Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczenia podatkowe dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej za granicą
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenia podatkowe dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
1. Praca za granicą a rozliczenie podatku w Polsce

Obowiązek podatkowy zależy od tego, gdzie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową). Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik ma miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce płaci podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Tak wynika z art. 3 ust. 1 i 2a updof.

Stosownie do art. 3 ust. 1a updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepis wskazuje na dwie przesłanki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Wystarczy spełnienie tylko jednej z tych przesłanek, aby można było uznać daną osobę za polskiego rezydenta. Przykładowo, jeżeli w 2020 r. podatnik wyjechał do pracy za granicę tylko na wakacje, czyli spędził tam mniej niż 183 dni roku podatkowym, a ośrodek jego interesów życiowych pozostał w Polsce, to całość swoich zarobków rozlicza w Polsce.

Uznanie osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski w rozumieniu ustawy o PIT, nie przesądza jednak o uznaniu tej osoby, za osobę podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Konieczne jest bowiem uwzględnienie postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, co wynika z art. 4a updof.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powszechnie przyjmują, że określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem danego państwa podlega w tym państwie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zdarza się jednak, że oba państwa nakładają na tę samą osobę nieograniczony obowiązek podatkowy. Umowy zawierają postanowienia pozwalające rozstrzygnąć, które państwo w takich okolicznościach może daną osobę uznać za swojego rezydenta podatkowego.

Zwróć uwagę!

Jeżeli podatnik nie ma statusu rezydenta podatkowego w Polsce, wówczas rozlicza się w Polsce tylko z dochodów osiąganych w Polsce.

Jeżeli podatnik jest polskim rezydentem podatkowym, to dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju zostały otrzymane, powinien rozliczyć w Polsce.


2. Metody unikania podwójnego opodatkowania

Jeżeli, jako polski rezydent podatkowy, podatnik uzyskuje dochody za granicą, dochody te mogą być opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania. Aby jednak nie doszło do podwójnego opodatkowania, konieczne jest skorzystanie z jednej z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania, tj. metody:

 • wyłączenia z progresją lub
 • proporcjonalnego odliczenia.

Na gruncie polskich przepisów metodę wyłączenia z progresją reguluje art. 27 ust. 8 updof, a metodę proporcjonalnego odliczenia - art. 27 ust. 9 i 9a updof.

Zależnie od danej metody, podatek oblicza się w różny sposób.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość bierze się pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Zwróć uwagę!

Jeżeli w 2020 r. podatnik uzyskał tylko dochody za granicą, do których na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę wyłączenia z progresją, to nie musi składać zeznania podatkowego. Natomiast ma obowiązek złożenia zeznania i rozliczenia dochodów według metody wyłączenia z progresją, jeżeli:

 • poza wymienionymi dochodami uzyskał też inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
 • chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody krajowe i zagraniczne łączy się ze sobą. Następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zwróć uwagę!

Przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia obowiązek wykazania w zeznaniu dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Wybór metody unikania podwójnego opodatkowania

O tym, którą z metod unikania podwójnego opodatkowania podatnik ma zastosować w swoim przypadku, decydują przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku gdy dochód został uzyskany w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (np. w Afganistanie, Brazylii, Libii, Iraku), stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metody unikania podwójnego opodatkowania stosowane w zakresie rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r. z pracy najemnej w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
metoda wyłączenia z progresją metoda proporcjonalnego odliczenia
Albania, Azerbejdżan, Bangladesz, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indonezja, Islandia, Jordania, Kanada, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Norwegia, Pakistan, Portugalia, RPA, Rumunia, Serbia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy, Wyspa Man, Zimbabwe Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Austria, Chile, Egipt, Etiopia, Finlandia, Gruzja, Guernsey, Holandia, Indie, Iran, Irlandia, Izrael, Japonia, Jersey, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Litwa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone Ameryki, Syria, Tadżykistan, Tajwan, Uzbekistan, Wielka Brytania i Irlandia Płn., Zjednoczone Emiraty Arabskie
Źródło: www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/

3. Dochody z zagranicy w zeznaniu podatkowym

Jeżeli podatnik uzyskał w 2020 r. dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą, które:

 • nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania lub
 • są w Polsce zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale uzyskał również inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu według skali podatkowej albo chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,

składa zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

Odliczanie zagranicznych diet

Do przychodów osób pracujących za granicą może mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 20 updof. Na podstawie tego przepisu wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 updof (czyli mających miejsce zamieszkania w Polsce), przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody m.in. ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Wskazniki i stawki Wysokość diety w poszczególnych państwach podajemy w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Wskazane zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzenia uzyskiwanego przez podatników wymienionych w art. 21 ust. 15 updof, czyli m.in. wynagrodzenia pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku podróży służbowej stosuje się zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof).

Koszty uzyskania przychodów

Osobom, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 updof. Podatnik uzyskujący przychody z tego źródła, ale położonego za granicą, też ma prawo pomniejszyć przychody o koszty uzyskania przychodów. Przyjmuje je w takiej samej wysokości, jak w przypadku pracy świadczonej w Polsce i na takich samych zasadach.

Składki ZUS

Ustalony dochód (tj. przychód osiągnięty za granicą pomniejszony o przychód zwolniony od podatku, a następnie przeliczony na złote i pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) pomniejsza się o kwotę zapłaconych lub potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a updof. Na podstawie tych przepisów można odliczyć nie tylko składki odprowadzane do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ale także składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w innych niż Polska państwach członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Prawo do odliczenia zapłaconych za granicą składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zostało uzależnione przez ustawodawcę od łącznego spełnienia warunków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2a i ust. 13a-13c updof.

Składki zdrowotne

Z kolei podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę pobranej lub zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym zagraniczne. Zasady odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne uregulowane zostały w art. 27b updof. Obniżenie o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska kraju UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej stosuje się, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 27b updof. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Inne preferencje

Jeżeli w zeznaniu podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń, np.: 

 • darowizn,
 • ulgi na dzieci,
 • ulgi rehabilitacyjnej.

Ma także prawo złożyć wniosek o przekazanie wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu.

Uzyskujący dochody za granicą, mają możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, bądź preferencyjnego rozliczenia przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci - o ile zostaną spełnione warunki określone przez ustawodawcę.

Ulga abolicyjna

Podatnik, który dochody uzyskane poza terytorium Polski rozlicza metodą proporcjonalnego odliczenia, może skorzystać z ulgi abolicyjnej na zasadach określonych w art. 27g updof. W tym celu od podatku odlicza kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Ulgi tej nie można stosować, jeżeli dochody uzyskane zostały w tzw. rajach podatkowych, czyli krajach lub na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatnik korzystający z ulgi abolicyjnej wykazuje ją w załączniku PIT/O.

Zwróć uwagę!

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające stosowanie ulgi abolicyjnej. W ich myśl odliczenie z tytułu tej ulgi (z pewnymi wyjątkami) nie może przekroczyć 1.360 zł. Przy czym limit ten ma zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r. Zatem podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w 2020 r. mają prawo stosować przepisy obowiązujące w 2020 r., tj. bez uwzględniania tego limitu.

Przeliczanie waluty

Osoby uzyskujące przychody w walucie obcej powinny przeliczać je na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 updof).

Wskazniki i stawki Kursy średnie walut obcych ogłaszane przez NBP dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Także do przeliczenia kosztów, kwot uprawniających do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatków oraz podatku, wyrażonych w walutach obcych stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez NBP. Do przeliczenia należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień poniesienia kosztu lub dzień poniesienia wydatku albo zapłaty podatku. Wynika tak z art. 11a ust. 2 i 3 updof.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.