PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Zeznanie podatkowe ryczałtowców za 2018 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zeznanie podatkowe ryczałtowców za 2018 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
1. Sporządzenie i złożenie PIT-28

Podatnicy, którzy osiągali przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2018 r., muszą sporządzić i złożyć zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. stosuje się formularz oznaczony jako PIT-28(21), opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2238).

Z przepisów znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, wynika, że podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanych:

 • składają w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe (PIT-28) w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, lub
   
 • mogą zaakceptować zeznanie podatkowe udostępnione im przez Krajową Administrację Skarbową, a tym samym będą zwolnieni z obowiązku jego sporządzenia we własnym zakresie.

Należy jednak podkreślić, że regulacje te będą obowiązywały dopiero w odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. Tak wynika z art. 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126). Oznacza to, że zeznanie za 2018 r. należy złożyć na dotychczasowych zasadach.

Zwróć uwagę!

Zeznanie PIT-28(21) za 2018 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. (czwartek).

Podobnie jak w latach ubiegłych w PIT-28 podatnicy wykazują przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym uzyskane:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko,
   
 • z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,
   
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
   
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c updof.

Przychody prezentuje się w zeznaniu z podziałem na stawki ryczałtu. W tym zakresie w PIT-28 nowością jest 12,5% stawka ryczałtu dla przychodów z najmu lub innych umów o podobnym charakterze. Ma ona zastosowanie do nadwyżki przychodów, o których mowa, uzyskanych ponad kwotę 100.000 zł. Ten limit dotyczy łącznie obojga małżonków, jeżeli osiągają oni wspomniane przychody.

Zwróć uwagę!

Małżonkowie stosują stawkę ryczałtu w wysokości 12,5% przychodu od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł. Przychód stanowi u nich suma ich przychodów z najmu. Limit ten stosują bez względu na ustrój majątkowy obowiązujący w małżeństwie.


2. Nowy formularz zeznania - PIT-28S

Z dniem 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), która umożliwia powołanie zarządu sukcesyjnego dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej, na wypadek jej śmierci. Dzięki temu możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa zmarłego podatnika w czasie trwania sprawy spadkowej.

Zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Co ważne, na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorstwo w spadku traktowane jest jak podatnik. Z art. 1a ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że jest ono podatnikiem z tytułu przychodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

 • zarządu sukcesyjnego albo
   
 • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.).

W przypadku śmierci osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych, jeżeli ustanowiono zarząd sukcesyjny, podatnikiem z tytułu udziału w tej spółce w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego jest przedsiębiorstwo w spadku, które na potrzeby ustawy traktowane jest jak wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych (art. 1a ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Przedsiębiorstwo w spadku opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca (art. 6 ust. 4a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Przychody uzyskane przez przedsiębiorstwo w spadku od dnia otwarcia spadku do końca danego roku podatkowego należy rozliczyć w zeznaniu PIT-28S (w rozliczeniu za 2018 r. obowiązuje wzór oznaczony PIT-28S(21)). Obowiązek sporządzenia i złożenia tego zeznania spoczywa na zarządcy sukcesyjnym, który powinien mieć na uwadze, że:

 • zeznanie składa się do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy,
   
 • w wierszach dotyczących działalności prowadzonej na własne nazwisko lub działalności prowadzonej w spółce cywilnej, wykazuje się przychody przedsiębiorstwa w spadku za okres od otwarcia spadku do końca roku podatkowego; do tych przychodów zalicza się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku,
   
 • można rozliczać stratę z działalności gospodarczej, która nie była odliczona przez zmarłego przedsiębiorcę oraz nie można stosować odliczeń przewidzianych w art. 26 updof,
   
 • do ryczałtu należnego od przedsiębiorstwa w spadku dolicza się kwoty związane z rozliczeniem tzw. kredytu podatkowego, z którego w ubiegłych latach podatkowych skorzystał zmarły przedsiębiorca,
   
 • termin na złożenie PIT-28S(21) za 2018 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. (czwartek).
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.