Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Przychody rodziców opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie wpływają na prawo ...
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przychody rodziców opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016

Rodzice pozostający w związku małżeńskim mają na wychowaniu jedno małoletnie dziecko. Czy w limicie dochodów warunkującym prawo do ulgi prorodzinnej będą musieli uwzględnić przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Czy ma znaczenie, z jakiego tytułu osiągają te przychody?

Podatnicy wychowujący/mający na utrzymaniu jedno dziecko, ustalając limit dochodów warunkujących prawo do ulgi prorodzinnej, nie muszą brać pod uwagę przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Bez znaczenia jest również czy przychody te osiągają z działalności gospodarczej, czy tzw. prywatnego najmu.

Rodzice, którzy w roku podatkowym wykonują władzę rodzicielską w stosunku do dzieci małoletnich lub w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego utrzymują dzieci pełnoletnie, na które przysługuje ulga prorodzinna, mogą skorzystać z odliczenia od podatku. Dla zastosowania ulgi konieczne jest jednak spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 27f updof.

Z uregulowań tego przepisu nie wynika, by osiąganie przez rodziców przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowiło okoliczność wyłączającą ich prawo do ulgi prorodzinnej. Nie ma znaczenia również wysokość tak opodatkowanych przychodów, co ma istotne znaczenie, w sytuacji gdy rodzice wychowują lub mają na utrzymaniu tylko jedno dziecko.

Aby skorzystać z odliczenia od podatku, tacy rodzice muszą spełniać m.in. warunek dotyczący kryterium dochodowego. Sprowadza się on do tego, że ich dochody za rok podatkowy nie mogą przekroczyć obowiązującego limitu, który wynosi:

 • 112.000 zł - dla łącznych dochodów rodziców (w tym rodzica i jego małżonka), którzy przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, oraz dla rodzica będącego osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 updof,
   
 • 56.000 zł - dla rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego (ale który nie miał statusu osoby samotnie wychowującej dziecko).

Z art. 27f ust. 2a updof wynika natomiast, że w limicie dochodów rodzice muszą uwzględniać dochody uzyskane łącznie w roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c updof. Chodzi tu o dochody (pomniejszone dodatkowo o podlegające odliczeniu krajowe i zagraniczne składki na ubezpieczenia społeczne):

 • opodatkowane według skali podatkowej,
   
 • tzw. kapitałowe opodatkowane jednolitym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego dochodu,
   
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

Zatem, przy ocenie czy rodzice jednego dziecka na które przysługuje ulga prorodzinna, spełniają kryterium dochodowe uprawniające ich do skorzystania z odliczenia, nie bierze się pod uwagę ich przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie ma też znaczenia, czy źródłem tak opodatkowanych przychodów jest działalność gospodarczą, czy też umowy najmu zawierane poza działalnością.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60