PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Przychody i koszty  »   Sporządzenie PIT/B - obowiązek przedsiębiorców
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sporządzenie PIT/B - obowiązek przedsiębiorców

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Osoby fizyczne, które w 2018 r. uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT, obowiązek ten należy dopełnić w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli źródłem przychodów osiąganych w 2018 r. była pozarolnicza działalność gospodarcza, opodatkowana według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, osoby te (przedsiębiorcy) muszą dokonać rozliczenia podatkowego we własnym zakresie, odpowiednio w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L. Aby rozliczenie to było prawidłowe, do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/B, a samo sporządzenie zeznania rozpocząć od wypełnienia tego załącznika.

1. Zagadnienia ogólne

Załącznik PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółek niebędących osobą prawną.

Jest on informacją o dochodzie (stracie) danego podatnika. Z tego względu składa go osobno każdy wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, a także każdy z małżonków prowadzących działalność gospodarczą (osobno lub wspólnie), nawet gdy rozliczają się we wspólnym zeznaniu podatkowym.

W przypadku gdy podatnik w roku podatkowym prowadził kilka rodzajów działalności, w tym samodzielnie lub w różnych spółkach, to w PIT/B wykazuje osobno dane dotyczące każdej z tych działalności, dla której prowadzona była odrębna podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe. Tak wynika z objaśnień zawartych na druku omawianego formularza podatkowego.

W poszczególnych częściach załącznika PIT/B wykazuje się osobno:

a) w przypadku działalności prowadzonej indywidualnej:

  • dane dotyczącego danego rodzaju działalności gospodarczej oraz
    
  • przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód lub stratę z każdego rodzaju działalności,

b) w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki:

  • dane dotyczące każdej spółki niebędącej osobą prawną, prowadzącej działalność gospodarczą, której podatnik był wspólnikiem i wielkość udziału przysługującego mu w prawie do udziału w zysku danej spółki, oraz
    
  • przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód lub stratę z działalności danej spółki oraz ich część przypadającą podatnikowi stosownie do jego prawa do udziału w zysku spółki.

W części D załącznika PIT/B wpisuje się łączną kwotę (sumę) przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich rodzajów działalności oraz uzyskany dochód/poniesioną stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej jako źródła przychodów. Dane z tej części przenosi się następnie do odpowiednich pozycji zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Zwróć uwagę!

Jeżeli do zeznania podatnik dołącza więcej niż jeden załącznik PIT/B, to część D wypełnia tylko na jednym załączniku, w którym sumuje przychody i koszty ich uzyskania ze wszystkich załączników.


2. Udział spółki komandytowej w innej spółce osobowej

Osoby fizyczne są wspólnikami spółki komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą. Spółka ta nabyła 50% udziałów w innej spółce niebędącej osobą prawną. Czy wspólnicy spółki komandytowej sporządzając zeznanie PIT-36L, powinni przychody i koszty z tytułu udziału w innej spółce niebędącej osobą prawną wykazać w osobnej pozycji załącznika PIT/B, czy też powinni je połączyć z przychodami i kosztami spółki komandytowej?

Przychody i koszty z tytułu udziału w innej spółce niebędącej osobą prawną wspólnicy spółki komandytowej powinni wykazać łącznie z przychodami i kosztami spółki komandytowej.

art. 8 ust. 1 i 2 updof wynika, że jeżeli osoby fizyczne posiadają udział w spółce niebędącej osobą prawną, to przychody z udziału w tej spółce, koszty uzyskania przychodu, koszty niepodatkowe oraz straty i ulgi związane z działalnością spółki, u każdego wspólnika ustala się proporcjonalnie do przysługującego mu udziału (prawa do udziału w zysku). Jednocześnie art. 5b ust. 2 updof wskazuje, że jeżeli spółka niebędąca osobą prawną prowadzi działalność gospodarczą, to u wspólników przychody z tytułu udziału w tej spółce należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Odnosząc się zatem do sytuacji opisanej w pytaniu, nie budzi wątpliwości, że wspólnicy spółki komandytowej do zeznania PIT-36L muszą dołączyć PIT/B. Problem, przed którym stanęli, stanowi natomiast kwestia wykazania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, które spółka komandytowa uzyskała w związku z przysługującym jej udziałem w innej spółce niebędącej osobą prawną.

Należy zatem wyjaśnić, że przepisy Kodeksu spółek handlowych statuują spółkę komandytową jako spółkę osobową, a więc nieposiadającą osobowości prawnej. Niemniej jednak spółka komandytowa ma podmiotowość prawną i może we własnym imieniu oraz na własny rachunek nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Skoro zatem spółka komandytowa nabyła 50% udziałów w innej spółce niebędącej osobą prawną prowadzącej działalność gospodarczą, to ustalona proporcjonalnie do tego udziału kwota przychodów i kosztów z działalności tej innej spółki, wpływać będzie bezpośrednio na wynik działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową. Innymi słowy, przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę, w której ma udział spółka komandytowa, będą podlegały doliczeniu do przychodów spółki komandytowej z prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej. Tak samo koszty uzyskania przychodów związane z działalnością gospodarczą tej innej spółki niebędącej osobą prawną, wpłyną na zwiększenie kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej.

