Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z działalności gospodarczej prowadzonej za ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023

W stosunku do osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca przewidział nieograniczony obowiązek podatkowy. Polega on na tym, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 updof). Zasadę tę stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof).

1. Osiąganie dochodu za pośrednictwem zagranicznego zakładu

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej jest określane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jako tzw. "zyski przedsiębiorstw".

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, z reguły stanowią, że zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jeśli zatem działalność przedsiębiorstwa jednego z umawiających się państw w drugim umawiającym się państwie nie jest prowadzona za pośrednictwem zakładu, to umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią, że zyski tego przedsiębiorstwa są opodatkowane tylko w państwie jego siedziby. Dopiero istnienie zakładu w drugim umawiającym się państwie daje temu drugiemu państwu prawo opodatkowania zysków zakładu. Powstanie zagranicznego zakładu polskiego rezydenta podatkowego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w innym kraju daje zatem temu drugiemu krajowi prawo opodatkowania dochodów polskiego podatnika uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu (pomimo tego że podatnik ten nadal pozostaje polskim rezydentem podatkowym). Jednak przedsiębiorca musi - w ramach nieograniczonego obowiązku podatkowego - opodatkować zagraniczne dochody w Polsce, stosując jedną z metod unikania podwójnego opodatkowania.

Zwróć uwagę!

Rozstrzygnięcie kwestii czy doszło do powstania zagranicznego zakładu, wymaga indywidualnej oceny konkretnego stanu faktycznego na tle postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


2. Metody unikania podwójnego opodatkowania

Aby nie doszło do podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych (raz - za granicą w kraju osiągania dochodów, a drugi raz - w Polsce), konieczne jest zastosowanie jednej z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania, tj. metody:

 • wyłączenia z progresją lub
 • proporcjonalnego odliczenia.

O tym, która z metod ma zastosowanie w konkretniej sytuacji, decydują postanowienia zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją

Przy tej metodzie dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zagraniczne dochody uwzględnia się do ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

Przy zastosowaniu omawianej metody podatek określa się w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 27 ust. 8 updof).

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Jeżeli polski rezydent wykonuje działalność gospodarczą za granicą przez położony tam zakład, a dochody uzyskane z takiej działalności nie są zwolnione od opodatkowania w Polsce (na mocy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła takiej umowy, to wówczas ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

W takim przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (w tym również uzyskanego z działalności prowadzonej za granicą) odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (art. 27 ust. 9 i art. 30c ust. 4 updof).

Dotyczy to również sytuacji, gdy polski przedsiębiorca uzyskał wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski (art. 27 ust. 9a i art. 30c ust. 5 updof).

Osoby, które uzyskały dochody podlegające rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mogą w zeznaniu odliczyć od podatku dochodowego kwotę tzw. ulgi abolicyjnej uregulowanej w art. 27g updof (z wyjątkiem gdy dochody uzyskają w kraju uznanym za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. raj podatkowy).

Wykaz takich krajów i terytoriów podał Minister Finansów w rozporządzeniach z dnia 28 marca 2019 r.:

Ulga polega na odliczeniu kwoty stanowiącej różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją. Kwota odliczanej ulgi abolicyjnej nie może jednak przekroczyć kwoty 1.360 zł (art. 27g ust. 2 zdanie drugie updof).


3. Rozliczenie przedsiębiorcy

Opodatkowanie według skali podatkowej przy metodzie wyłączenia z progresją

Jeżeli podatnik jest opodatkowany według skali podatkowej, a do dochodu z zagranicznej działalności stosuje się metodę wyłączenia z progresją, przychodu z działalności gospodarczej osiągniętego za granicą, kosztów uzyskania tego przychodu oraz dochodu - nie powinien wykazywać w części E zeznania PIT-36(30) "Dochody/straty ze źródeł przychodów".

W takim przypadku dochód uzyskany za granicą w 2022 r. powinien wykazać:

 • PIT-36(30) - w części I "Obliczenie podatku", w wierszu "Dochody osiągnięte za granicą, o które jest zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote)", w poz. 303 lub 304,
 • w załączniku PIT/ZG(7) - w części C.1, w poz. 12 (natomiast przychód trzeba wykazać w poz. 11 tego załącznika).

W zeznaniu PIT-36 ani w załączniku PIT/ZG nie powinien wykazywać kwoty podatku zapłaconego za granicą.

