PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od dochodu  »   Strata podatkowa u wspólników spółki osobowej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Strata podatkowa u wspólników spółki osobowej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Wspólnikami spółki komandytowej A jest sześć osób fizycznych. Zgodnie z umową spółki ich udziały w prawie do zysku spółki są zróżnicowane, natomiast w stratach uczestniczą oni w częściach równych, z wyjątkiem komplementariusza, który odpowiada do wysokości wkładu. W 2017 i 2018 r. działalność tej spółki zakończyła się stratą. Jak wspólnicy powinni rozliczyć te straty w zeznaniu podatkowym? Co w sytuacji gdy wszyscy wspólnicy posiadają udziały również w spółce komandytowej B, a zysk tej spółki za 2018 r. jest wyższy niż suma strat spółki komandytowej A za lata 2017-2018?

1. Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej na gruncie Kodeksu spółek handlowych i ustawy o PIT

Regulacje kodeksowe

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych prawa handlowego. Z art. 102 Kodeksu spółek handlowych wynika, że w spółce komandytowej musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza oraz jeden mający status komplementariusza. Uregulowania kodeksowe odnoszą się również do udziału w zyskach obu kategorii wspólników, przy czym w przepisach dotyczących bezpośrednio spółki komandytowej odniesiono się tylko do sytuacji komandytariusza. Jak wynika z art. 123 § 1 K.s.h., komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Natomiast wobec braku przepisów określających wprost zasady uczestniczenia w zyskach spółki komandytowej przez komplementariusza, przyjmuje się, że taki wspólnik uczestniczy w zysku na zasadach obowiązujących wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 51 w związku z art. 103 K.s.h. Oznacza to, że o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy komplementariusz ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Ponadto, wspólnicy spółki komandytowej (bez względu na ich status) mogą być zwolnieni od udziału w stratach, gdy tak stanowi umowa spółki (art. 51 § 3 K.s.h.).

Przepisy ustawy o PIT

Spółka komandytowa jest podatkowo transparentna, co oznacza, że nie jest ona samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochód lub stratę z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę rozliczają jej wspólnicy. Przy czym jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to w zakresie opodatkowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie art. 8 ust. 1 updof sformułowano zasadę, w myśl której przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika (wspólnika) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasadę tę, na mocy art. 8 ust. 2 updof, stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w praktyce organów podatkowych utrwalone jest stanowisko, zgodnie z którym dla określenia wysokości obciążeń podatkowych wspólników z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, bierze się pod uwagę jedynie udział wspólnika w prawie do udziału w zysku. Natomiast ustalone w umowie spółki zasady uczestniczenia w stracie nie wywołują konsekwencji w sferze podatku dochodowego.

Z interpretacji organu podatkowego

"(...) przepisy art. 51 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, że wspólnicy mają równe prawa do udziału w zysku spółki mają charakter dyspozytywny w tym znaczeniu, iż wspólnicy mogą w umowie spółki wprowadzić rozwiązania odbiegające od wskazanego wzorca normatywnego, tj. określić prawo w udziale w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczone przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty. Na gruncie Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest również ustalenie innego udziału wspólnika w zysku, a innego w stratach.

Jednakże dla określenia wysokości obciążeń podatkowych, bierze się pod uwagę jedynie udział wspólnika w zysku. Treść art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, tj. odesłanie do odpowiedniego stosowania zasad wyrażonych w ust. 1 należy bowiem rozumieć jako nakaz stosowania proporcji określonej udziałem w zysku spółki również w odniesieniu do poniesionej straty. Należy zatem stwierdzić, że prawo do udziału w zysku spółki, decyduje także o wysokości straty, jaką poszczególni wspólnicy spółki mogą uwzględnić przy określaniu wysokości swoich zobowiązań podatkowych.

A zatem, niezależnie od sposobu, w jaki w umowie spółki komandytowej określono zasady uczestnictwa każdego ze wspólników w stracie spółki komandytowej, dla potrzeb określenia wysokości straty podatkowej decydujące znaczenie ma proporcja wynikająca z prawa do udziału w zysku, przysługująca danemu wspólnikowi zgodnie z tą umową".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.369.2018.2.MPŁ)

Sądy administracyjne także podzielają stanowisko, że rozliczanie strat z udziału w spółce niebędącej osobą prawną następuje proporcjonalnie do należnego wspólnikowi prawa do udziału w zysku. Za niedopuszczalne uznają więc stosowanie innej proporcji do rozliczania przychodów z udziału w tej spółce, a innej do rozliczania kosztów uzyskania przychodów czy strat (por. wyrok NSA z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1267/13).


