PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Wspólne opodatkowanie  »   Zniesienie czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zniesienie czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów - objaśnienia resortu finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl, w zakładce Wiadomości → Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe) zamieszczone zostały Objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. pt. "Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów".

Objaśnienia dotyczą:

 • wskazania warunków, od spełnienia których uzależnione jest zastosowanie preferencyjnych form opodatkowania przy rozliczaniu dochodów za 2018 r., oraz
   
 • określenia skutków likwidacji warunku dotyczącego terminu złożenia wniosku o zastosowanie tych form opodatkowania przez podatników uprawnionych w odniesieniu do dochodów za 2018 r.

W treści objaśnień przypomniano, że preferencyjne opodatkowanie dochodów obejmuje:

a) wspólne opodatkowanie dochodów:

  • małżonków,
    
  • wdów i wdowców,

b) opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunki korzystania z preferencyjnego opodatkowania w rozliczeniu za 2018 r.

Warunki stosowania preferencyjnego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów za 2018 r., wynikające z art. 6 i 6a updof i omówione w objaśnieniach, zebraliśmy i prezentujemy w formie tabelarycznej.

Wyszczególnienie Kategorie uprawnionych podatników
małżonkowie wdowy/wdowcy rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dzieci
przesłanki warunkujące prawo do ulgi
- posiadanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce albo poza terytorium Polski, przy zastrzeżeniu spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 3a i 11-13 updof,
- osiąganie przynajmniej przez jednego z małżonków dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, na zasadach określonych w art. 27 updof,
- pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
- istnienie między małżonkami przez cały rok podatkowy wspólności majątkowej,
- złożenie wniosku o łączne opodatkowanie dochodów, wyrażonego we wspólnym zeznaniu podatkowym
- złożenie wniosku o zastosowanie łącznego opodatkowania dochodów, przez podatnika (wdowę/wdowca), jeżeli:
  związek małżeński zawarto przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, lub 
  pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego,
- spełnienie odpowiednio pozostałych przesłanek omówionych w odniesieniu do małżonków
- pozostawanie osobą stanu wolnego (tj. panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką lub rozwodnikiem) albo osobą w związku małżeńskim, jeżeli została orzeczona separacja albo małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,
- samotne wychowywanie dziecka,
- posiadanie przez rodzica lub opiekuna prawnego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce albo poza terytorium Polski, przy zastrzeżeniu spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 4a i 11-13 updof,
- posiadanie na wychowaniu:
  dziecka małoletniego,
  dziecka pełnoletniego, które otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  uczącego się dziecka do ukończenia 25 roku życia, którego roczne dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof, nie przekroczyły łącznie kwoty 3.089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty rodzinnej) 
rodzaj preferencji
- podatek jest określany na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków; sumowaniu podlegają dochody po ich uprzednim pomniejszeniu odrębnie przez każdego z małżonków o kwoty podlegające odliczeniu od dochodu (np. z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 updof),
- wspólne opodatkowanie ma zastosowanie nawet, gdy jeden z małżonków nie uzyskał żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku
- podatek jest ustalany w podwójnej wysokości podatku od połowy dochodów rodzica lub opiekuna prawnego,
- w przypadku rodziców do ich dochodów podlegających opodatkowaniu mogą być uprzednio doliczone dochody małoletnich dzieci, zgodnie z art. 7 updof
przesłanki wykluczające preferencyjne opodatkowanie podleganie w roku podatkowym przez jednego z małżonków, osobę samotnie wychowującą dzieci lub jej dziecko, przepisom regulującym opodatkowanie podatkiem liniowym, przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów osiąganych z najmu lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą), ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Zniesienie czasowego ograniczenia do złożenia wniosku o zastosowanie preferencyjnego opodatkowania

W dalszej części omawianych objaśnień udostępnionych na stronie resortu finansów przypomniano, że z dniem 1 stycznia 2019 r. uchylony został art. 6 ust. 10 updof.

Przepis ten przewidywał, że małżonkowie, wdowy i wdowcy oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, spełniający warunki do preferencyjnego opodatkowania dochodów, mogli skorzystać z tego uprawnienia pod warunkiem, że złożyli wniosek o preferencyjne opodatkowanie dochodów w określonym czasie, tj. nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym). Niedochowanie tego terminu, niezależnie od przyczyn jego naruszenia, skutkowało utratą prawa do korzystnego rozliczenia podatku. Pociągało to za sobą również konieczność złożenia nowego rozliczenia podatkowego dokonanego przy zastosowaniu powszechnie obowiązujących zasad opodatkowania.

Dzięki uchyleniu przepisu, który przewidywał czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o zastosowanie preferencyjnego opodatkowania, te niekorzystne dla podatników skutki zostały wyeliminowane. Zmianę tę podatnicy odczują już w odniesieniu do dochodów za 2018 r.

Jak możemy przeczytać w omawianych objaśnieniach: "Począwszy od 2019 r. możliwość opodatkowania dochodów małżonków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowujących dzieci nie jest już uzależniona od terminu złożenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym.

Ponieważ zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy składający zeznanie za 2018 r. będą mogli opodatkować preferencyjnie dochody, także wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania złożą po dniu 30 kwietnia 2019 r.

Powyższe oznacza również, że zmiana ta ma zastosowanie wyłącznie do preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. i nie można jej zastosować do opodatkowania dochodów za 2017 r. i lata wcześniejsze".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.