PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Sprzedaż nieruchomości albo praw majątkowych w 2018 r. - rozliczenie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż nieruchomości albo praw majątkowych w 2018 r. - rozliczenie podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018

W 2018 r. sprzedałem dom (poza działalnością gospodarczą). Nieruchomość była nabyta w 2013 r. Jak podatkowo rozliczyć taką sprzedaż?

Z pytania wynika, że nie upłynęło wymagane 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto dom, zatem jego sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnik może jednak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeśli przychód uzyskany z tej sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe.

Dochód z odpłatnego zbycia prywatnych nieruchomości

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz­kalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz­kaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działal­ności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Okres 5 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została uprzednio nabyta. Zatem w 2018 r. nie podlega opodatkowaniu zbycie ww. nieruchomości, które zostały nabyte do końca 2012 r.

Przykład

Podatnik w kwietniu 2013 r. nabył dom mieszkalny. Zamierza go sprzedać w grudniu 2018 r. Okres 5 lat należy liczyć od stycznia 2014 r., a więc 5 lat minie 31 grudnia 2018 r. Zatem żeby przychód z tej sprzedaży w ogóle nie podlegał opodatkowaniu, podatnik powinien z tą sprzedażą poczekać przynajmniej do stycznia 2019 r.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód przy zastosowaniu stawki w wysokości 19%. Dochodem jest natomiast przychód z odpłatnego zbycia pomniejszony o koszty uzyskania (ustalone zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ustawy o PDOF), co wynika z art. 30e ustawy o PDOF. Dodajmy, że jeżeli zbywana nieruchomość była amortyzowana, wówczas różnicę między przychodem a kosztami jego uzyskania należy powiększyć o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF, dokonanych od zbywanej nieruchomości.

Przychodem z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, np. opłaty notarialne, koszty pośrednictwa. Oprócz ww. kosztów odpłatnego zbycia przy ustalaniu dochodu podatnik może uwzględnić również koszty uzyskania, którymi są koszty nabycia (czyli cena zakupu, a także opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych) lub koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieru­chomości/prawa majątkowego (np. prawa wieczystego użytkowania gruntów). Ponadto, do kosztów uzyskania przychodów, zarówno w przy­padku nieruchomości i praw majątkowych nabytych odpłatnie, jak i nieodpłatnie, można zaliczyć udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych, poniesione w czasie ich posiadania. Wysokość poniesionych nakładów ustala się na pod­stawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Sprzedaż nieruchomości albo praw majątkowych w 2018 r. Przypomnijmy, że podatnik nie może zaliczyć do kosztów wydatków poniesionych na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz kosztów obsługi takiego kredytu (np. prowizji za udzielenie kredytu i odsetek). Takich wydatków nie uważa się za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Tak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. wyroku NSA z 19 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2570/15), a także z interpretacji organów podatkowych.

Dodajmy, że jeżeli zbywana nieruchomość lub prawo majątkowe nabyte były w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, wówczas kosztem uzyskania przychodów jest kwota zapłaco­nego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Uwaga! W zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku będą pewne zmiany od 2019 r. Piszemy o tym na str. 10-11 tego numeru Biuletynu Informacyjnego.

Ulga mieszkaniowa

Podatnik, który sprzedał nieruchomość (poza działalnością gospodarczą) i przychód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu PIT, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości w wysokości określonej w tym przepisie, gdy począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany z tego zbycia został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Uwaga: Okres 2 lat, o którym tu mowa, od 1 stycznia 2019 r. ulega wydłużeniu do 3 lat.

Więcej przeczytasz w O zmianach w uldze mieszkaniowej
piszemy w tym numerze Biuletynu Informacyjnego na str. 10-11

Wydatki na własne cele mieszkaniowe wymienione są w art. 21 ust. 25 ustawy o PDOF.

Kwota tego zwolnienia jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części zostanie wydatkowany przychód na cele mieszkaniowe, tzn. zwolniony będzie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Przykład 1

Podatnik sprzedał dom mieszkalny, uzyskując przychód (zgodnie z aktem notarialnym) w kwocie 250.000 zł. Koszty uzyskania tego przychodu wynosiły 200.000 zł. Zatem dochód wyniósł 50.000 zł.

Część pieniędzy ze sprzedaży domu podatnik przeznaczył na cele mieszkaniowe (kupił nowe mieszkanie) w kwocie 230.000 zł. Dochód podlegający zwolnieniu wyniesie:

50.000 zł × 230.000 zł : 250.000 zł = 46.000 zł.

Do opodatkowania pozostaje dochód w kwocie: 4.000 zł.

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w całości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony z PIT.

Przykład 2

Dane jak w przykładzie 1, ale zakładamy, że wydatki na cele mieszkaniowe wyniosą 250.000 zł. Zatem dochód podlegający zwolnieniu z PIT wyniesie:

50.000 zł × 250.000 zł : 250.000 zł = 50.000 zł.

Do opodatkowania: 0 zł.

Zeznanie roczne PIT-39

Podatnik, który zbył w 2018 r. prywatną nieruchomość, jest zobowiązany po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia, złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykazuje się:

1) dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa,

2) dochody zwolnione z podatku ze względu na ulgę mieszkaniową.

Aktywne druki i formularze Wzór zeznania PIT-39
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

W zeznaniu tym wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania PIT niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione w okresie od dnia odpłatnego zbycia do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero po złożeniu zeznania - tj. w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Trzeba dodać, że w przypadku niewypełnienia warunków uprawniających do ulgi mieszkaniowej (np. niewydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe) podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych. Odsetki te nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym albo m.in. w formie dokumentu elektronicznego przez internet, w tym bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.