PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od dochodu  »   PIT 2018 - Wydatki odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

PIT 2018 - Wydatki odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019

Dochody uzyskane ze źródeł przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, mogą być pomniejszone o wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Ich zamknięty katalog zawiera art. 26 ust. 7a updof. Natomiast uprawnionymi do ulgi są osoby niepełnosprawne i podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ust. 7e updof.

Co do zasady ulga jest realizowana w zeznaniu podatkowym. Jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub osiągający przychody z prywatnego najmu, mogą odliczać wydatki rehabilitacyjne w trakcie roku podatkowego, przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki na podatek. Wyjaśnienia udzielane podatnikom przez organy podatkowe pokazują, że zakresem ulgi rehabilitacyjnej objęte są wydatki o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Adaptacja lokalu (budynku) mieszkalnego stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej

W myśl art. 26 ust. 7a pkt 1 updof, za wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do ulgi podatkowej uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych na potrzeby omawianej ulgi "adaptacja" oznacza przeróbkę mieszkania (domu mieszkalnego), mającą nadać mu inny charakter, przystosowanie do innego użytku, natomiast "wyposażenie" mieszkania (domu mieszkalnego) to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Jednocześnie na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej takie wydatki należy oceniać przez pryzmat tego, czy w wyniku dokonanych prac adaptacyjnych i wyposażenia mieszkania (domu mieszkalnego) zostało ono przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, umożliwiając lub ułatwiając jej funkcjonowanie w danym lokalu (domu). Stąd w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Kierując się tymi przesłankami, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.80.2019.1.MKA zgodził się, że małżonkowie mający dwoje dzieci z niepełnosprawnością orzeczoną z powodu wrodzonej choroby układu oddechowego, mogą w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki poniesione na zakup i zainstalowanie w domu systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Z kolei w interpretacji indywidualnej z 19 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.42.2019.1.JM powołany organ podatkowy uznał, że ulga rehabilitacyjna z tytułu wydatków na adaptację domu przysługuje podatnikom, którzy mając na utrzymaniu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością narządów ruchu, ponieśli wydatek na wymianę pieca węglowego i zainstalowali kocioł centralnego ogrzewania z automatycznym podajnikiem paliwa stałego z towarzyszącą mu instalacją hydrauliczną i zasobnikiem ciepłej wody.

Zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 updof, w zakresie ulgi rehabilitacyjnej mieszczą się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.586.2018.1.AK potwierdził, że do tej kategorii wydatków można zaliczyć wydatek poniesiony na zakup telefonu komórkowego przez rodziców dziecka z niepełnosprawnością orzeczoną z uwagi na stwierdzoną cukrzycę, w przypadku gdy urządzenie to jest dostosowane do korzystania z aplikacji ułatwiającej leczenie cukrzycy m.in. poprzez zdalne monitorowanie poziomu glukozy, zapisywanie danych z pomiarów w systemie kontroli, odpowiednie dawkowanie leków. Przy czym trzeba podkreślić, iż formułując stanowisko w sprawie, organ podatkowy wziął pod uwagę, że do stosowania takiej aplikacji zalecane są wybrane telefony z określonymi systemami operacyjnymi, które zostały poddane testom, a nie jakikolwiek telefon. W rezultacie uznał, że telefon nabyty przez podatników posiada cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, a zatem poniesiony wydatek uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Psychoterapia jako zabieg rehabilitacyjny

Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 updof, do wydatków na cele rehabilitacyjne kwalifikuje się m.in. odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.49.2019.1.MP uznał, że w aspekcie tego przepisu należy oceniać koszty psychoterapii indywidualnej ponoszone przez podatniczkę z niepełnosprawnością orzeczoną z powodu choroby psychicznej. Przy czym udział w terapii zalecił podatniczce lekarz, po zakończeniu przez nią hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w znaczeniu słownikowym "zabieg" stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Z kolei pod pojęciem "rehabilitacji" rozumieć należy przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. Mając to na uwadze, ocenił, że odbywane przez podatniczkę zabiegi psychoterapii indywidualnej mieszczą się w pojęciu zabiegów rehabilitacyjnych. Skoro zatem wydatki ponoszone na terapię nie są dofinansowane ani zwracane w jakiejkolwiek formie, mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.