U wspólników spółki komandytowej oznacza to, że każdy z nich w sporządzonym przez siebie załączniku PIT/B wykaże tylko dane dotyczące:

 • przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a także dochodu/straty spółki komandytowej,
   
 • udziału przysługującego mu w spółce komandytowej oraz
   
 • przypadających mu przychodów i kosztów, a także dochodu/straty z tytułu udziału w spółce komandytowej.

3. Koszty podatkowe wspólnika niezgodne z kosztami przypadającymi na jego udział w spółce

W podatkowej księdze prowadzonej przez spółkę cywilną jako koszt uzyskania przychodów wpisywano składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za siebie przez jednego wspólnika. Drugi wspólnik korzystał natomiast z możliwości odliczenia takich składek od dochodu. Jak zatem składki stanowiące koszt podatkowy tylko u jednego wspólnika powinien on wykazać w załączniku PIT/B?

PIT/B w pozycjach dotyczących podatnika należy wykazać przypadającą na niego kwotę kosztów uzyskania przychodów ustaloną proporcjonalnie do posiadanego udziału, powiększoną o kwotę opłaconych w roku podatkowym składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Cechą ubezpieczeń społecznych jest ich indywidualny charakter, co oznacza, że obowiązek zapłaty składek spoczywa na osobach ubezpieczonych (wspólnikach), a nie na spółce.

Również na gruncie przepisów o podatku dochodowym spółka cywilna jest transparentna podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem tego podatku, choć to na niej ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej. Na podstawie tej ewidencji wspólnicy ustalają wielkość przychodów i kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę, przypadających im proporcjonalnie do wielkości udziału jaki każdy wspólnik posiada w prawie do zysku spółki. Może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie koszty działalności ujęte w ewidencji są wspólne dla wszystkich wspólników. Takim wyjątkiem są m.in. wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dość bowiem, że obowiązek opłacenia składek obciąża ich osobiście, to przepisy podatkowe umożliwiają wybór zasad, na jakich składki te będą przez nich rozliczane, tzn. albo poprzez ich zaliczenie do kosztów albo odliczanie od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a updof.

Odnosząc się do sytuacji opisanej w pytaniu, należy zatem stwierdzić, że składki na własne ubezpieczenia społeczne zapłacone przez podatnika i ujęte w ewidencji podatkowej prowadzonej przez spółkę, będą podlegały rozliczeniu tylko u niego. Znajdzie to wyraz w sporządzanym przez niego PIT/B, w którym w pozycjach dotyczących spółki powinien on wykazać uzyskany przez spółkę przychód i koszty jego uzyskania (bez kwoty składek ZUS) oraz dochód (stratę). Z kolei w pozycjach dotyczących podatnika przypadającą na niego kwotę:

1) przychodów ustaloną proporcjonalnie do posiadanego udziału,

2) kosztów uzyskania przychodów ustaloną proporcjonalnie do posiadanego udziału, powiększoną o kwotę opłaconych w roku podatkowym składek na własne ubezpieczenia społeczne,

3) dochodu/straty obliczoną jako różnicę między przychodem i kosztami ustalonymi zgodnie z pkt 2.

Natomiast w celu wyjaśnienia niezgodności wpisanej w PIT/B kwoty kosztów uzyskania przychodów przypadającej na podatnika jako wspólnika z kwotą kosztów ustaloną jako procentowy udział w kosztach spółki, można złożyć organowi podatkowemu wyjaśnienie na piśmie i dołączyć je do zeznania podatkowego.


4. Załącznik PIT/B przy korekcie zeznania

Z uwagi na błędnie wypełnione pozycje w zeznaniu PIT-36 będę musiał złożyć jego korektę. Czy do zeznania korygującego muszę dołączyć PIT/B, jeżeli załącznik ten został pierwotnie wypełniony prawidłowo i nie wymaga zmiany?

Do zeznania korygującego należy dołączyć PIT/B, nawet jeżeli pierwotnie został wypełniony prawidłowo.

Jeżeli podatnik stwierdzi, że złożone zeznanie podatkowe sporządził nieprawidłowo, ma prawo we własnym zakresie dokonać jego korekty. Z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej wynika, że dokonuje się tego poprzez złożenie zeznania korygującego. Zeznanie korygujące, to sporządzone na nowo rozliczenie podatkowe, zawierające poprawione dane lub wartości, w którym jako cel złożenia wskazuje się złożenie korekty. Rozliczenie musi jednak być kompletne, a to oznacza, że powinno być złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (tu: załącznikiem PIT/B), gdyż stanowią jego integralną część. Nie ma przy tym znaczenia, że załączniki dołączone do zeznania korygowanego, były sporządzone właściwie i nie wymagają poprawienia.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.