PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Wsparcie OPP w PIT za 2017 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie OPP w PIT za 2017 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Podatnicy mogą wyrazić wniosek o przekazanie 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wykonaniem wniosku zajmuje się naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania. W artykule omawiamy, jakich warunków muszą dopełnić podatnicy, aby ich wniosek został załatwiony pozytywnie.

1. Wniosek o przekazanie OPP 1% podatku

Krok 1: wypełnienie wniosku

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP stanowi integralną część:

 • zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 PIT-CFC, oraz
   
 • oświadczenia PIT-OP.

Podatnik, który za 2017 r. składa zeznanie podatkowe na którymkolwiek z wymienionych formularzy zeznań i wykazuje w nim podatek należny, może skorzystać z tego uprawnienia. Wniosek może zostać złożony również w trybie korekty zeznania polegającej na uzupełnieniu wcześniej pominiętej części zeznania zawierającej ten wniosek.

We wniosku zawartym w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania podatnik wpisuje:

 • numer, pod którym wybrana przez niego OPP jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz
   
 • kwotę wsparcia do przekazania na rzecz wybranej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Z kolei oświadczenie PIT-OP składają podatnicy, którzy chcą przekazać 1% podatku należnego wynikającego z rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dokonanego za nich przez organ rentowy. W takim przypadku we wniosku zawartym w tym oświadczeniu, wpisuje się tylko numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Złożenie oświadczenia oznacza bowiem wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z PIT-40A.

Trzeba podkreślić, że aby wniosek o przekazanie 1% podatku należnego za 2017 r. został zrealizowany, należy wybrać i wskazać organizację z wykazu OPP, prowadzonego w formie elektronicznej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.bip.kprm.gov.pl.

Kwotę wsparcia dla OPP podatnik oblicza samodzielnie, przy czym:

 • może ona być niższa lub równa kwocie odpowiadającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania (lub jego korekty),
   
 • do zeznania (lub jego korekty) należy wpisać deklarowaną kwotę w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

We wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP, podatnik może również podać informacje uzupełniające, tj.:

 • szczegółowy cel, na który ma być przekazana deklarowana kwota wsparcia (np. imię i nazwisko osoby, którą podatnik chce wspomóc za pośrednictwem OPP),
   
 • wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych osobowych i adresowych wraz z informacją o wysokości przekazanej przez niego kwoty,
   
 • inne informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (numer telefonu, adres e-mail).

Należy zwrócić uwagę, że podstawę wyliczenia kwoty deklarowanej na rzecz OPP stanowi podatek należny. Z tego względu nie można złożyć wniosku o przekazanie wsparcia dla OPP, jeżeli w zeznaniu nie wykazano podatku (np. w związku z poniesieniem przez podatnika straty lub dokonaniem przysługujących odliczeń).

Nie ma również możliwości zadysponowania na rzecz OPP kwotą 1% podatku dochodowego opłaconego w formie zryczałtowanej, tj.:

 • w formie karty podatkowej,
   
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych oraz
   
 • zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 i 30a updof, pobranego przez płatnika.

Krok 2: złożenie zeznania (korekty) i uiszczenie kwoty do zapłaty

Podatnik może liczyć, że jego wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP zostanie zrealizowany, pod warunkiem, że terminowo wywiąże się on z obowiązku:

 • złożenia zeznania podatkowego lub korekty zeznania, zawierających taki wniosek oraz
   
 • uiszczenia kwoty podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty deklarowanej na rzecz OPP.

Zeznanie podatkowe zawierające wniosek musi być złożone w terminie ustawowo określonym dla jego złożenia, a jeżeli wniosek został wyrażony w korekcie zeznania - taka korekta musi być dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania.

Oznacza to, że wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP będzie skuteczny, gdy:

 • zeznanie PIT-28 za 2017 r. zostało złożone w terminie do 31 stycznia 2018 r., a w przypadku jego korekty do 28 lutego 2018 r., 
   
 • zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za 2017 r. zostanie złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r., a w przypadku korekty takiego zeznania do 1 czerwca 2018 r. (ponieważ 31 maja 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co skutkuje przesunięciem terminu dokonania czynności),
   
 • zeznanie PIT-CFC za 2017 r. zostanie złożone w terminie do 1 października 2018 r. (ponieważ 30 września 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co skutkuje przesunięciem terminu dokonania czynności), a w przypadku jego korekty do 31 października 2018 r.

