Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie pracownika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie pracownika

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy na szkolenie pracowników, które zaliczyła do przychodów podatkowych. Kurs dla pracowników rozpoczął się w październiku 2016 r., a zakończył w lutym 2017 r. Zapłata za kurs nastąpiła w październiku 2016 r. W którym roku spółka powinna zaliczyć koszty kursu do kosztów podatkowych, a dofinansowanie z urzędu pracy do przychodów podatkowych?

Otrzymana z powiatowego urzędu pracy kwota dofinansowania, wydatkowana następnie na opłacenie szkolenia dla pracowników, powinna zostać zaliczona do przychodów w miesiącu jej faktycznego otrzymania, zaś koszt związany z kursem szkoleniowym - zaliczony do kosztów proporcjonalnie do okresu trwania szkolenia.

Przyjmujemy, że spółka z o.o. wymienione w pytaniu dofinansowanie uzyskała z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z uwagi na fakt, że takie dofinansowanie nie stanowi:

  • dotacji otrzymanej z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego ani
     
  • kwoty otrzymanej od agencji rządowej lub wykonawczej, ani
     
  • płatności otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ani
     
  • kwoty uzyskanej przez uczestnika projektu tytułem pomocy udzielonej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

nie korzysta ono ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy przepisów art. 17 ust. 1 updop. W konsekwencji, kwota otrzymanego dofinansowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Datę ujmowania uzyskanych przysporzeń w przychodach reguluje art. 12 ust. 3a-3e updop, uzależniając ją od rodzaju i daty zdarzenia gospodarczego, z którego przychód taki wynika. I tak, gdy źródłem uzyskanego przez podatnika przychodu jest np. dofinansowanie, dotacja lub subwencja, to za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (art. 12 ust. 3e updop).

Zatem w przypadku otrzymania przez spółkę wskazanego w pytaniu dofinansowania na szkolenie pracowników datą uzyskania przychodu będzie dzień wpływu środków tego dofinansowania na jej rachunek.

Przechodząc z kolei do przedstawionych w pytaniu wątpliwości dotyczących daty ujęcia poniesionych kosztów kursu w kosztach uzyskania przychodów, stwierdzić należy, że wydatki te trudno powiązać z określonym przychodem spółki.

Tego rodzaju koszty, tzn. koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Przy czym jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d updop).

Szkolenie będzie się odbywało na przełomie dwóch lat podatkowych, wobec tego koszt z nim związany powinien być rozliczony proporcjonalnie do okresu trwania szkolenia, o ile nie jest możliwe określenie, jaka jego część dotyczy danego roku podatkowego. Oznacza to, że opłata dotycząca szkolenia przypadającego na okres od października do grudnia 2016 r. będzie kosztem 2016 r., a za okres od stycznia do lutego 2017 r. - kosztem 2017 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60