Opodatkowanie według skali podatkowej przy metodzie proporcjonalnego odliczenia

W przypadku opodatkowania według skali podatkowej przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia dochód uzyskany za granicą poprzez zagraniczny zakład należy wykazać w PIT-36, PIT/ZG i PIT/B.

Podatnik powinien w zeznaniu PIT-36(30) za 2022 r., w części E "Dochody/straty ze źródeł przychodów" wykazać:

 • sumę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, łącznie z przychodami z działalności prowadzonej za granicą (poz. 99),
 • sumę kosztów uzyskania tych przychodów (poz. 100),
 • dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, łącznie z dochodem z działalności prowadzonej za granicą (poz. 101).

Podatek zapłacony za granicą, do którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, po przeliczeniu na złote, powinien wykazać w zeznaniu PIT-36(30), w części I "Obliczenie podatku", w wierszu "Podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (przeliczony na złote)", w poz. 309 lub 310.

W załączniku PIT/ZG(7), w części C.1 podatnik powinien wykazać dochód z działalności gospodarczej za granicą (poz. 13) oraz podatek faktycznie zapłacony za granicą (poz. 14).

Stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, możliwe jest skorzystanie z ulgi abolicyjnej. Jeśli podatnik skorzysta z tej preferencji, wtedy do zeznania powinien dołączyć PIT/O(27).

Opodatkowanie podatkiem liniowym przy metodzie wyłączenia z progresją

Jeżeli podatnik opodatkowany podatkiem liniowym prowadzi działalność gospodarczą za granicą, a do dochodu z działalności tam prowadzonej ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, wówczas dochodu tego nie wykazuje w PIT-36LPIT/B (w PIT-36L i PIT/B wykazuje wyłącznie dochody uzyskane w Polsce). Do zeznania nie powinien dołączać załącznika PIT/ZG.

Opodatkowanie podatkiem liniowym przy metodzie proporcjonalnego odliczenia

Podatnik, który wykonuje działalność za granicą, a do uzyskanych tam dochodów ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, wykazuje te zagraniczne dochody w PIT/ZGPIT/B oraz PIT-36L. Podatek liniowy jest wówczas obliczany od łącznych krajowych i zagranicznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, przy czym podlega on pomniejszeniu o podatek zapłacony za granicą.

Podatnik powinien w PIT-36L(19) za 2022 r. wykazać:

a) w części E "Dochody/straty ze źródeł przychodów":

 • sumę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, łącznie z przychodami z działalności prowadzonej za granicą (poz. 28),
 • sumę kosztów uzyskania tych przychodów (poz. 29),
 • dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, łącznie z dochodem z działalności prowadzonej za granicą (poz. 30),

b) w części H "Obliczenie podatku", podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 30c ust. 4 i 5 updof, przeliczony na złote (poz. 77).

Ponadto w części C.2 załącznika PIT/ZG(7) powinien wykazać dochód uzyskany za granicą (poz. 30) oraz podatek faktycznie zapłacony za granicą (poz. 31).

Stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, możliwe jest skorzystanie z ulgi abolicyjnej. Jeśli podatnik skorzysta z tej preferencji, wtedy powinien do zeznania dołączyć PIT/O(27).

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnik, którego przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, musi stosować tę formę opodatkowania do wszystkich przychodów z działalności gospodarczej, tj. uzyskanych także za granicą.

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540), przepisy art. 27 ust. 8-9a updof stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że unikanie podwójnego opodatkowania jest realizowane poprzez stosowanie przepisów ustawy o PIT (tj. art. 27 ust. 8 lub art. 27 ust. 9 i 9a updof).

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zastosowanie metody wyłączenia z progresją oznacza, że przychód osiągnięty za granicą generalnie nie ma wpływu na wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, którą opodatkowane są przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

Podatnik osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i uzyskujący przychody za granicą, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą, musi przychód zagraniczny zsumować z przychodem uzyskanym w Polsce i łączną kwotę wykazać w zeznaniu PIT-28(25). Ponadto w PIT-28(25) musi wykazać podatek zapłacony za granicą, ale tylko do wysokości przypadającego podatku na dochód uzyskany za granicą.

Stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, możliwe jest skorzystanie z ulgi abolicyjnej. Jeśli podatnik skorzysta z tej preferencji, wtedy powinien do zeznania dołączyć PIT/O(27).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.