Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Praca wykonywana za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praca wykonywana za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

W 2016 r. pracowałem przez parę miesięcy w Niemczech. Wychowujemy jedno dziecko. Żona nie pracuje. Czy uzyskane za granicą wynagrodzenie powinienem doliczyć do dochodu uzyskanego ze stosunku pracy w Polsce w celu ustalenia prawa do ulgi na dziecko?

Tak. Ulga prorodzinna wynika z art. 27f ust. 1 ustawy o PDOF. Na podstawie tego przepisu, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. według skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi prorodzinnej. W przypadku wychowywania jednego dziecka ulga przysługuje, jeśli dochody podatnika i jego małżonka (dochody te sumuje się) nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

Za dochody, o których mowa wyżej, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (czyli skala podatkowa), art. 30b (dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) i art. 30c (dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym), pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (art. 27f ust. 2a ustawy o PDOF).

Z powyższego zatem wynika, że do prawa do ulgi prorodzinnej należy przyjmować dochód, do którego zastosowanie mają zasady opodatkowania dochodów zagranicznych określone m.in. w art. 27 ust. 8 i 9 ww. ustawy.

Przepis art. 27 ustawy o PDOF określa także zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, odnosząc się do dwóch metod pozwalających na uniknięcie podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją (mająca zastosowanie w przypadku dochodów osiąganych z pracy najemnej np. w Niemczech) oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Skoro zatem obie metody są uregulowane w art. 27 ww. ustawy, to zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Oznacza to, że nawet jeżeli dochody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania w Polsce, to i tak wpływają one lub mogą wpływać na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce. Tak też jednolicie wyjaśniają organy podatkowe i sądy administracyjne.

Zatem podatnik, który uzyskał dochody ze stosunku pracy w Polsce i za granicą, do których stosuje się metodę opodatkowania określoną w art. 27 ustawy o PDOF, na potrzeby ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko powinien dochody te - pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (także składek wpłaconych bądź pobranych za granicą) - zsumować.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60