Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Opodatkowanie nieruchomości należących do przedsiębiorców
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie nieruchomości należących do przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa

Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości gruntowe lub budynki czy budowle z reguły zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości według stawki najwyższej. Są jednak sytuacje, gdy wysokość podatku można obniżyć.

Podatek opłacany przez przedsiębiorcę

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
   
 • budynki lub ich części,
   
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek naliczony według stawki najwyższej należy odprowadzać w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Ustawodawca wskazał jednak, że na potrzeby ustalania zobowiązania w podatku od nieruchomości za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uważa się:

1) działalności rolniczej lub leśnej,

2) wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5,

3) działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), tzn. działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - chodzi w tym przypadku o prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli m.in.:

a) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;

c) sprzedaż następuje wyłącznie:

  • w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
    
  • na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

Budynki mieszkalne przedsiębiorców

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Co istotne, jeżeli w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza, wówczas zastosowanie znaleźć może stawka najwyższa. Jeżeli np. przedsiębiorca przeznaczy jeden pokój na prowadzenie firmy, wówczas od tej części będzie opłacał podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej, a od pozostałej - jak dla powierzchni mieszkalnych. Ale jeżeli ten sam pokój będzie równocześnie służył zaspokajaniu jego celów mieszkaniowych, to wówczas nadal będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem stawki jak dla budynków mieszkalnych.

Grunty opodatkowane niższą stawką

Ponadto z obowiązku stosowania wyższej stawki podatku zwolnione zostały grunty przedsiębiorców zlokalizowane pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Zwolnienie objęło również grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy. Dotyczy to sytuacji, gdy od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wyłączenie z użytkowania

Do kategorii budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się również budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. Powołany art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Tym samym, aby obniżyć stawkę podatku od nieruchomości (jako niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. budynki pozostałe) lub całkowicie wyłączyć budynek z opodatkowania, konieczne jest posiadanie ostatecznej decyzji organu nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60