Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Różnice kursowe od wpłaconej zaliczki na przełomie lat
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Różnice kursowe od wpłaconej zaliczki na przełomie lat

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Spółka jawna w grudniu 2016 r. wpłaciła z własnego rachunku walutowego kontrahentowi zagranicznemu zaliczkę na poczet dostawy materiałów, która będzie zrealizowana w 2017 r. Czy powstaną z tego tytułu podatkowe różnice kursowe? A jeśli tak - w którym roku powinny być one uwzględnione - w 2016 roku, czy dopiero z chwilą realizacji dostawy?

W przypadku wpłaty zaliczki w walucie obcej mogły powstać podatkowe różnice kursowe na środkach pieniężnych. Powinny być one uwzględnione w rozliczeniu podatku z chwilą powstania (tu: w 2016 r.).

Różnice kursowe od otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej powstają, jeśli wartość w dniu ich wpływu różni się od ich wartości w dniu zapłaty lub innej formy wypływu, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Jeżeli wartość otrzymanych środków jest niższa od ich wartości w dniu wypływu - powstają dodatnie różnice kursowe, które zwiększają przychody.

Jeżeli wartość otrzymanych środków jest wyższa od ich wartości w dniu wypływu - powstają ujemne różnice kursowe, które zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Jeżeli do otrzymanych środków nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Powyższe zasady wynikają z przepisów art. 24c ustawy o PDOF.

Ponadto, do rozchodu środków w walucie obcej podatnicy wyznaczają kolejność ich wyceny według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. W ustawie o rachunkowości zagadnienia te reguluje art. 34 ust. 4 pkt 1-3. Uwzględniając zatem zasady uregulowane w tym przepisie, wartość rozchodu może być ustalona:

1) według kursów przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej,

2) przyjmując, że rozchód waluty wycenia się kolejno po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła,

3) przyjmując, że rozchód waluty wycenia się kolejno po cenach, które jednostka najpóźniej nabyła.

 

Przykład

Przyjęte kursy walut są przykładowe.

W 2016 r. na firmowy rachunek walutowy podatnika z tytułu zapłaty należności wpłynęło łącznie 2.200 euro. Wpłaty te wyceniono: 1.200 euro po kursie 3,94 zł/euro, 390 euro po kursie 4,10 zł/euro, 610 euro po kursie 4,40 zł/euro. Wpływy walut wycenione były po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu.

Podatnik w grudniu 2016 r. wpłacił zaliczkę z rachunku walutowego w kwocie 2.000 euro. Średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wpłaty zaliczki wynosił 4,56 zł/euro.

Obliczenie różnic kursowych:

Wycena rozchodu według kolejności przyjętej przez podatnika, czyli poczynając od najwcześniejszych wpływów:

  • 1.200 euro × 3,94 zł/euro = 4.728 zł,
     
  • 390 euro × 4,10 zł/euro = 1.599 zł,
     
  • 410 euro × 4,40 zł/euro = 1.804 zł,
     
  • razem 2.000 euro = 8.131 zł.

Wartość wpłaconej zaliczki: 2.000 euro × 4,56 zł/euro = 9.120 zł.

Wartość otrzymanych środków jest niższa od wartości tych środków z dnia ich rozchodu. Powstały zatem dodatnie różnice kursowe w wysokości 989 zł (tj. 9.120 zł - 8.131 zł), które powinny być zaliczone do przychodów w dniu zapłaty zaliczki, czyli w grudniu 2016 r.

Odzwierciedlenie powyższych operacji na koncie księgowym:

Walutowy rachunek bankowy - ewidencja analityczna

Wpływy Rozchody
1.200 euro × 3,94 zł/euro = 4.728 zł
1.200 euro × 4,56 zł/euro =  5.472 zł
390 euro × 4,10 zł/euro = 1.599 zł
390 euro × 4,56 zł/euro = 1.778,40 zł
610 euro × 4,4 zł/euro =  2.684 zł
410 euro × 4,56 zł/euro = 1.869,60 zł
różnica kursowa 989 zł
 
Razem 10.000 zł
Razem  9.120 zł
Saldo 200 euro × 4,4 zł/euro = 880 zł
 
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60