2. Rozliczanie straty podatkowej

Zasady ogólne

art. 5b ust. 2 updof wynika, że jeżeli spółka niebędąca osobą prawną prowadzi działalność gospodarczą, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. W takim przypadku podstawę opodatkowania stanowi dochód uzyskany z tego źródła, za który - w rozumieniu art. 9 ust. 2 updof - uważa się nadwyżkę sumy przychodów ze źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z regulacji tych wynika, że wysokość dochodu lub straty za dany rok podatkowy ustala się w ramach źródła przychodów. Jeżeli więc podatnik jest wspólnikiem w więcej niż jednej spółce niebędącej osobą prawną albo jest wspólnikiem w takiej spółce oraz dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie, a w zakresie opodatkowania tych działalności stosuje takie same zasady podatkowe, to przed ustaleniem dochodu lub straty z tego źródła musi zsumować przychody oraz koszty podatkowe ze wszystkich tych działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają na odliczanie straty poniesionej z tego źródła przychodów na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof.

Generalnie rozliczenie straty polega na tym, że o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w danym roku podatkowym, obniża się dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Należy dodać, że podatnik ma prawo dowolnie ustalić proporcję, w jakiej w ciągu kolejnych 5 lat będzie odliczał stratę za dany rok podatkowy. Ponieważ jednorazowa kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, to przy tej metodzie całą stratę - przy dostatecznie wysokim dochodzie - można rozliczyć najszybciej w ciągu dwóch lat podatkowych. Co ważne, jeżeli podatnik rozlicza straty z różnych lat, to kwotę maksymalnego odliczenia ustala odrębnie dla każdej straty poniesionej w poszczególnych latach.

Zwróć uwagę!

Straty podatkowe z lat ubiegłych można odliczać od uzyskanego w trakcie roku podatkowego dochodu - na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Nowe prawo Od 2019 r. podatnicy mają też możliwość wyboru innego sposobu rozliczania straty. Przewiduje on, że dopuszczalne jest jednorazowe obniżenie dochodu uzyskanego ze źródła przychodu, w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, o stratę poniesioną z tego źródła w latach ubiegłych, w kwocie nieprzekraczającej 5.000.000 zł. Natomiast nieodliczoną część straty można rozliczać w pozostałych latach pięcioletniego okresu, z tym że odliczenie w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Należy dodać, że ta nowa zasada ma zastosowanie do strat powstałych począwszy od 2019 r. Tak wynika z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244). Zasady tej nie można zatem stosować do rozliczania strat, o których mowa w pytaniu.

Rozliczenie praktyczne - checklista

Odnieśmy się do sytuacji podatników opisanej w pytaniu. Wiemy, że te same osoby są wspólnikami dwóch spółek komandytowych. Działalność gospodarcza prowadzona w 2018 r. przez jedną spółkę zamknęła się stratą podatkową, a działalność drugiej spółki przyniosła zysk. Wspólnicy mają też do odliczenia stratę, którą ponieśli w 2017 r. z działalności gospodarczej prowadzonej w jednej z tych spółek.

Na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r., każdy wspólnik powinien dokonać następujących czynności:

ustalić, jaka część przychodów i kosztów ich uzyskania przysługuje mu z tytułu udziału w obu spółkach komandytowych; do wyliczenia tych przychodów i kosztów należy przyjąć proporcję wynikającą z przysługującego danemu wspólnikowi prawa do udziału w zysku w konkretnej spółce,
zsumować przychody i koszty przysługujące z tytułu udziału w tych spółkach oraz ustalić, czy różnica tych sum stanowi dochód czy stratę,
jeżeli ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, poszczególni wspólnicy w 2018 r. osiągnęli dochód, to mogą obniżyć ten dochód o stratę poniesioną z działalności gospodarczej, wykazaną w zeznaniu za 2017 r.; kwota odliczenia nie może być większa niż 50% tej straty,
gdy dochód za 2018 r. nie pozwoli na rozliczenie całej kwoty straty za 2017 r. przysługującej do odliczenia, to jej nieodliczoną część można będzie rozliczać w kolejnych latach podatkowych, tj. w okresie obejmującym lata 2019-2022, pod warunkiem uzyskania dochodu z tego samego źródła przychodów co strata z 2017 r.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.