Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Odliczanie zagranicznych składek zdrowotnych w PIT z limitem - wyrok ...
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczanie zagranicznych składek zdrowotnych w PIT z limitem - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Prawo do obniżenia polskiego podatku o składki obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zapłacone m.in. w państwach członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska dotyczy wyłącznie takich składek, których podstawą wymiaru jest dochód podatnika i to dochód niepodlegający zwolnieniu od podatku na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. O takie składki można obniżyć podatek dochodowy, z tym że kwota odliczenia nie może przekraczać 7,75% podstawy ich wymiaru.

Tak wynika z wyroku NSA z 27 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2571/14.

Zasady odliczania zagranicznych składek ubezpieczenia zdrowotnego

Podatnicy PIT mogą odliczać od podatku dochodowego składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłacone za granicą. W przypadku podatników opłacających podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy, prawną podstawę tego odliczenia stanowi art. 27b ust. 1 pkt 2 updof. Z treści przywołanego przepisu wynika, że uprawnienie, o którym mowa dotyczy składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Odliczanie takich składek jest dopuszczalne, o ile są spełnione dodatkowe przesłanki określone w art. 27b ust. 4 updof.

Obniżenie podatku o składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne poniesione za granicą można zatem zastosować, pod warunkiem że:

 • nie dotyczy ono składek, których podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,
   
 • składki nie zostały odliczone od dochodu (przychodu) albo podatku za granicą albo nie zostały odliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a updof,
   
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał te składki.

Jednocześnie w myśl art. 27b ust. 2 updof, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Stan faktyczny sprawy

Na kanwie wskazanych przepisów NSA wydał przywołane na wstępie orzeczenie, w sprawie, w której stan faktyczny był następujący.

Podatnik, jako osoba niepełnosprawna, otrzymywał w 2010 r. świadczenie emerytalne od niemieckiego organu emerytalnego. Jednocześnie w ramach ubezpieczenia prywatnego opłacał w Niemczech składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od dochodów z emerytury nie rozliczał podatku w Niemczech, tym samym nie mógł odliczyć składek zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. Z kolei w Polsce nie miał obowiązku opodatkować niemieckiej emerytury, gdyż świadczenie to korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie zawartej przez oba państwa umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zeznaniu złożonym wspólnie z małżonką podatnik wykazał dochody z prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej, a jego małżonka - dochody z pracy. Od podatku, ustalonego od łącznych dochodów małżonków na imię ich obojga, podatnik odliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w Niemczech.

Odliczenie zakwestionował organ podatkowy pierwszej instancji, który określił małżonkom zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. Z uzasadnienia wydanej decyzji wynikało, że w ocenie tego organu, podatnikowi nie przysługiwało prawo obniżenia polskiego podatku o składki opłacone w Niemczech, gdyż podstawę ich wymiaru stanowiło świadczenie emerytalne wypłacone przez niemiecki organ emerytalny w ramach funkcjonującego w Niemczech obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, zwolnione w Polsce od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ podatkowy drugiej instancji ustalił, że zapłacone przez podatnika w roku 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w Niemczech miały charakter składek obowiązkowych. Organ ten stwierdził, że odliczenie składek byłoby możliwe, jeśli podstawą wymiaru tych składek byłby dochód (przychód) niezwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Tymczasem informacje uzyskane od niemieckiej administracji podatkowej uniemożliwiają uznanie, że podatnik ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego za 2010 r. składek (lub ich części) opłaconych w Niemczech. Niemiecka administracja podatkowa nie potwierdziła bowiem, że podstawę wymiaru tych obowiązkowych składek stanowił dochód/przychód uzyskany w Niemczech. Ponadto administracja ta na pytanie, jaka była podstawa wymiaru składek, wskazała, że składki ustala się według zasad matematycznych dotyczących ubezpieczeń, dlatego nie może dokonać żadnych ustaleń.

Inne stanowisko zajął WSA w Gdańsku. W ocenie tego Sądu skoro organ podatkowy ustalił, że zapłacone w 2010 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w Niemczech miały charakter składek obowiązkowych, to nie było podstaw do pozbawienia skarżących prawa do obniżenia podatku dochodowego o kwotę tych składek na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem odliczenie składek przysługuje, gdy:

 • podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest dochód niezwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również wówczas, gdy
   
 • przewidziany został jakikolwiek inny algorytm obliczania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym gdy w żaden sposób nie został powiązany z uzyskiwanym przez podatnika dochodem - o ile taki sposób ustalenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przewidują przepisy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ostatecznie sprawą zajął się NSA na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Rozstrzygnięcie sporu

Sąd kasacyjny zauważył, że uiszczenie składek na niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, uznanych przez niemiecką administrację podatkową za obowiązkowe, nie stanowi wystarczającej przesłanki do ich odliczenia przez podatnika od podatku dochodowego rozliczanego w Polsce. Aby możliwe było skorzystanie z tego uprawnienia, musiałyby zostać łącznie spełnione przesłanki z art. 27b ust. 4 pkt 1-2 updof. Oznacza to, że odliczenie mogłoby dotyczyć wyłącznie tych zagranicznych składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, których podstawą wymiaru jest dochód uzyskany w innym państwie oraz które nie zostały odliczone od dochodu lub podatku w tym innym państwie.

W rozpatrywanej sprawie podatnik wprawdzie nie odliczył za granicą opłacanych tam składek, ale z informacji udzielonej przez niemiecką administrację podatkową wynika, że w przypadku ubezpieczenia prywatnego, jakim objęty był podatnik, wysokość składek jest ustalana według zasad matematycznych dotyczących ubezpieczeń. Oznacza to, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że podstawę wymiaru zapłaconych składek stanowił dochód (przychód) uzyskany w Niemczech.

NSA zgodził się z organem podatkowym, że w tym stanie sprawy wykluczona jest możliwość odliczenia składek zapłaconych przez podatnika w ramach obowiązkowego w Niemczech ubezpieczenia zdrowotnego od polskiego podatku dochodowego.

Sąd podkreślił, że intencją ustawodawcy, który wprowadził regulacje dotyczące odliczania w Polsce składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za granicą, w następstwie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 7 listopada 2007 r., sygn. akt K 18/06), nie było umożliwienie podatnikom polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych prawa do odliczenia wszystkich składek na takie ubezpieczenie. Obniżenie to stosuje się wyłącznie pod pewnymi warunkami, w tym w odniesieniu do składek, które mają związek z dochodami podatnika. Dodatkowo prawo obniżenia podatku jest ograniczone limitem ustalonym na poziomie 7,75% podstawy wymiaru tych składek.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60