Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Zasady zaliczania do kosztów wynagrodzeń za grudzień 2016 r. wypłacanych ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady zaliczania do kosztów wynagrodzeń za grudzień 2016 r. wypłacanych w styczniu 2017 r.

Przegląd Podatku Dochodowego

Należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, tj.: 

 • ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
   
 • z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz
   
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy,

stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te będą kosztem podatkowym z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji. Takie zasady rozliczania wymienionych kosztów wynikają z art. 22 ust. 6ba i art. 23 ust. 1 pkt 55 updof oraz art. 15 ust. 4g i art. 16 ust. 1 pkt 57 updop.

Od tych zasad ustawodawca nie przewidział wyjątków. Oznacza to, że stosuje się je także do wynagrodzeń za grudzień wypłacanych w styczniu następnego roku (a w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, do wynagrodzeń za ostatni miesiąc roku wypłacanych w pierwszym miesiącu kolejnego roku).

Zwróć uwagę!

Podatkowe rozliczenie wynagrodzeń pracowniczych jest dokonywane według tych samych reguł, zarówno w trakcie roku jak i na jego przełomie.

Z tego wynika, że wynagrodzenia za grudzień 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r. będą kosztem uzyskania przychodów w:

 • grudniu 2016 r., jeżeli ich wypłata (postawienie do dyspozycji pracownika) nastąpi z zachowaniem obowiązującego u pracodawcy terminu wypłat,
   
 • w styczniu 2017 r., w dacie wypłaty (postawienia do dyspozycji pracownika) - jeżeli termin ten nie zostanie dochowany.
Przykład

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za pracę 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenia są należne.

Przypadek I

Wynagrodzenia za grudzień 2016 r. pracodawca wypłaci 10 stycznia 2017 r. Wynagrodzenia zostaną wypłacone w terminie, w związku z tym pracodawca ujmie je do kosztów podatkowych grudnia 2016 r.

Przypadek II

Wynagrodzenia za grudzień 2016 r. pracodawca wypłaci 11 stycznia 2017 r. Wynagrodzenia te zostaną wypłacone po terminie, w związku z tym pracodawca ujmie je do kosztów podatkowych stycznia 2017 r.

Z treści art. 22 ust. 6bb updof (odpowiednio art. 15 ust. 4h updop) wynika, że również składki z tytułu wymienionych wcześniej należności (m.in. ze stosunku pracy), stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom składki będą kosztem podatkowym z chwilą ich uiszczenia do ZUS (art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop).

Wskazane uregulowania mają zastosowanie do składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, a także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37 updof (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 40 updop).

Przykład 

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za pracę 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. Wynagrodzenia za grudzień 2016 r. wypłaci 10 stycznia 2017 r. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tych wynagrodzeń opłaci 16 stycznia 2017 r. (15 stycznia 2017 r. przypada w niedzielę). Wynagrodzenia oraz składki zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2016 r.


Przykład

Wynagrodzenia za pracę wypłacane są 10 dnia następnego miesiąca. Dnia 10 stycznia 2017 r. pracodawca wypłaci pracownikom wynagrodzenia za grudzień 2016 r., zaś składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tych wynagrodzeń opłaci 15 lutego 2017 r. Wynagrodzenia te zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2016 r., zaś opłacone składki ZUS zaliczy do kosztów lutego 2017 r.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60