PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od podatku  »   Zwrot ulgi na dzieci przy małej kwocie podatku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot ulgi na dzieci przy małej kwocie podatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019

Jakie są zasady odliczania ulgi na dzieci, gdy kwota podatku dochodowego jest zbyt niska, aby w całości z niej skorzystać? Czy odliczenie przysługuje maksymalnie do wysokości zapłaconych/pobranych składek społecznych i zdrowotnej? Co w sytuacji, jeżeli małżonkowie składają różne zeznania podatkowe, tj. mąż PIT-28, a małżonka PIT-36?

Kwotę ulgi prorodzinnej nieodliczonej od podatku, stanowiącą różnicę między kwotą przysługującej ulgi a kwotą odliczoną, podatnicy mają możliwość odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37. Kwota zwrotu tzw. niewykorzystanej ulgi jest limitowana do wysokości zapłaconych/pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady korzystania z ulgi na dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej) zostały uregulowane w art. 27f ustawy o PDOF. Z ust. 1 tego przepisu wynika, że generalnie podatnik ma prawo do odliczenia kwoty ulgi prorodzinnej od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, obniżonego w pierwszej kolejności o podlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Niekiedy może wystąpić sytuacja, w której kwota podatku będzie za mała (albo podatek nie wystąpi), aby odliczyć całą kwotę przysługującej ulgi prorodzinnej. W tym przypadku istnieje możliwość otrzymania dodatkowego zwrotu ulgi.

wykrzyknik Jeżeli kwota przysługującej ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej - z uwagi na niewystarczającą kwotę podatku lub jego brak - podatnikowi, w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną. Wynika to z art. 27f ust. 8 ustawy o PDOF.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci jest jednak limitowana. Jej wysokość nie może bowiem przekroczyć:

 • sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym zagraniczne) zapłaconych przez podatnika uprawnionego do ulgi lub pobranych przez płatnika albo
   
 • łącznej kwoty ww. składek podatnika i jego małżonka uprawnionych do ulgi, jeżeli pozostawali oni w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy

- które podlegają odliczeniu odpowiednio na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy o PDOF.

W limicie tym nie uwzględnia się składek odliczonych w PIT-36L (zeznanie przeznaczone dla podatników opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym), PIT-28 (zeznanie do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz najmu, opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) lub wykazanych jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (deklaracje, w których wykazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych).

Zwróćmy uwagę, że Ministerstwo Finansów w piśmie z 23 marca 2016 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, dotyczącym odliczania w PIT-36 lub PIT-37 składek opłaconych przez podatników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, wyjaśniło:

"Podatnik opłacający składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z osiąganiem konkretnych przychodów lub prowadzeniem określonej działalności, w pierwszej kolejności odlicza opłacone składki w ramach tego źródła przychodów. Czyli przychody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej np. w formie ryczałtu ewidencjonowanego, w pierwszej kolejności pomniejsza o składki na ubezpieczenia społeczne należne w związku z prowadzeniem tej działalności. Jeżeli przychód ten jest niższy niż opłacone składki, a podatnik jednocześnie osiąga inne przychody, np. z umowy zlecenia, opodatkowane według skali podatkowej, nieodliczoną część składki może odliczyć od tych innych przychodów.

Te same zasady obowiązują w przypadku składki zdrowotnej opłacanej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. (...)"

Podsumowując, ulga na dzieci przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy swoje dochody rozliczają w PIT-36 lub PIT-37. Oznacza to, że małżonka, o której mowa w pytaniu, rozliczająca swoje dochody w zeznaniu PIT-36, może skorzystać z mechanizmu zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi. Nie ma natomiast takiej możliwości mąż w składanym zeznaniu PIT-28.

Przykład

Małżonkowie przez cały 2018 r. wychowywali troje niepełnoletnich dzieci. Kwota przysługującej im ulgi na dzieci za 2018 r. wynosi 4.224,12 zł. Za 2018 r. mąż złożył zeznanie podatkowe PIT-28, w którym rozliczył przychody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym. Małżonka przez część 2018 r. prowadziła własną działalność opodatkowaną według skali podatkowej. W PIT-36 małżonka odliczyła z przysługującej ulgi na dzieci jedynie 1.500 zł (tyle wyniósł podatek po odliczeniu składki zdrowotnej). Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła 2.724,12 zł. Podlegające odliczeniu składki społeczne i zdrowotne, jakie małżonka zapłaciła w 2018 r., wyniosły 2.374,25 zł. Zatem podatniczka uzyska zwrot niewykorzystanej ulgi w kwocie 2.374,25 zł (tj. do wysokości zapłaconych składek).

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi wykazuje się bezpośrednio w składanym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37). W tym celu w PIT-36 za 2018 r. należy wypełnić część L. zeznania, a w PIT-37 część H. ("Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci"), w której wykazuje się:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - do wysokości zapłaconych/pobranych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu w zeznaniu podatkowym (pomniejszonych o ewentualne składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A),
   
 • różnicę między kwotą przysługującego odliczenia (tj. ulgi prorodzinnej) a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym,
   
 • przysługującą kwotę różnicy, a w PIT-37 dodatkowo łączną kwotę zwrotu (jeśli wystąpiła kwota nadpłaconego podatku, kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi i kwota nadpłaconego podatku podlegają sumowaniu).
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.