Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Dochód uczącego się dziecka warunkujący korzystanie z preferencji podatkowych ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dochód uczącego się dziecka warunkujący korzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (opiekunów)

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
1. Rodzaje preferencji podatkowych

Ustawa o PIT przewiduje preferencje podatkowe dla niektórych podatników wychowujących dzieci małoletnie, a niekiedy również pełnoletnie.

Pierwsza preferencja dotyczy sposobu rozliczenia dochodów i polega na ustaleniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Ta preferencja przewidziana została dla tych rodziców i opiekunów prawnych, którzy mają status osoby samotnie wychowującej dzieci w rozumieniu art. 6 ust. 4 updof.

Druga preferencja, to uregulowana w art. 27f updof ulga na dzieci. Dotyczy ona rodziców, rodziców zastępczych i opiekunów prawnych. Mogą oni pomniejszyć podatek obliczony według skali podatkowej o kwotę ulgi przysługującej na dziecko, a w określonych przypadkach mogą również uzyskać zwrot nieodliczonej kwoty ulgi (całej lub części), do wysokości mającej pokrycie w opłaconych przez podatnika i potrąconych przez płatnika składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Zastosowanie wymienionych preferencji możliwe jest w odniesieniu do dzieci:

 • małoletnich,
   
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
   
 • do ukończenia 25 roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązujących w kraju lub za granicą, które spełniają określone kryterium dochodowe.

2. Kryterium dochodowe dotyczące pełnoletniego dziecka

Należy zauważyć, że jeżeli w roku podatkowym do dzieci mają zastosowanie przepisy:

 • o podatku liniowym (art. 30c updof),
   
 • ustawy o podatku tonażowym,
   
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkiem dotyczącym ryczałtu z prywatnego najmu), lub
   
 • ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

wówczas podatnikom nie przysługuje możliwość rozliczenia dochodów na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz stosowania ulgi na dzieci.

Poza wymienionymi ograniczeniami w stosunku do dzieci małoletnich oraz bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego. Oznacza to, że osiąganie przez te dzieci innych dochodów nie ma wpływu na prawo do rozliczenia dochodów osób samotnie ich wychowujących oraz korzystanie z ulgi na dzieci. Tylko możliwość rozliczenia w charakterze osoby samotnie wychowującej uczące się dziecko, w wieku do ukończenia 25 lat, oraz skorzystania z ulgi na takie dziecko, uwarunkowana jest wysokością dochodów osiąganych przez to dziecko. Z treści art. 6 ust. 4 pkt 3 updof wynika, że roczne dochody takiego dziecka, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof, nie mogą łącznie przekraczać kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof, z wyjątkiem renty rodzinnej. Uwzględnienie tej regulacji oznacza, że dochód dziecka za 2017 r. nie może przekroczyć 3.089 zł.

Określając kryterium dochodowe, ustawodawca wskazał, że limit dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz niektórych rodzajów dochodów z kapitałów pieniężnych (tj. rozliczanych w PIT-38). Tak więc przy ocenie możliwości skorzystania przez uprawnionych podatników ze wspomnianych wcześniej przywilejów, bez znaczenia są m.in. dochody dziecka z umów zlecenia, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof.

Przykład

Syn podatnika w trakcie studiów w 2017 r. przyjął w celach zarobkowych kilka zleceń. Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów nie przekraczały 200 zł i były opodatkowane 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Podatnik, który łoży na utrzymanie syna, w zeznaniu podatkowym za 2017 r. zamierza skorzystać z ulgi na dziecko. Musi więc ustalić, czy dochody dziecka nie przekroczyły kwoty 3.089 zł. W limicie tym nie będzie uwzględniał dochodów z umów zlecenia zawartych przez syna.


3. Dochody zagraniczne

Kwestią sporną jest, czy w limicie dochodów dziecka, którego przekroczenie skutkuje utratą prawa do rozliczenia na zasadach przewidzianych dla osób samotnie je wychowujących oraz do ulgi na dziecko, należy uwzględniać zagraniczne dochody dziecka, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, w sytuacji gdy dziecko nie musi ich rozliczać z uwagi na brak dochodów krajowych podlegających opodatkowaniu w Polsce. Trudności interpretacyjne budzi użyte w art. 6 ust. 4 pkt 3 updof wyrażenie "dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b".

