Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Rozliczenie ryczałtowców za 2020 r. - najważniejsze informacje
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie ryczałtowców za 2020 r. - najważniejsze informacje

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
1. Wzory formularzy

Przychody uzyskane w 2020 r. jako pierwsi rozliczają podatnicy, którzy stosowali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Są to osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku. Podatnicy, o których mowa muszą dopełnić obowiązku złożenia zeznania za 2020 r. w okresie od 15 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. (ponieważ 28 lutego 2021 r., czyli ostatni dzień terminu określonego ustawowo, przypada w niedzielę).

Rozliczenie podatkowe należy złożyć, stosując odpowiedni druk zeznania oraz załączników. Zestawienie aktualnych druków do rozliczania ryczałtu za 2020 r. przedstawia tabela.

Symbol druku Opis
PIT-28(23) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28S(23) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28/B(17) informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) w roku
PIT/O(25) informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/D(29) informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
PIT/WZR(1) informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych za rok podatkowy

Zeznanie należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, będącego osobą fizyczną. Natomiast przedsiębiorstwo w spadku zeznanie składa do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.


2. Ustalanie podstawy opodatkowania

PIT-28 rozliczeniu podlegają przychody osiągane z tytułów takich jak:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż, o której mowa w art. 20 ust. 1c updof, czyli sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Z kolei przedsiębiorstwo w spadku rozlicza w PIT-28S przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Ryczałt oblicza się od przychodów bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodów. Można natomiast na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.) odliczać od przychodów:

 • stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b updof,
 • wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne własne i osób współpracujących, opłacane w kraju lub/i za granicą, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na używanie sieci internet, darowizny na cele szlachetne, kultu religijnego, krwiodawstwa i kształcenia zawodowego), oraz
 • wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne - zgodnie z art. 26h ust. 1 updof.
Zwróć uwagę!

PIT-28 za 2020 r. ryczałtowcy mogą na specjalnych zasadach odliczać darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 oraz darowizny na wsparcie oświaty w związku z COVID-19. Kwoty odliczeń z tytułu tych darowizn zależą od okresu, w jakim darowizny przekazano.

Kwestie związane z odliczaniem darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 reguluje art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z kolei darowizn przekazanych na wsparcie oświaty w związku z COVID-19 - art. 57e tej ustawy. Zasady wynikające z tych przepisów niejednokrotnie omawialiśmy na łamach naszego czasopisma. Obecnie przypominamy limity odliczeń. I tak, w przypadku darowizny przekazanej:

 • do 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny.

Jeżeli przychody są opodatkowane według różnych stawek ryczałtu i podatnik dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodów w takim stosunku, w jakim przychód opodatkowany według danej stawki pozostaje w ogólnej kwocie przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Poza tym odliczeń można dokonywać, o ile odliczane kwoty nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Przykład

Podatnik w 2020 r. uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 17% w wysokości 30.000 zł oraz według stawki 3% - w wysokości 50.000 zł. Ogółem przychody podlegające rozliczeniu w PIT-28 wyniosły 80.000 zł.

Podatnik poniósł w 2020 r. wydatki na cele rehabilitacyjne w kwocie 720 zł, które zamierza odliczyć od przychodów.

Aby ustalić wielkość odliczeń przypadających na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu, podatnik powinien:

1) ustalić udział przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu w przychodach ogółem:  
  - stawka 17% (30.000 zł : 80.000 zł) x 100 37,5%,
  - stawka 3% (50.000 zł : 80.000 zł) x 100 62,5%,
2) obliczyć wielkość odliczeń od przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami:  
  - stawka 17% (720 zł x 37,5%) 270 zł,
  - stawka 3% (720 zł x 62,5%) 450 zł,
3) odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne od przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu:  
  - stawka 17% (30.000 zł - 270 zł) 29.730 zł,
  - stawka 3% (50.000 zł - 450 zł) 49.550 zł.

3. Korekta podstawy opodatkowania z powodu tzw. złych długów

W zeznaniu za 2020 r. podstawa opodatkowania, czyli przychód po zmniejszeniach o kwoty stosownych odliczeń, może podlegać korekcie u podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu działalności gospodarczej oraz sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Od 2020 r. na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym obowiązują przepisy, które określają skutki tzw. złych długów, czyli występowania świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych, które nie są regulowane pomimo upływu określonych terminów. Wynika z nich, że gdy takie świadczenia w określonym terminie nie są uregulowane (lub zbyte), to wierzyciel może generalnie pomniejszyć swoje przychody o wartość nieotrzymanych należności, a dłużnik - ma obowiązek doliczenia do przychodów wartość nieuregulowanych zobowiązań. Zwiększenia i zmniejszenia uwzględnia się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie. Zwiększenia/zmniejszenia dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta, a zobowiązanie - nie zostało uregulowane.

W celu wykazania informacji m.in. o wierzycielu i dłużniku, wartości nieotrzymanych wierzytelności i nieopłaconych zobowiązań, dowodach dokumentujących transakcje, opracowany został załącznik PIT/WZR. Na podstawie danych w nim zawartych podatnicy będą dokonywać odpowiednich zwiększeń i zmniejszeń przychodów w zeznaniu PIT-28 i PIT-28S w częściach G.

Zwróć uwagę!

Dłużnicy są zwolnieni z obowiązku zwiększania przychodów o wartość nieuregulowanych zobowiązań za rok podatkowy, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, jeżeli spełniają warunki określone w art. 57c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. zanotowali spadek przychodów o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.


4. Odliczenia od ryczałtu i informacje dodatkowe

Stosownie do art. 13 i 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 updof, oraz ulgi abolicyjnej obliczonej zgodnie z art. 27g updof.

W składanym zeznaniu ryczałtowcy podają również informacje o okolicznościach związanych z rozliczaniem ryczałtu, które zaistniały w roku podatkowym, tj. o:

 • ustalaniu przychodu w dacie otrzymania zaliczek rejestrowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej (art. 21 ust. 3e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym),
 • wpłacaniu ryczałtu za okresy kwartalne (art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym),
 • zawieszeniu działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (art. 21 ust. 1f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.