PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od dochodu  »   Zabiegi rehabilitacyjne a koszty prywatnego leczenia
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zabiegi rehabilitacyjne a koszty prywatnego leczenia

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018

Przed zastosowaniem ulgi rehabilitacyjnej osoby uprawnione muszą ustalić, czy poniesione wydatki dają prawo do ich odliczenia. Należy bowiem mieć na uwadze, że nawet jeżeli dany wydatek został poniesiony w związku z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej lub w celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych takiej osobie, to nie podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o ile nie został wymieniony w art. 26 ust. 7a updof.

Zwróć uwagę!

Wydatki niewymienione w określonym ustawowo katalogu wydatków uważanych za poniesione na cele rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu).

Pomimo że został określony katalog wydatków uznawanych za poniesione na cele rehabilitacyjne, stosowanie ulgi rehabilitacyjnej w praktyce sprawia trudności interpretacyjne. Problematyczne jest bowiem określenie, jakie wydatki mieszczą się w zakresie wyszczególnionych kategorii wydatków rehabilitacyjnych. Jedną z takich kategorii, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 updof, są wydatki na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Analiza interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyjnych pokazuje, że rozbieżności przy określaniu, jakie wydatki mieszczą się w zakresie "zabiegów rehabilitacyjnych", są konsekwencją stosowania różnych rodzajów wykładni tego wyrażenia.

Niektóre sądy administracyjne, dla odczytania normy prawnej zawartej w art. 26 ust. 7a pkt 6 updof, sięgają po wykładnię celowościową, przyjmując w rezultacie szerokie rozumienie pojęcia "zabiegi rehabilitacyjne". Przykładem jest wyrok WSA w Gliwicach z 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 982/08 (utrzymany w mocy wyrokiem NSA z 17 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1927/09), gdzie Sąd uznał, że: "(...) jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu".

Pogląd ten podzielił również WSA w Krakowie w wyroku z 26 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 1240/17 (orzeczenie nieprawomocne), jednocześnie stwierdzając, że: "Sąd, co do zasady, aprobuje pogląd, że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. (...) zasada ta jednak nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. (...) Należy także podkreślić, iż ocena, jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczo-rehabilitacyjnych wykracza poza kompetencje organów czy to podatkowych, czy interpretacyjnych i należy do lekarza specjalisty".

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że niektóre sądy administracyjne uważają, podobnie jak organy podatkowe, że przepisy dotyczące ulg podatkowych należy interpretować, kierując się przede wszystkim wykładnią językową. Przykładem jest wyrok NSA z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1395/10. Sąd ten zwrócił uwagę, że wydatki na zabiegi rehabilitacyjne zostały wymienione w art. 26 ust. 7a updof w punkcie, który przewiduje odpłatności za pobyt w różnego rodzaju ośrodkach zajmujących się rehabilitacją leczniczą. To zdaniem Sądu wskazuje, że odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, jako podlegająca odliczeniu, dotyczy zabiegów, jakie mogą być wykonywane w takich ośrodkach. W konsekwencji uznał, że: "Gdyby ustawodawca zamierzał umożliwiać odliczanie od dochodu wszelkich wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne w rozumieniu u.p.d.o.f (...) na zabiegi rehabilitacyjne (jako zabiegi o charakterze leczniczym) oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, to wymieniłby tego rodzaju wydatki odrębnie w oddzielnym punkcie ust. 7a jako osobną kategorię wydatków. (...) zabieg operacyjny jest procedurą leczniczą, a nie rehabilitacyjną".

W dalszych rozważaniach NSA ocenił również, że przy różnorodności definicji pojęcia "rehabilitacja" zawartych w słownikach, encyklopediach medycznych, tekstach aktów prawnych (pozapodatkowych), organ podatkowy dokonując jego wykładni, zasadnie odwołał się do znaczenia wynikającego z języka powszechnego, gdyż jak zauważył Sąd: "W języku powszechnym rozumienie pojęcia »rehabilitacja« nie obejmuje operacji chirurgicznych zapobiegających upośledzeniu poruszania się, ale obejmuje zespół działań przystosowujących pacjenta po zabiegu operacyjnym do normalnej lub możliwej do osiągnięcia zdolności do samodzielności ruchowej".

Na stanowisku, że operacja jest procedurą leczniczą, a nie zabiegiem rehabilitacyjnym stanął również WSA w Warszawie, który wyrokiem z 5 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2691/16 oddalił skargę podatnika na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2016 r., nr IPPB4/4511-395/16-2/JK2. Organ podatkowy wyraził w niej stanowisko, że za wydatek objęty ulgą rehabilitacyjną nie można uznać wydatków na odpłatność za zabiegi artroskopii oraz rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

Wśród spraw, w których organy podatkowe za nieprawidłowe uznawały kwalifikowanie poniesionych wydatków do kategorii wydatków na cele rehabilitacyjne, w szczególności na zabiegi rehabilitacyjne, można też wskazać m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

 • z 8 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.243.2017.2.MK dotyczącą odpłatności poniesionej na operację kolana; wynika z niej, że według organu podatkowego: "Wskazany zabieg (...) jest zabiegiem operacyjnym. Nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. Nie można również przyjąć, że jeśli zabieg operacyjny jest zabiegiem umożliwiającym rozpoczęcie dalszej rehabilitacji, to możliwe będzie skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Gdyby jego wolą było, aby do tego wydatku wliczać również każdego rodzaju działania medyczne (w tym np. zabieg operacyjny poprzedzający zabieg rehabilitacyjny i przyczyniający się do konieczności przeprowadzenia rehabilitacji), to niewątpliwie użyłby innego sformułowania",
   
 • z 12 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.347.2017.1.MK, w której uznano, że poza zakresem ulgi rehabilitacyjnej pozostają wydatki poniesione na odpłatność za badania usg oraz wizyty u lekarzy specjalistów,
   
 • z 18 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.190.2017.2.MZ, w której podatniczce odmówiono prawa odliczenia wydatków na zabieg usunięcia i wszczepienia soczewek; organ podatkowy uznał bowiem, że takich zabiegów: "(...) nie można zakwalifikować jako zabiegi rehabilitacyjne, lecz wyłącznie jako zabiegi o charakterze medycznym innym niż rehabilitacyjny. Wskazane wyżej zabiegi nie są zatem traktowane tak jakby były (...) zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu medycznym np. operacyjnym. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne",
   
 • z 1 września 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.225.2017.1.MM, w której organ podatkowy wyraził pogląd, że do ulgi rehabilitacyjnej nie uprawnia poniesienie wydatków na zabieg ekstrakcji zębów u podatnika z chorobą nowotworową,
   
 • z 3 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.78.2017.1.HK, w której stwierdzono brak podstaw do odliczenia przez podatniczkę cierpiącą na osteoporozę wydatków poniesionych na zabieg wertebroplastyki, polegający na wstrzyknięciu tzw. cementu kostnego do trzonu kręgu złamanego lub będącego na granicy złamania,
   
 • z 20 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPB2.4511.76.2017.2.SR, która dotyczy wydatku na odpłatność za zabieg artroskopii barku.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.