koszty, o których mowa są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku zaś, gdy nie znajdą one pokrycia w przychodach z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanych w danym roku podatkowym, to o nierozliczoną (niepotrąconą) część tych kosztów zwiększa się koszty uzyskania przychodów z omawianego tytułu poniesione w następnym roku podatkowym.

Zwróć uwagę!

Generalnie na gruncie ustawy o PIT nadwyżka kosztów uzyskania ponad sumę przychodów uzyskanych w roku podatkowym ze źródła przychodów, stanowi stratę ze źródła przychodów. W przypadku obrotu walutami wirtualnymi zastosowano inne rozwiązanie - wykluczono możliwość rozliczania takiej nadwyżki na zasadach dotyczących strat podatkowych.

Różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania tych przychodów jest dochodem, od którego po zakończeniu roku podatkowego należy rozliczyć podatek w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Rozliczenia tego dokonuje się w zeznaniu, które składa się także wtedy, gdy w roku podatkowym nie osiągnięto przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Tak wynika z art. 30b ust. 1a, 6 i 6a updof.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.