Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczenie usługi wykonanej na przełomie dwóch lat podatkowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie usługi wykonanej na przełomie dwóch lat podatkowych

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów świadczy usługi pośrednictwa finansowego. Fakturę za usługi wykonane w grudniu 2016 r. wystawi w styczniu 2017 r. Pod jaką datą powinien wykazać przychód?

Przychód należy wykazać pod datą 31 grudnia 2016 r.

Podatnik, który sprzedaż wyrobów, towarów handlowych i usług dokumentuje fakturami, zapisów dotyczących przychodów z tej sprzedaży dokonuje w podatkowej księdze na podstawie tych dowodów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur. Wówczas dopuszczalne jest wykazanie przychodu w księdze jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur (zwanego zestawieniem sprzedaży). Tak wynika z § 19 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi.

W księdze należy wykazać nie tylko wartość przychodu udokumentowanego fakturą, ale również m.in. datę zdarzenia gospodarczego. Przy czym w tym przypadku zdarzeniem istotnym podatkowo jest moment uzyskania przychodu. Stąd wniosek, że przychody powinny być ujęte w księdze pod datą ich powstania. Wskazuje na to również ust. 3 objaśnień do podatkowej księgi, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Z jego treści wynika, że w kolumnie 2 księgi - "Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu, tj. m.in. datę uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży.

Ewidencjonując przychody na podstawie faktur, trzeba mieć na uwadze, że data sporządzenia (wystawienia) tych dokumentów nie musi odpowiadać dacie powstania przychodu. Zasadniczo za dzień uzyskania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c updof). Od tej zasady przewidziane są odstępstwa. I tak, strony mogą ustalić, że będą rozliczać usługi za okresy rozliczeniowe. Wówczas za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 14 ust. 1e updof). Ten sposób ustalania momentu powstania przychodu ma odpowiednie zastosowanie również do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h updof). W pozostałych przypadkach, za datę powstania przychodu przyjmuje się dzień otrzymania zapłaty (art. 14 ust. 1i updof).

Z przedstawionych w pytaniu okoliczności stanu faktycznego można wnosić, że usługi świadczone w zakresie pośrednictwa finansowego podatnik rozlicza za miesięczne okresy rozliczeniowe. Zatem, choć fakturę dokumentującą usługi wykonane w grudniu 2016 r. wystawi po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego (tj. w styczniu 2017 r.), to przychód z tego tytułu powstał i powinien być ujęty w księdze na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, tj. pod datą 31 grudnia 2016 r.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60