Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Składki ubezpieczeń komunikacyjnych na przełomie roku w kosztach podatników ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ubezpieczeń komunikacyjnych na przełomie roku w kosztach podatników PIT

Przegląd Podatku Dochodowego
Składki ubezpieczeniowe na przełomie roku

Polisy ubezpieczeniowe wykupuje się zasadniczo na okres 12 miesięcy, a więc zwykle dotyczą one dwóch lat podatkowych. Podatkowe rozliczenie kosztu wykupu takich polis uzależnione jest w szczególności od rodzaju ksiąg prowadzonych przez podatnika.

Należy też zaznaczyć, że składki z tytułu ubezpieczenia pojazdów wykorzystywanych w firmie kwalifikuje się do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, czyli do tzw. kosztów pośrednich. A koszty pośrednie potrąca się w dacie ich poniesienia.

Jeżeli podatnik prowadzi księgi rachunkowe, to za dzień poniesienia kosztu uznaje dzień, na który ujmuje ten koszt w księgach rachunkowych (księguje) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Takie zasady potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami wynikają z art. 22 ust. 5c i 5d updof.

Zwróć uwagę!

Koszty ubezpieczenia samochodów u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego w kwocie dotyczącej tego roku.

Jeżeli podatnik ustala dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i prowadzi ją w sposób uproszczony, to koszty ewidencjonuje w dacie poniesienia, niezależnie od tego jakiego okresu one dotyczą (art. 22 ust. 4 updof). Za dzień poniesienia kosztów uznaje dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof). W takim przypadku kwotę składki uznaną za koszt podatkowy zaksięguje w całości w podatkowej księdze pod datą wystawienia polisy.

Natomiast jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę memoriałowo, to stosownie do art. 22 ust. 6 updof, koszty odnosi do roku podatkowego, którego one dotyczą. Gdy wykupiona polisa dotyczy dwóch lat podatkowych, to część składki obejmującej np. 2016 r. zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 2016 r. w dacie wystawienia polisy, a część składki przypadającej na 2017 r. ujmie jednorazowo w kosztach w styczniu 2017 r.

Zwróć uwagę!

Koszty ubezpieczenia samochodu księguje się w kolumnie 13 podatkowej księgi - "pozostałe wydatki".


Przykład

W dniu 1 grudnia 2016 r. podatnik kupił samochód osobowy i w tym dniu go ubezpieczył (wykupił ubezpieczenie OC, AC, NNW na okres dwunastu miesięcy). Wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia AC wynosi 120.000 zł, a składka AC za okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. - 3.000 zł. Samochód jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przypadek I

Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową, a samochód jest środkiem trwałym. W pierwszej kolejności podatnik ustalił kwotę z tytułu ubezpieczenia AC, jaką może zaliczyć do kosztów podatkowych, uwzględniając ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 47 updof. W tym celu obliczył, że równowartość 20.000 euro przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia to 84.200 zł (20.000 euro x 4,21 zł/euro - kurs przykładowy). Natomiast udział tej kwoty w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia wynosi 70,17% (84.200 zł x 100 : 120.000 zł).

Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych składkę AC w wysokości 2.105,10 zł (3.000 zł x 70,17%), przy czym w grudniu 2016 r. 1/12 tej kwoty, tj. 175,43 zł, a w styczniu 2017 r. 11/12 tej kwoty, tj. 1.929,67 zł. Natomiast składki OC i NNW ma prawo ująć w kosztach podatkowych w pełnej wysokości z podziałem na lata podatkowe, jak w przypadku składki AC.

Przypadek II

Podatnik prowadzi podatkową księgę metodą uproszczoną, a koszty używania samochodu rozlicza w oparciu o tzw. kilometrówkę. Zakładając, że w grudniu na potrzeby firmy przejedzie tym samochodem tylko 200 km, limit, do wysokości którego będzie mógł rozliczyć wydatki związane z używaniem tego samochodu, wyniesie 167,16 zł (200 km x 0,8358 zł - stawka za jeden kilometr przebiegu właściwa dla tego pojazdu). Podatnik będzie miał prawo uwzględnić w kosztach podatkowych składki OC, AC i NNW maksymalnie do wysokości 167,16 zł. Pozostała część składek jako koszt podatkowy przepadnie.

Przykład

W dniu 1 grudnia 2016 r. podatnik objął na podstawie leasingu operacyjnego samochód ciężarowy i zgodnie z umową leasingu ponosi koszty jego ubezpieczenia. Polisę ubezpieczeniową (OC, AC, NNW) wykupił na okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Składka AC za wskazany okres wynosi 5.000 zł. Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W grudniu ujął w kolumnie 13 księgi - "pozostałe wydatki" - składki z tytułu OC, AC i NNW w pełnej wysokości.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60