Organy podatkowe uważają, że choć w przypadku, o którym mowa, dochód zagraniczny dziecka jest zwolniony w Polsce od opodatkowania i nie wymaga rozliczenia w zeznaniu, to skoro ma do niego zastosowanie art. 27 ust. 8 updof, tym samym powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu dziecka na potrzeby korzystania przez uprawnionych podatników z preferencyjnego rozliczenia dochodów lub ulgi na dziecko. WSA w Kielcach w wyroku z 18 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 548/14 oraz WSA w Opolu w wyroku z 22 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Op 519/15 orzekły inaczej, ale organy podatkowe zaskarżyły te wyroki. W rezultacie pierwszy ze wskazanych wyroków został uchylony przez NSA na mocy wyroku z 2 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 269/15. Zdaniem tego Sądu: "(...) odwołanie się w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f do »zasad określonych w art. 27« bez wskazania konkretnych jednostek redakcyjnych tego przepisu oznaczało wskazanie dochodów, które należy uwzględniać przy ustaleniu limitu wprowadzonego w tym przepisie, a nie oceny jaka będzie ostatecznie wysokość podatku z tego tytułu i czy jedna z metod zapobiegania unikaniu podwójnego opodatkowania znajdzie ostatecznie zastosowanie w sprawie. Skoro w art. 27 ust. 8 i 9 u.p.d.o.f. wskazano dochody uzyskane poza granicami kraju, to powinny one zostać uwzględnione, podobnie jak dochody uzyskane w kraju, do określenia tego limitu".


4. Obliczanie dochodu

Przez wiele lat trwały również spory, jak na potrzeby art. 6 ust. 4 pkt 3 updof rozumieć pojęcie "dochodu". Organy podatkowe stoją na stanowisku, że przez dochód dziecka podlegający opodatkowaniu należy rozumieć dochód będący różnicą między osiągniętymi przychodami a kosztami ich uzyskania. Natomiast zdaniem podatników i niektórych sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 675/13 oraz z 10 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2163/13), za dochód pełnoletniego uczącego się dziecka uważa się przychód pomniejszony nie tylko o koszty jego uzyskania, ale również o przysługujące dziecku odliczenia, np. składki na ubezpieczenia społeczne pobrane przez płatnika.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

W ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje jednak stanowisko, że w analizowanym przepisie chodzi o dochody dziecka niepomniejszone o ulgi podatkowe. Tak wynika m.in. z wyroku NSA z 24 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 255/14. Sąd stwierdził w nim, że w jego ocenie: "Zarówno wykładnia językowa, jak i funkcjonalna pozwalają uzasadnić interpretację, że dochód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy (updof - przyp. red.), należy rozumieć jako dochód, o którym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy. Podkreślić należy, że art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. stanowi - dosłownie - o uzyskanych dochodach (...) w językowym znaczeniu »uzyskania« nie mieści się »pomniejszanie uzyskanego« (...). Pomniejszenie tego dochodu o określone kwoty prowadzi bowiem do ustalenia podstawy wymiarowej a nie ustalania limitu dla stosowania prawa ulgi na dziecko". Podobnie wypowiedziały się w tej kwestii również inne składy orzekające NSA (por. wyrok z 9 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3506/13 i z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 3000/13). Niekorzystne dla podatników stanowisko zaprezentowało również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi otrzymanej przez nasze Wydawnictwo 23 grudnia 2015 r. Pisaliśmy o tym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 2 z 2016 r., w artykule pt. "Resort finansów nie zmieni zdania w sprawie sposobu ustalania dochodu pełnoletnich dzieci".

Warto również dodać, że zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, jeżeli w roku podatkowym, za który ustalane są dochody dziecka pełnoletniego uczącego się, osiągnęło ono pełnoletność, to z kwotą limitu porównuje się tylko te dochody, które dziecko uzyskało jako osoba pełnoletnia (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK).

Zwróć uwagę!

Obliczanie dochodu uzyskanego przez uczące się dziecko, który ma wpływ m.in. na prawo do ulgi na dzieci, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


Przykład

Dziecko podatników do czerwca 2017 r. uzyskało dochód w wysokości 5.000 zł opodatkowany według skali podatkowej. W dniu 15 lipca 2017 r. dziecko skończyło 18 lat. Po tym dniu uzyskało dochód w kwocie 1.000 zł.

Ponieważ roczny dochód dziecka uzyskany w okresie pełnoletności nie przekracza 3.089 zł, jego rodzice będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko, o ile spełnią warunki określone w art. 27f updof.

Z kolei jeżeli w roku podatkowym zaistnieje sytuacja, że pełnoletnie dziecko zakończy naukę i podejmie pracę, wówczas w kwocie dochodów, które należy przyrównać z limitem dochodów określonym w art. 6 ust. 4 pkt 3 updof, uwzględnia się dochody uzyskane przez dziecko w trakcie całego roku podatkowego (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.5.2017.2.MK).

Przykład

Córka podatnika w lipcu 2017 r. ukończyła studia, a od września podjęła pracę w ramach stażu. Dochód z pracy jaki uzyska do końca 2017 r., przekroczy kwotę 3.089 zł. W tej sytuacji podatnik, który utrzymywał córkę do końca studiów, nie odliczy w zeznaniu podatkowym kwoty ulgi na dziecko.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.