PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Wspólne opodatkowanie  »   Działalność opodatkowana ryczałtem a wspólne rozliczenie z małżonkiem i odliczenie składki ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Działalność opodatkowana ryczałtem a wspólne rozliczenie z małżonkiem i odliczenie składki zdrowotnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019

Z końcem kwietnia 2018 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą w zakresie handlu, z której przychody opodatkowane były ryczałtem. Za 2018 r. złożyłam PIT-28. Jestem na emeryturze i z tego tytułu otrzymuję świadczenie emerytalne. Czy za 2018 r. mogę rozliczyć się z emerytury (na PIT-37) razem z mężem, który pracuje na etacie, odliczając część składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej z działalności, której nie odliczyłam w PIT-28 (przychód za 2018 r. był za mały)?

Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem wyklucza wspólne rozliczenie dochodów z małżonkiem. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczona od podatku z danego źródła dochodów/przychodów może zostać odliczona od podatku obliczonego od przychodu/dochodu "pochodzącego" z innego źródła (szczegóły w artykule).

Prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem

Podstawowa zasada odrębnego opodatkowania małżonków, wynikająca z art. 6 ust. 1 ustawy o PDOF, przewiduje wyjątek od jej stosowania. Polega on na możliwości wspólnego rozliczenia dochodów małżonków (podatek ustala się wówczas w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków). Aby jednak można było skorzystać z takiego sposobu rozliczenia dochodów, należy spełnić szereg warunków określonych ustawą. Wynika z nich, że małżonkowie (objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów tylko wówczas, gdy:

 • przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i przez cały ten rok istniała między nimi wspólność majątkowa,
   
 • w roku podatkowym do żadnego z małżonków nie miały zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem przepisów regulujących opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym), ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
   
 • złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Powyższe wynika z art. 6 ust. 2, 8 i 9 ustawy o PDOF.

Nowe prawo Z dniem 1 stycznia 2019 r. w art. 6 ustawy o PDOF uchylono ust. 10, który wyłączał możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków (i osób samotnie wychowujących dzieci) w sytuacji, gdy zeznanie zostało złożone po terminie, tj. po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Z pytania wynika, że Czytelniczka w 2018 r. prowadziła działalność gospodarczą, z której przychody były opodatkowane ryczałtem. Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem - jak wskazano wyżej - wyklucza wspólne rozliczenie dochodów z małżonkiem. Zatem w przedstawionej sytuacji nie zostały spełnione warunki zezwalające na skorzystanie z takiego sposobu rozliczenia dochodów małżonków. Nie ma tutaj również znaczenia to, że z końcem kwietnia 2018 r. Czytelniczka zlikwidowała działalność gospodarczą (mimo, że w 2018 r. działalność została zlikwidowana, to jednak w roku podatkowym miały do niej zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Odliczanie od podatku składki zdrowotnej

Brak prawa do wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem nie oznacza jednak, że Czytelniczka nie będzie miała możliwości odliczenia od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne, której nie odliczyła w zeznaniu PIT-28 złożonym przez nią za 2018 r. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnych regulacji, z których wynikałoby, że składka zdrowotna opłacona z danego źródła przychodów może zostać odliczona od podatku "pochodzącego" tylko z tego źródła. Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, co do zasady, podlegają odliczeniu od podatku niezależnie od tego, z jakiego źródła dochodów/przychodów były należne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaconą z działalności gospodarczej można więc odliczyć nie tylko od podatku obliczonego od dochodów (przychodów) z tej działalności, lecz także od podatku "pochodzącego" od dochodów (przychodów) z innego źródła (np. z emerytury). Tak też wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.288.2017.2.BK:

"(...) Wnioskodawczyni może odliczyć zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tych składek od podatku należnego za ten rok, obliczonego od uzyskanych dochodów z pracy i emerytury. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.247.2018.1.IM:

"(...) Przepisy Ustawy PIT nie zawierają żadnych ograniczeń co do możliwości odliczania od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od podatku dochodowego z innego źródła. Ponadto przepis art. 27b ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT nie precyzuje, z jakiego tytułu musi zostać opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne, aby możliwe było jej odliczenie. Zatem ustawodawca nie ogranicza możliwości odliczenia składki płaconej z tytułu przychodów z określonego źródła wyłącznie do podatku od dochodów z tego źródła. Innymi słowy, kwestia, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku dochodowego kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne nie zależy od tego, w związku z jakim źródłem przychodów powstał obowiązek zapłaty tych składek. (...)"

Mając powyższe na uwadze, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, która nie została odliczona od podatku opłaconego w formie ryczałtu z tytułu prowadzonej działalności, może zostać odliczona od podatku obliczonego od dochodów z emerytury.

Skoro w analizowanej sytuacji Czytelniczka nie może rozliczyć dochodów wspólnie z małżonkiem, to może ona samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykaże przychody uzyskane w 2018 r. z tytułu emerytury, a następnie od podatku obliczonego od dochodu z tego tytułu, odliczy (łącznie ze składką zdrowotną pobraną przez organ rentowy) część składki zdrowotnej nieodliczoną od podatku zryczałtowanego, zapłaconą w 2018 r. Odliczenie to nie będzie mogło przekroczyć wysokości podatku.

Wskazać przy tym należy, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki oraz, że obniżenie to nie może dotyczyć składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PDOF oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (por. art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o PDOF). Wysokość wydatków z tytułu składki zdrowotnej ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających jej poniesienie.

Nowy sposób składania zeznań podatkowych

Począwszy od rozliczeń za 2018 r., organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego m.in. zeznania podatkowe PIT-37, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane zawarte w rocznym obliczeniu podatku sporządzonym przez organ rentowy. W udostępnionym zeznaniu podatnik ma m.in. możliwość wprowadzenia zmian i dokonania jego akceptacji przed upływem terminu określonego na jego złożenie. Oznacza to złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. Tak wynika z art. 45cd ust. 1 i 2 ustawy o PDOF. Więcej na temat usługi Twój e-PIT pisaliśmy m.in. w Biuletynie Informacyjnym nr 7 z 1 marca br. i w dodatku nr 5 do BI z 1 lutego 2019 r., pt. "Co nowego w przepisach w 2019 r.?".

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.