PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczenie roczne dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie roczne dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019

Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce w 2018 r. prowadził w kraju działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowywał według skali podatkowej. Działalność gospodarczą prowadził także w Szwajcarii i tam z tego tytułu płacił podatki. Czy zagraniczne dochody z działalności gospodarczej powinien rozliczyć w zeznaniu składanym w Polsce i wykazać je w PIT-ZG?

Określenie obowiązku podatkowego

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF). Wówczas dochody uzyskane za granicą, co do zasady, rozlicza się w Polsce z zastosowaniem postanowień właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z danym państwem.

Przypomnijmy, że w myśl art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ustalenie kraju opodatkowania zagranicznych dochodów

art. 7 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 22, poz. 92 ze zm.) wynika, że zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (tu: w Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie (tu: w Szwajcarii), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Zatem dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, konieczne jest ustalenie, czy w świetle przepisów wspomnianej konwencji działalność gospodarcza jest wykonywana poprzez zakład położony w Szwajcarii, czy też bez pomocy takiego zakładu. W przypadku, gdy faktyczne warunki, w jakich polski rezydent wykonuje w Szwajcarii działalność gospodarczą, nie spełniają przesłanek do uznania, że jest ona prowadzona w formie zakładu - to dochody z tej działalności podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jeżeli natomiast doszło do powstania w Szwajcarii zakładu, to państwo to ma prawo opodatkowania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem tego zakładu.

Zagraniczny zakład

W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 22 ustawy o PDOF, zagraniczny zakład to:

 • stała placówka, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
   
 • plac budowy, budowa, montaż lub instalacja, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
   
 • osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Przy czym podaną w ustawie o PDOF definicję należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną (tu: konwencji zawartej między Polską a Szwajcarią).

W ww. konwencji "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Zakładem jest również budowa, montaż lub instalacja, gdy okres ich prowadzenia trwa dłużej niż dwanaście miesięcy. Ponadto szczególną formą istnienia zakładu jest tzw. przedstawiciel zależny.

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, nie stanowią zakładu:

a) użytkowane placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

b) utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania,

c) utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

d) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,

e) stałe placówki utrzymywane wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych albo wykonywania podobnej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter,

f) prowadzenie przez przedsiębiorstwo umawiającego się państwa placówki montażowej w drugim umawiającym się państwie w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń dla drugiego umawiającego się państwa,

g) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do f), jednak pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Rozliczenie zagranicznego dochodu

Z pytania wynika, że podatnik w Szwajcarii płacił podatki z tytułu prowadzonej tam działalności gospodarczej. Można zatem przyjąć, że działalność tę wykonywał poprzez położony tam zakład. Wówczas uzyskane z tego tytułu dochody są opodatkowane w Szwajcarii tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane takiemu zakładowi.

Niezależnie od tego, podatnik - ze względu na polską rezydencję podatkową - podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów z polskiej działalności gospodarczej oraz z firmowych dochodów uzyskanych w Szwajcarii. Aby jednak nie doszło do podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych (raz w Szwajcarii, a drugi raz w Polsce), zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją. Przy tej metodzie dochody uzyskane w Szwajcarii są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Szwajcarskie dochody uwzględnia się do ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF, jeżeli podatnik będący polskim rezydentem, oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii przy pomocy zakładu, wolnych od opodatkowania w Polsce na mocy konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskał w Polsce dochody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, to podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (tu: uzyskane w Szwajcarii) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Przykład

 

Podatnik będący polskim rezydentem w 2018 r. osiągnął:

 • w Polsce opodatkowany według skali podatkowej dochód z działalności gospodarczej w kwocie 30.000 zł,
   
 • w Szwajcarii poprzez położony tam zakład dochód z działalności gospodarczej w kwocie 50.000 zł.

Łączny dochód podatnika wyniósł 80.000 zł, tj. 30.000 zł + 50.000 zł.

Podatek obliczony według obowiązującej w 2018 r. skali podatkowej wyniósł 13.843,98 zł, tj. (80.000 zł × 18%) - 556,02 zł.

Stopa procentowa podatku od sumy dochodów wyniosła 17,30%, tj. (13.843,98 zł : 80.000 zł) × 100%.

Podatek obliczony według stopy procentowej od dochodu uzyskanego w Polsce wyniósł 5.190 zł, tj. 30.000 zł × 17,30%.

Wykazanie zagranicznego dochodu w PIT-36 i PIT/ZG

Przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii, kosztów uzyskania tego przychodu oraz dochodu podatnik nie powinien wykazywać w zeznaniu PIT-36 sporządzanym za 2018 r. w części D.1. "Dochody i straty podatnika".

Szwajcarski dochód podatnik powinien natomiast wykazać w:

 • zeznaniu PIT-36 w części H "Obliczenie podatku", w wierszu "Dochody osiągnięte za granicą, o które jest zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote)", w poz. 199,
   
 • załączniku PIT/ZG - w części C.1. "Dochody/przychody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT36S", w wierszu "Pozarolnicza działalność gospodarcza", w poz. 12 (przychód należy wykazać w poz. 11 tego załącznika).

Z kolei podatku zapłaconego w Szwajcarii od dochodów z prowadzonej tam działalności nie wykazuje się w zeznaniu PIT-36 ani w załączniku PIT/ZG.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.