Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  HITY GOFINU

HITY GOFINU

A
A
A
poleć artykuł  
drukuj artykuł
Towary używane warto sprzedać do końca 2013 r.
Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013

Z początkiem 2014 r. w istotny sposób zmienią się zasady opodatkowania podatkiem VAT towarów używanych. Mowa tu o towarach używanych, które obecnie zdefiniowane są w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, jako ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Dostawa tak rozumianych towarów używanych korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podobna zasada dotyczy towarów wykorzystywanych przez podatnika do działalności mieszanej, czy też do działalności zwolnionej z VAT. Jeżeli zatem podatnik nabył towary na potrzeby działalności zwolnionej z VAT, bądź też na potrzeby działalności mieszanej i okres używania tych towarów wyniósł co najmniej pół roku, to może przy ich sprzedaży zastosować zwolnienie z VAT, jeżeli przy nabyciu ww. towarów nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przykład

Firma Alfa w 2012 r. nabyła na potrzeby działalności opodatkowanej dwa zestawy komputerowe od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W związku z tym przy ich nabyciu nie mogła odliczyć podatku naliczonego. W listopadzie 2013 r. firma Alfa sprzedając ww. towary mogła zastosować zwolnienie z VAT, bowiem były to towary używane w rozumieniu aktualnie obowiązującego przepisu. Okres ich używania przez podatnika był dłuższy niż pół roku, a przy nabyciu towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nie będzie już w ustawie definicji towarów używanych w takim rozumieniu, jak w obowiązującym obecnie art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten zostanie bowiem uchylony. Pojęcie "towary używane" dotyczyć będzie już tylko i wyłącznie towarów zdefiniowanych w art. 120 ust. 1 pkt 4, opodatkowanych w systemie marży.


Uwaga

Od 1 stycznia 2014 r. zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dotyczyć będzie dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Nie będzie już zatem miał znaczenia fakt, że podatnik, który nabył towar nie mając prawa do odliczenia podatku naliczonego, używał tego towaru przez pół roku od chwili jego nabycia. Nowym, istotnym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży towaru nabytego bez podatku VAT, będzie wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Okres wykorzystywania tego towaru nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zwolnienia.

Przykład

Załóżmy, że podatnik świadczący usługi medyczne zwolnione z VAT nabył w styczniu 2014 r. meble biurowe stanowiące wyposażenie gabinetu. Meble zakupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zatem nie miał prawa do odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu. Załóżmy, że w marcu 2014 r. podatnik zamierza sprzedać ww. towary. Sprzedaż ta będzie zwolniona z VAT, bowiem spełnione zostaną warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.


Przykład

Podatnik w 2012 r. nabył na potrzeby działalności mieszanej towary od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli towary te sprzeda do końca 2013 r., to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT, ponieważ okres ich używania był dłuższy niż pół roku. Sprzedaż tych towarów począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT, bowiem towary te wykorzystywane były na potrzeby działalności mieszanej.


Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną lub mieszaną noszący się z zamiarem sprzedaży towarów, które były przez nich używane dłużej niż pół roku, powinni rozważyć dokonanie tej transakcji jeszcze do końca 2013 r. Tylko wówczas bowiem istotny dla skorzystania z prawa do zwolnienia z VAT przy ich sprzedaży będzie okres używania przez podatnika (oczywiście przy braku prawa do odliczenia VAT przy ich nabyciu).

W korzystnej sytuacji są jedynie podatnicy wykonujący czynności zwolnione z VAT. Podatnicy, którzy wykorzystują towary w działalności opodatkowanej bądź mieszanej, sprzedaż tych towarów w 2014 r. będą musieli opodatkować.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zakresie zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT ustawodawca nie ustanowił przepisów przejściowych. Oznacza to w praktyce, że niezależnie od daty nabycia towarów przez podatnika, sprzedaż dokonana począwszy od 1 stycznia 2014 r. będzie opodatkowana już na nowych zasadach.

Odrębną kwestią jest zwolnienie z VAT dostawy samochodów osobowych, która do końca 2013 r. uregulowana jest w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

W projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień z dnia 8 października 2013 r. zrezygnowano z warunku, aby samochody i pojazdy, o których mowa powyżej były towarami używanymi. Zatem niezależnie od długości okresu ich używania przez podatnika, planowane jest zwolnienie z VAT dostawy ww. samochodów, przy nabyciu których podatnik miał ograniczone prawo do odliczenia VAT naliczonego. Czy jednak faktycznie przepis w takim brzmieniu znajdzie się w ww. rozporządzeniu - nie wiadomo, tym bardziej, że nadal trwają prace legislacyjne dotyczące kwestii związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów.

  Reasumując  

Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną VAT bądź mieszaną i posiadają towary nabyte uprzednio bez prawa do odliczenia podatku naliczonego, muszą pamiętać, że sprzedaż tych towarów począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Zwolnienie będzie bowiem dotyczyło jedynie towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT - oczywiście przy spełnieniu warunku, że przy ich nabyciu podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
HITY GOFINU - czytaj także:
HITY GOFINU - ARCHIWUM
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60