Z kolei kwota wykazanego podatku należnego musi być wpłacona na rachunek urzędu skarbowego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania. Za podatek zapłacony uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Wspomniana opłata wynosi 2,90 zł, stąd dopuszczalna zaległość w PIT nie może być wyższa niż kwota 8,70 zł.

Jeżeli chodzi o wniosek zawarty w oświadczeniu PIT-OP, będzie on zrealizowany, gdy oświadczenie zostanie złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie złożone w tym terminie wraz PIT-40A traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym złożonym w terminie określonym do jego złożenia.


2. Różne czy jedna OPP do wsparcia?

Zasadą jest, że w zeznaniu podatkowym (lub jego korekcie) podatnik może wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego. Zatem podatnik składający jedno zeznanie za 2017 r. będzie mógł wesprzeć tylko jedną OPP. Z kolei podatnicy, którzy za 2017 r. będą składać kilka zeznań (np. PIT-37, PIT-28 i PIT-39), w każdym zeznaniu uprawnieni są do wskazania organizacji, której chcą przekazać pieniądze z podatku. W praktyce w każdym zeznaniu mogą wskazać różne organizacje lub jedną i tą samą organizację.

Zasady przekazywania 1% podatku należnego mają zastosowanie do podatnika i składanego przez niego zeznania podatkowego (lub korekty zeznania). Skoro zatem na gruncie podatku dochodowego podatnikiem jest zarówno mąż i żona oraz każdy z nich składa zeznanie (lub korektę zeznania), to może wskazać organizację, którą chce wesprzeć odpowiednią częścią swojego podatku. W praktyce mogą to być te same lub różne organizacje. Nie ma wymogu, że małżonkowie rozliczający się osobno muszą wspierać 1% podatku należnego tę samą organizację pożytku publicznego.

Inaczej będzie, jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie. Wówczas podatek ustalają od sumy swoich dochodów. Obliczony w ten sposób podatek jest ich wspólnym podatkiem należnym, który wykazują w zeznaniu (lub korekcie zeznania). Uwzględniając zatem, że:

 • odliczenie nie może przekroczyć kwoty 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu (lub jego korekcie),
   
 • w zeznaniu (lub jego korekcie) można wskazać jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest przekazać 1% podatku należnego,

małżonkowie składający wspólne zeznanie (lub korektę zeznania) uprawnieni są do przekazania 1% podatku należnego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego.


3. Przekazanie 1% podatku przez urząd skarbowy

1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego (lub korekty zeznania) naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Naczelnik urzędu skarbowego zrealizuje wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP, również w sytuacji gdy podatnik wskaże w nim kwotę wyższą niż dozwolona. Do OPP zostanie jednak przekazana kwota w wysokości odpowiadającej 1% podat­ku należnego po pomniejszeniu o koszty przelewu ban­kowego.

Należy zauważyć, że jeżeli podatnik złożył zeznanie, w którym nie wskazał OPP, na rzecz której ma być przekazany 1% jego podatku, a następnie w terminie miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania złoży korektę tego zeznania, w której taką OPP wskaże (tzn. korekta dotyczyć będzie wniosku o przekazanie 1% podatku dla OPP), to naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek taką korektę przyjąć i uwzględnić wniosek podatnika, czyli przekazać 1% jego podatku na rzecz wskazanej przez niego OPP.

Jeżeli podatnik w ustawowym terminie złoży zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP, a następnie zaistnieje konieczność skorygowania tego zeznania (korekta nie dotyczy wniosku o przekazanie 1% podatku dla OPP), to naczelnik urzędu skarbowego nie odstąpi od przekazania 1% podatku należnego na rzecz OPP. Przekaże on kwotę 1% podatku z zeznania pierwotnego (a nie z korekty tego zeznania). Przy czym jeżeli w wyniku korekty zeznania obniżeniu ulegnie podatek należny stanowiący podstawę obliczenia deklarowanej kwoty wsparcia, wówczas zastosowanie znajdzie art. 77c Ordynacji podatkowej. W jego myśl zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej na rzecz OPP zgodnie z wnioskiem podatnika ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1% podatku należnego wynikającego z korekty zeznania.

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

 • organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy,
   
 • organizacja została usunięta z wykazu OPP prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego,
   
 • podatnik we wniosku o przekazanie 1% podatku podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz OPP.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.