Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Obowiązki ewidencyjne  »   Remanent w biurze rachunkowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Remanent w biurze rachunkowym

Gazeta Podatkowa

Biuro rachunkowe rozlicza się z prowadzonej działalności na podstawie księgi podatkowej. Co powinno być ujęte w spisie z natury takiego biura?

Podatnicy prowadzący księgę podatkową muszą sporządzić spis z natury i wpisać go do księgi m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, na koniec każdego roku podatkowego i na dzień 1 stycznia. Spis ten obejmuje następujące składniki: towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Wynika to z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Definicje tych składników majątku zawiera § 3 pkt 1 lit. a)-g) rozporządzenia. I tak:

a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym,

b) materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; zalicza się do nich też materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z nim złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. palety), jeżeli nie są środkami trwałymi,

c) materiałami pomocniczymi są materiały, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

d) wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym budowlane,

e) produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,

f) brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji, a także towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,

g) odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Właściwe rozpoznanie, czy nabywane na cele działalności gospodarczej artykuły spełniają wymienione definicje, jest szczególnie trudne w przypadku świadczenia usług, w wyniku których nie powstaje materialny efekt. Do takich należą np. usługi doradcze, prawne, księgowe. Działalność usługowa w formie biura rachunkowego polega głównie na prowadzeniu księgowości i dokonywaniu właściwych rozliczeń m.in. z urzędem skarbowym czy ZUS w imieniu swoich klientów. Mimo że wiąże się z tym powstanie dokumentacji księgowej, mającej materialny charakter, nie można, naszym zdaniem, uznać, że usługa jest wykonywana w celu jej wytworzenia i że dokonywane na ten cel zakupy można kwalifikować jako zakupy materiałów. Dlatego zakupy określonych artykułów pomocnych przy wykonywaniu działalności biura rachunkowego, w tym przede wszystkim artykułów biurowych, zużywanych zarówno na potrzeby świadczonych dla klientów usług, jak i na potrzeby samego biura, nie powinny być utożsamiane z zakupem materiałów, które stają się częścią składową wykonanej usługi lub oddają jej swoje właściwości. Ich wartość powinna być ujmowana w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki", a nie w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Skoro nie spełniają definicji materiałów, nie będą też objęte spisem z natury.

W biurze rachunkowym ze względu na specyfikę jego działalności nie wystąpią też towary handlowe, braki i odpady. Podobnie rzecz wygląda z niezakończonymi usługami, bo biura rachunkowe wykonują swoje usługi, tj. księgują odpowiednie dokumenty i dokonują właściwych rozliczeń, co do zasady w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczą te dokumenty i rozliczenia. W umowach o prowadzenie ksiąg najczęściej datę wykonania usługi za dany miesiąc określa się na 20. lub ostatni dzień następnego miesiąca. Zatem usługi niezakończone, które należałoby wykazać w spisie z natury w biurze rachunkowym także nie występują (choć w praktyce część prac może być wykonywana sukcesywnie). Nie wystąpią też wykonane, a niesprzedane usługi, bo zazwyczaj w terminie wykonania usługi jest ona fakturowana.


Biuro rachunkowe, co do zasady, nie posiada składników majątku, które należałoby ująć w remanencie.


Z powyższych wyjaśnień wynika, że w spisie z natury biura rachunkowego należy wykazać stany zerowe. Podkreślenia wymaga, że spis powinien zostać przez biuro sporządzony nawet jak nie ma składników majątku, które wskazuje § 27 ust. 1 rozporządzenia. Przepisy nie przewidują bowiem zwolnień w tym zakresie. Wartość spisu (zerową) należy wpisać do księgi podatkowej - np. w kolumnie 10 lub 15.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60