Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Jak dochodzić od współwłaścicieli zapłaty podatku od nieruchomości?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak dochodzić od współwłaścicieli zapłaty podatku od nieruchomości?

Gazeta Podatkowa

Nieruchomość stanowi współwłasność 3 osób. Dokonałem zapłaty podatku od nieruchomości w całości, a pozostali współwłaściciele mieli mi zwrócić część kosztów. Jednak teraz stwierdzili, że skoro zobowiązanie jest opłacone, to nie muszą partycypować w tych wydatkach. Czy w tym przypadku przysługuje mi prawo do zwrotu tych kosztów?

Zasadą jest, że w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Nie dotyczy ona też przypadku, gdy wyodrębniono własność lokali. Tak stanowi art. 3 ust. 4-5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku oznacza, że każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty. Co istotne, warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności jest doręczenie decyzji wymiarowej. Nie możliwe jest ustalenie obowiązku podatkowego odrębnie w stosunku do każdego ze współwłaścicieli, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości, jak również pomijanie któregokolwiek ze współwłaścicieli (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 600/15).

Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego pomiędzy współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Zaś część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników. Tak wynika z art. 376 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Oznacza to, że Czytelnik ma prawo wystąpić w stosunku do pozostałych współwłaścicieli nieruchomości z żądaniem zwrotu świadczenia, czyli z tzw. roszczeniem regresowym (zwrotnym). Przepisy te mają zastosowanie również w odniesieniu do świadczeń o charakterze publicznoprawnym. Zatem Czytelnik może dochodzić zwrotu części podatku, którą opłacił za pozostałych współwłaścicieli. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt V CKN 500/00).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60